siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 10 06–07 Eucharistijos šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
Paskelbta: 2007-10-04

Spalio 7 d. prasidėjo dviejų dienų Eucharistijos šventė Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Šeštadienį 10 val. iškilmingas šv. Mišias kartu su pagrindiniu celebrantu Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi aukojo Telšių ir Kaišiadorių vyskupai – Jonas Boruta SJ ir Juozapas Matulaitis, mons. Alfonsas Svarinskas, kunigai Ramūnas Norkus, Vilius Sikorskas, Valentinas Virvičius, Vytautas Sakavičius, Artūras Sederavičius SJ ir Kazimieras Ambrasas SJ. Giedojo Kybartų jaunimo choras. Per šias šv. Mišias buvo melstasi už Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos seseris, mininčias 60 metų kongregacijos jubiliejų. Pasveikinti seserų ir drauge melstis susirinko kitų kongregacijų seserys, bičiuliai, daug kitų maldininkų.

„Sovietinio teroro metais, žmogiškai tariant, buvo galima tyliai tūnoti ir laukti geresnių laikų, kai vėl būtų galima surankioti ir sulipdyti, kas negailestingos okupanto rankos buvo sugriauta. Buvo šitaip mąstančių, tačiau kiti manė, jog reikia pasitikėti Dievu, ir dirbti. Vienas iš tokių buvo tikrai pranašiškos dvasios tėvas Pranciškus Masilionis“, – taip pradėjo savo pamokslą arkiv. S. Tamkevičius per pirmąsias prasidėjusių Eucharistijos dienų šv. Mišias jėzuitų bažnyčioje, trumpai apžvelgdamas Lietuvos Bažnyčios padėtį prieš 60 metų ir garbios atminties jėzuito t. P. Masilionio darbus. Ganytojas ypač įvertino tai, kad tada, tokiais neramiais ir sunkiais ateistinio režimo metais, jis sugebėjo įkurti Eucharistinio Jėzaus seserų kongregaciją, šiandien švenčiančią 60 metų savo vienuolijos įkūrimo sukaktį. Gimusi sunkios sovietinės priespaudos metais ši vienuolija sugebėjo prisitaikyti prie persekiojimo sunkumų. Seselių veržlumas, jų tikėjimas ir iš įkūrėjo paveldėtas dvasingumas, begalinis pasitikėjimas Dievu padėjo sėkmingai išgyventi net tik negailestingos priespaudos dešimtmečius, bet ir rasti tinkamą savo vietą dabartiniuose sielovados darbų baruose. „Dalykiškai peržvelgti šios kongregacijos veiklą – vaikų katechezę, Eucharistijos bičiulių telkimą, pagalbą parapijose dirbantiems kunigams, pavojingą sielovados darbą Moldavijoje, Kazachstane ir pogrindžio spaudoje – aprėpti reikėtų platesnio kruopštaus istoriko pastangų. Tačiau geriausiai juos teįvertins Aukščiausiasis“, – sakė ganytojas, baigdamas savo žodį visiems maldininkams ir gausiai susirinkusioms sesėms eucharistietėms, prasmingai palinkėdamas joms rūpestingai saugoti iš t. Pranciškaus paveldėtą drąsą, blaivų žvilgsnį į ateitį, uolų pamaldumą ir dvasinį karštį.

Per sumą, kurią aukojo t. Leonas Zaremba ir t. Leonardas Jagminas pamokslą pasakė mons. Vincentas Jalinskas, giedojo Jėzuitų bažnyčios grigališkasis choras. Toliau šią šventę paįvairino Marijos legiono vadovaujama Rožinio malda, o per vakarines šv. Mišias, kurias aukojo t. GintarasVitkus su naujuoju Kauno jėzuitų namų vyresniuoju t. Ladislovu Baliūnu, giedojo keli vid. mokyklų – Vilniaus Tuskulėnų (vad. R. Deltuvienė), Kauno VDU „Rasos“ (vad. D. Šiaučiūnaitė), Kauno „Vyturio“ (vad. R. Burinskienė) – chorai bei solistai: T. Pavilonis, S.Tamašauskaitė, G. Martišiūtė, G.Ramanauskaitė, P. Stadulis. Vargonavo R. Martinkėnas.

Kitą dieną – spalio 7-ąją jėzuitų bažnyčioje Eucharistijos šventės proga 10 val. rytines šv. Mišias aukojo kun. Artūras Kazlauskas su t. G. Vitkumi su A. Sederavičiumi. Giedojo Raseinių jaunimo choras. Sumos šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras Jonas Ivanauskas drauge su kurijos kancleriu mons. Adolfu Grušu, t. L. Zaremba ir K. Ambrasu. Vysk. J. Ivanauskas pasakė pamokslą. Giedojo Jėzuitų bažnyčios choras. Šių pamaldų pabaigoje buvo pagarbintas Švč. Sakramentas ir sukalbėtas Rožinis. Dvasingai prabėgo kelios pranciškonių ir eucharistiečių vadovautos maldų ir giesmių valandos.

Eucharistijos šventė Kauno jėzuitų bažnyčioje baigėsi sekmadienį, vakaro šv. Mišiomis, kurias aukojo t. L. Baliūnas, pamokslą pasakė t.Vytautas Merkys. Giedojo Jėzuitų bažnyčios jaunimo choras.

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato informacija