siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 09 08 MARIOLOGINIS kongresas Šiluvoje
Paskelbta: 2007-09-19

Rugsėjo 8-ąją, pradedant Šilinių atlaidus, Šiluvoje vyko Mariologinis kongresas, kurio pirmoji diena rugpjūčio 15-ąją, per Žolinę, buvo surengta Pažaislyje (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=65). Rugsėjo 8-oji – Marijos Gimimo šventė, todėl į ją buvo pakviesti ir uolieji Marijos mylėtojai – gyvojo rožinio, Marijos legiono nariai.

Pirmąją atlaidų dieną, prasidėjusią, kaip įprasta, ankstyvosiomis šv. Mišiomis Apsireiškimo koplyčioje už ligonius ir aukotojų intencijomis, į Šiluvą atvyko labai daug tikinčiųjų – jau nuo ryto prie miestelio įrengtoje automobilių aikštelėje rikiavosi didžiuliai autobusai, kuriais čia organizuotai atkeliavo maldininkai. Jie ir atvykusieji savo transportu, daug iš jų – šeimomis, galėjo pasirinkti dalyvavimą maldingos dienos programoje. Apsireiškimo koplyčioje iš ryto giedotos Marijos valandos, seserys benediktinės drauge su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais giedojo Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistą.

10 val. Gyvojo rožinio, Marijos legiono nariai rinkosi į Švč. M. Marijos Gimimo baziliką. Už juos ir jų šeimos narius šv. Mišias aukojo Raseinių parapijos klebonas ir vicedekanas kun. Vytautas Paukštis, o pamokslą pasakė Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Marijos mylėtojai surengė prasmingą atnašų procesiją – jie nešė Marijos medalikėlius, dovanojamus ligoniams, vadovėlį, skiriamą naujai steigiamam Marijos legiono prezidiumui, duonos kepalą agapės vaišėms po pamaldų.

Iš dalies atnaujintoje ir gerokai erdvesnėje aikštėje priešais Baziliką, kurioje dar daug darbų reikės atlikti iki didžiojo Šiluvos Jubiliejaus, laukdami pagrindinių šv. Mišių atlaidų dalyviai klausėsi kun. Artūro Kazlausko katechezės apie Marijos apsireškimo Šiluvoje įvykį ir jo prasmę mūsų dienomis, dvasinio pasirengimo Jubiliejui būtinumą kiekvienam atnaujinant savo asmenišką ryšį su Dievu, tampant gyvojo tikėjimo žmonėmis.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vidudienį vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Raseinių dekanato kunigai, tądien patarnavę Šiluvos piligrimams. Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius kvietė melsti krikščionių vienybės, nes Šiluvos žemė ypač paliesta istorijos eigoje buvusių skaudžių nesutarimų, kurie mūsų laikais tampa bandymu suprasti ir gerbti vieni kitus neprarandant vilties kada nors tapti viena Bažnyčia, vadovaujama vieno ganytojo.

Homiliją gausiems pamaldų dalyviams pasakęs vysk. J. Ivanauskas pirmąją atlaidų dieną, švenčiant Mariologinį kongresą, pavadino „didžiulio džiaugsmo diena; šis džiaugsmas kyla iš Kristaus, Dievo Sūnaus, gimusio iš Švč. M. Marijos”. Pasak ganytojo, tai daugybę žmonių kartų nušviečianti šviesa, užtikrinanti žmonijos išgelbėjimą, primenanti, kad Dievas visada yra su mumis. Homilijoje vysk. J. Ivanauskas aptarė, ką šiandien mums reiškia žvelgti į Mariją: tai reiškia matyti joje Dievo dovanojamą šventumo pavyzdį mūsų gyvenimui išaukštinti, Šventosios Dvasios veikimą, nenupelnytą Dievo dovaną mums, pasitikėjimą Dievu visą gyvenimą, jo padrąsinimą nebijoti. Ganytojas pabrėžė, kokia svarbi Marijos ranka, „rodanti kelią pas Dievą, kelią į žmogaus vertą gyvenimą“ pasaulio, visaip bandančio išplėšti mus iš Dievo, gundančio turtais, valdžia, akivaizdoje. „Marija, Kristaus ir mūsų Motina, apsireiškusi čia, Šiluvoje, <...> iš gyvo tikėjimo širdžių kyla mūsų malda: apgaubk meile šeimas, jaunimą, vargstančius, <...> vesk mus į Jubiliejaus šventimą ir padėk tikėjimu, viltimi ir meile vykdyti savo gyvenime tavo Sūnaus valią”, – užbaigdamas sakė vysk. J. Ivanauskas.

Atnašų procesijoje Raseinių parapijos tikintieji nešė Šiluvos bažnyčiai dovanojamą arnotą. Per Mišias giedojo Raseinių dekanato chorai. Šv. Mišių pabaigoje, prieš suteikdamas ganytojišką palaiminimą, arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo pamaldų dalyviams, ypač uoliesiems Marijos legiono bei gyvojo rožinio nariams, su savo vėliavomis atvykusiems ne tik iš Kauno arkivyskupijos parapijų, bet ir iš Panevėžio bei Vilniaus vyskupijų. Panevėžio krašte, pasak ganytojo, gyvasis rožinis jungia beveik 6 tūkst. narių, tad paragino ir kitų vyskupijų tikinčiuosius būti aktyvesnius.

Po pagrindinių šv. Mišių Marijos mylėtojų grupelių nariai šventė agapę Jono Pauliaus II namuose, Šiluvos bendruomenės centre. Čia norintys taip pat galėjo pasižiūrėti filmą apie Šiluvą. Aikštėje priešais Baziliką trumpą darnių giesmių ir tautiškų dainų koncertą surengė Krašto apsaugos vyrų choras „Margiris“ bei Kauno geležinkelininkų mišrusis choras „Draugystė“.

15 val. aikštėje prasidėjo mariologinė konferencija. Ją vedęs Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Volskis kalbėti pakvietė Ruklos įgulos karo kapelioną dr. kun. Arnoldą Valkauską. Prelegentas apbūdino Marijos vaidmenį ir vietą, Viešpaties jai paskirtus išganymo istorijoje, pabrėžė, jog Marija – „tobula Dievo ir Šventosios Dvasios bendradarbė“, „Šventosios Dvasios veikimo buveinė“, – turi būti svarstoma tik sąryšyje su Kristumi ir Šventąja Dvasia“. Kun. A. Valkauskas aptarė kai kuriuos dabartinio pamaldumo Marijai aspektus ir sakė, jog turėtume atrasti tikrąjį, ne emocinį, pamaldumą jai, atsiminti, jog mes, kaip ir Marija, esame siunčiami į pasaulį, tik šis siuntimas Šventojoje Dvasioje įgauna joje tobulą išraišką: ji – visa perregima, jos gyvenime lieka tik tai, kuo ji tarnauja Dievui. Pabrėždamas, jog Marija, „nuoroda mums į begalinę Dievo meilę“, kviečia žmogų, jį perkeičia ir tiesia kelią pas Viešpatį, paragino prašyti jos, kad įvykdytume Dievo valią savo gyvenime. Konferencijoje žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius ta proga pakvietė Šiluvos piligrimus daugiau dėmesio skirti Eucharistijos adoracijai (Švenčiausiasis Sakramentas per atlaidus nuolat adoruojamas Bazilikos koplyčioje) ir priminė, jog Šiluvos žemėje, kuri daugelį amžių, ir sovietiniais laikais, ir nepriklausomoje Lietuvoje, sulaukia tūkstančių maldininkų, į Jėzų Kristų savo pasirodymu atsigręžti paskatino pati Dievo Motina.

Pirmąkart Šiluvos atlaiduose vyko Mišparai. Pasibaigus konferencijai, Bazilikoje juos giedojo piligrimai iš Vilniaus – grigališkojo choralo studijos giesmininkai. Vakarop Šiluvoje nuo Apsireiškimo koplyčios einama procesija į Baziliką kalbant rožinio maldą. Vakaro šv. Mišios, šeštadienį aukotos už šeimas, besilaukiančias vaikelių, tapo įžanga į sekmadienio, antrosios atlaidų dienos, maldą už šeimų, taip pat ir parapijų, atsinaujinimą.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, Rotušės a. 14 A, LT-42479 Kaunas, tel.  (37) 409025 , el. paštas: info@kn.lcn.lt