siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 10 13 Raseinių dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Paskelbta: 2007-10-12

Rengiantis Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejui, visi Kauno arkivyskupijos dekanatai organizuoja piligrimines keliones į Šiluvą. Į šį žygį kviečiami parapijiečiai, raginamos dalyvauti šeimos, jaunimas. Spalio 13 d. vyko Raseinių dekanato parapijų piligriminis žygis. Jau prieš mėnesį prasidėjo pasirengimo jam darbai. Buvo surengti trys dekanato parapijų atstovų ir pasirengimo Jubiliejui komiteto susirinkimai. Jų metu pasiskirstyti darbai, aptartas lankstinuko, plakato tekstas ir kiti svarbūs klausimai.


Išaušo vėsus, bet saulėtas spalio 13 d. rytas. Pradėjo rikiuotis autobusai sutartoje vietoje, iš kur turėjo prasidėti piligrimų žygis. Ir štai pajudėjo piligrimų kolona, vedama Vosiliškio parapijos klebono kun. Jono Raudonikio, lydima Rožinio maldos, giesmių, skirtų Marijai. Stebint eiseną iš šalies, matėsi susikaupimas piligrimų veiduose, atsakingumas ir pasiruošimas susitikimui su Šiluvos Dievo Motina Mergele Marija. Tuos keletą kilometrų kiekvienas ėjo su viltimi, tikėdamasis malonių ir užtarimo sau ir savo artimiesiems. Taip, mes iš ties dažniau prašome, nei viską paliekame Dievo valiai ar padarome kokią nors auką Dievo garbei. Tačiau šio žygio dalyviai pasiaukodami žengė Šiluvos link, nors ir pūtė žvarbus spalio vėjas, purškė lietus... Buvo gera matyti, kaip linksmai žengė Raseinių katalikiškos dvasios pradinės mokyklos mokinukai, dekanato jaunimas, įvairios maldos grupės, šeimos.


Prie Šiluvos miestelio ribos piligrimus pasitiko ir pasveikino Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas. Eisena pirmiausia pasuko į Apsireiškimo koplyčią, kur vyko šv. Mišios. Vėliau piligrimai klausė katechezės, vedamos Raseinių dekanato vicedekano kun. Vytauto Paukščio. Šv. Mišių liturgjai Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, mons. Vytautas Grigaravičius ir kiti dvasininkai. Homiliją pasakęs arkivyskupijos ganytojas atkreipė dėmesį į būtinybę klausytis, patiems namuose skaityti, apmąstyti Dievo žodį ir prie jo derinti savo gyvenimą. „Dievo Motina Marija, pažvelk į mus, pažadink kiekvieno žmogaus širdyje norą klausytis Dievo žodžio ir paremk mūsų pastangas, kad jo laikytumės savo gyvenime“, – baigdamas sakė arkiv. S. Tamkevičius.


Po šv. Mišių sužvarbę piligrimai buvo pakviesti į agapę Jono Pauliaus II namuose. Ją pradėjo ir bendruomenę pasveikino Raseinių dekanato dekanas kun. Juozas Kaknevičius ir vicedekanas kun. Vytautas Paukštis. Linksmai pabuvę, pabendravę su bendraminčiais, apšilę, pagiedoję keletą giesmių, Raseinių dekanato piligrimai skirstėsi pakiliai nusiteikę, įgiję naujų jėgų ir patyrę Viešpaties palaimą širdyse...

Raseinių dekanato referentė Jolanta Budzinauskienė