siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 10 21–28 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Dotnuvoje ir Šlapaberžėje
Paskelbta: 2007-10-20

Kitąmet švęsime Švč. M.Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų. Rengiantis jam per visas Kauno arkivyskupijos parapijas keliauja Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Į mūsų Dotnuvos Apreiškimo Švč. M. Marijai parapiją paveikslas iš Lančiūnavos parapijos atkeliavo spalio 21 d. ir išbuvo visą savaitę. Tai tapo svarbiu pastoraciniu įvykiu mūsų parapijiečiams. Bažnyčia kasdien buvo atvira nuo 11 val. ryto iki vėlumos. Kasdien meldėmės, buvo aukojamos šv. Mišios parapijai aktualiomis intencijomis: už Dotnuvos parapiją, parapijos pastoracinius bendradarbius, šeimas, už gyvus ir mirusius parapijos kultūros, literatūros, meno, mokslo puoselėtojus, už ligonius ir neįgaliuosius, medicinos ir slaugos darbuotojus, karitietes. Atskiros popietės taip pat buvo skiriamos žemdirbiams ir ūkininkams, jaunimui, mokiniams ir mokytojams. Kaip niekada gausiai rinkosi tikintieji į bažnyčią, kad galėtų pabūti patys su savimi, parymoti susikaupus vienumoje su Dievo Motina, pamedituoti, maldomis išsakyti Marijai savo kančias, širdgėlas. Lydėjo noras rasti nusiraminimą ar paguodą varge, nelaimėje ar ištikusioje bėdoje. Šiluvos Dievo Motinos prašėme užtarimo ir palaimos sau, artimiesiems, šeimos nariams. Juk ji – visų mūsų Motina.

Parapijos maldų savaitėje dalyvavo daug svečių: Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, Pakruojo dekanato dekanas kun. Ričardas Rutkauskas, Kėdainių dekanato dekanas kun. Gintaras Pūras, Rumšiškių parapijos klebonas, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Krakių ir Paberžės parapijų klebonai kun. Žydrūnas Paulauskas ir kun. Skaidrius Kandratavičius. Į Dotnuvos parapijos maldų Dievo Motinai savaitę atvyko Akademijos ansamblis „Seklyčia“, Kėdainių neįgaliųjų draugijos ansamblis „Temela“. Gražiai, išraiškingai ir nepakartojamai aukštuose bažnyčios skliautuose skambėjo šių mėgėjiškų kolektyvų su meile ir tikėjimu giedamos giesmės ir maldos. Į šventines apeigas įsitraukė ir daug moksleivių. Programoje dalyvavo Kauno Žiburio vid. mokyklos tikybos mokytojos Jolantos Lenkauskienės vadovaujama jaunimo grupelė. Aristida Agrėnaitė pristatė projektą apie Šiluvos Švč. M. Mariją. Pristatymas tapo puikiu tikėjimo liudijimu šiuolaikiniam jaunimui. Jaunuomenė jausmingai giedojo jaunimui sukurtas giesmeles vadovaujant Josvainių parapijos šlovinimo grupelei. Mokiniai dalyvavo piešinių ir rašinių konkursuose, geriausi buvo apdovanoti. Taip jauni žmonės išreiškė savo požiūrį ir supratimą apie liturginį šventimą, požiūrį į tikėjimą.

Po Eucharistijos šventimo didžiojoje vienuolyno salėje kas vakarą vykdavo agapės, kuriose parapijiečiai maloniai pabendraudavo su svečiais ir tarpusavyje, sprendė parapijos bendruomenei aktualias problemas, dalijosi atsineštomis gėrybėmis.

Dvasinė atgaivos šventė baigėsi. Prašydami atsivertimo malonės ir Švč. M. Marijos globos ir užtarimo, gavę Bažnyčios palaiminimą, pasirašę Atminimo knygoje, Dotnuvos parapijiečiai iškilmingai išlydėjo paveikslą į tolimesnę piligriminę kelionę – Šlapaberžės parapiją. Čia paveikslas viešėjo dvi dienas. Buvo sutiktas ir išlydėtas gausaus Šlapaberžės tikinčiųjų būrio. Parapija drauge su klebonu meldėsi už šeimas ir prašė atsivertimo malonės. Sekmadienį iškilmingos liturgijos metu paveikslas buvo perduotas Paberžės tikintiesiems ir drauge išvyko sėdamas Dievo Motinos malonių lietų.

Dotnuvos parapijos pastoracinės tarybos narė Genovaitė Tamulevičienė