siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 12 Išleistas pirmasis „Šiluvos žinios išeivijoje“ numeris
Paskelbta: 2007-11-12


JAV, Čikagoje lapkričio pradžioje išleistas pirmasis Šiluvos žinios išeivijoje numeris. Šiame Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui skirtame aplinkraštyje skelbiamas Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus žodis pirmojo Šiluvos žinios numerio, leidžiamo Kauno arkivyskupijoje, skaitytojams. Aplinkraštyje taip pat pristatoma trumpa Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje istorija, apibūdinama nenutrūkstama Jėzaus garbinimo tradicija šioje žemėje ir visoje Lietuvoje. „Šiluvoje Marija išsakė didžiausią savo troškimą – kad būtų garbinamas jos Sūnus. Marijos troškimas turėtų tapti ir mūsų, krikščionių, troškimu garbinti Viešpatį Jėzų Kristų. Šiluvoje Marija rodė ne į save, bet į savo Sūnų Jėzų – tikrąjį Kelią, Tiesą ir Gyvenimą,“ – rašoma  Nerijaus Šmerausko parengtame aplinkraščio straipsnyje.

Minėtame leidinyje  išeivijoje gyvenantys lietuviai – parapijos, misijos ir bendruomenės, organizacijos ir institucijos, parapijų klebonai ir lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, vienuolijos, pastoracinių tarybų nariai ir visi tikintieji – kviečiami dalytis sumanymais, kaip kiekvienoje vietovėje organizuojamas pasirengimas Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui, kas šia proga vyksta ar numatoma surengti. Prašoma siųsti aprašymus bei nuotraukas iš piligriminių kelionių į Šilines Lietuvoje ar į Dievo Motinos šventoves išeivijoje, savo atsiminimų ir Dievo malonės patyrimų aprašymus.

Šiluvos žinia išeivijoje spausdinama Draugo puslapyje, taip pat perduodama ir internetu. Aplinkraštį numatoma leisti du kartus per mėnesį ir jame, be kitų žinių, spausdinti pasirengimo Jubiliejui naujienas iš Lietuvos. (siluva.iseivijoje@gmail.com, arba paštu: Šiluvos žinia, c/o Lithuanian Daily Draugas, 4545 W 63rd Street, Chicago IL 60629, U.S.A.).


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt