siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 10 28–11 04 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Paberžėje ir Surviliškyje
Paskelbta: 2007-10-29


Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijose pasirengimas stebuklingojo paveikslo viešnagei buvo pradėtas visuotinėmis parapijų talkomis kartu su mokyklomis ir seniūnijomis bažnyčiose ir šventoriuose. Dar anksčiau vyko pasirengimo komitetų posėdžiai, lankstinuko formavimas, pasiskirstymas pareigomis, į šį gražų darbą visi mielai ir nuoširdžiai įsitraukė. Seniūnai V. Petrauskienė ir R. Valiauskas maloniai skyrė transportą, aktyviosios parapijietės, kaip antai E. Pikšrienė, M. Dzimavičienė, A. Šimaitienė, A. Galvanauskienė, organizavo vaikučius, rūpinosi drabužiais, gėlėmis. Abejose parapijose vaikai puošėsi tautiniais drabužiais, moterys ir vyrai it koks puošnus ansamblis. Ypatingą dėmesį parodė maestro R. Galvanauskienė, Bendruomenės pirmininkė V. Bajorūnienė, zakristijonai A. Dirsienė ir P. Liužinas, tikybos, muzikos, dailės, etnokultūros mokytojai, mokyklų direktorės.

 
Šiluvos Dievo Motinos Paveikslo viešnagės parapijose metu buvo galimybė įsigyti mažesnių stebuklingojo paveikslo kopijų. Mūsų parapijiečių namai pasipuošė garbingosios Kauno arkivyskupijos šventovės paveikslais. Gausybė tikinčiųjų, ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai, atvykę pagerbti Paberžės, T. Stanislovo Visų šventųjų ir Vėlinių proga, stojo į eilę it procesiją pasirašyti paveikslo apsilankymo parapijose knygoje.

Spalio 28 d., sekmadienį, Švč. Sakramento adoracija, Rožiniu ir Švč. M. Marijos litanija laukėme atvykstant paveikslo iš Šlapaberžės parapijos. Bendruomenės atstovai dalyvavo pamaldose su vėliavomis. Šv. Mišiose, kurias klebonas kun. S. Kandratavičius aukojo už Paberžės parapiją, Kėdainių dekanatą ir Kauno arkivyskupiją, giesmes Marijai giedojo muzikos mokytojos R. Galvanauskienės mokinių ansamblis, į dangų kilo smilkalai iš Šventosios Žemės.


Po pamaldų sakralinės poezijos ir giesmių valanda „Nenuženk nuo akmens, o Marija“ džiugino Kėdainių bendruomenės socialinio centro ansamblis „Temela“ ir skaitovė Irena Parnavienė. Paskui visi drauge keliavome į Sukilimo muziejų apžiūrėti tai progai skirtos Stasės Mikeliūnienės tapybos parodos „Visos gėlės Tau, Marija“ ir grįžome į parapijos namus broliškos agapės. Aktyviausieji liko adoruoti, budėti.

Eilinėmis ir Visų Šventųjų dienomis įvairiomis valandomis pamaldos vyko tokia tvarka: Švč. Sakramento adoracija ir Švč. M. Marijos litanija, Rožinis, Šv. Mišios. Pirmadienį meldėmės už parapijos žemdirbius, ūkininkus, seniūniją ir ūkio bendroves, antradienį už parapijos varguolius, netikinčius, senolius ir ligonius, priklausomus nuo svaigalų. Trečiadienį meldėmės už parapijos aktyvistus, bendradarbius, svečius, rėmėjus, žiniasklaidininkus, 16 val. pastoracinės tarybos nariai dalyvavo tiesioginėje laidoje per „Marijos radiją“.


Lapkričio 1 d. per Visus Šventuosius melstasi už parapijos vaikus, jaunimą, moksleivius bei ugdytojus, kultūros saviveiklininkus. Šv. Mišias aukojo Krakių klebonas kun. Ž. Paulauskas, ėjome į kapines giedoti psalmių ir šventinti kapų. Lapkričio 2 d. per Vėlines meldėmės už parapijos ir visus brangius mirusiuosius. Po meditacinės poezijos valandos (M. Kudarauskaitė, Vyt. Nistelis, kt.) vyko Susitaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi. Po jų šv. Mišias aukojo Dotnuvos klebonas kun. G. Geresionis, vėlgi aplankant kapus, šįsyk – t. Stanislovo ir kitų kunigų.


Bažnyčioje visą savaitę ir visą maldos už mirusiuosius mėnesį veikė dailės mokytojos D. Galvanauskienės mokinių piešinių paroda „Piešiu Mergelę Mariją“. Tikybos pamokų metu buvo rodomas videofilmas apie Šiluvą (mokytoja N. Čeidienė), pasireiškė neribota ir dvasinga vaikų fantazija.

Lapkričio 3 d., šeštadienį, paveikslas buvo parvežtas į Surviliškį ir buvo čia dvi dienas. Bendruomenės atstovai dalyvavo šv. Mišiose su vėliavomis. Po Šv. Mišių, klebono paaukotų už parapiją, Dievo Motiną pagerbė ir mūsų sielas maldingai džiugino Kėdainių bendruomenės socialinio centro ansamblis „Temela“ ir skaitovė Irena Parnavienė Sakralinės poezijos ir giesmių valanda „Nenuženk nuo akmens, o Marija“. paskui visi drauge keliavome į kultūros namus broliškos agapės, o pasidžiaugę šios ypatingos dienos malone, grįžome į bažnytėlę dalyvauti šv. Mišiose ir melstis už parapijos ir seniūnijos reikalus.

Lapkričio 4 d., sekmadienį, meldėmės už Surviliškio parapiją, Kėdainių dekanatą ir Kauno arkivyskupiją šv. Mišiose, adoruodami Švč. Sakramentą adoracija ir melsdamiesi Rožinį ir Švč. M. Marijos litaniją. Paveikslą parapijos moterys ir patarnautojas Jonas adoravo, kol sulaukė išlydėjimo į Labūnavos parapiją. Parapijiečiai braukė ašaras iš to gražumo ir neapsakyto dangaus artumo jausmo, išpoteriautos palaimos.


Parengė Paberžės ir Surviliškio parapijų Pasirengimo Jubiliejui komitetai, vadovaujami kun. Skaidriaus Kandratavičiaus