siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 23 Šiluvos komiteto darbai Šv. Kazimiero parapijoje Los Andžele
Paskelbta: 2007-11-23


Lietuvoje 2008 metų rugsėjo mėnesį bus garbingai atšvęstas Šiluvos Švč. Mergelei Marijos apsireiškimo piemenėliams 400 metų jubiliejus. Ne vienas iš mūsų keliaus į Šiluvą padėkoti Dievui ir Švč. M. Marijai už gyvenime suteiktas malones ir stebuklus.

Los Anželo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos komiteto ir parapijiečių rūpesčiu sukurtas komitetas specialiai atšvęsti šį brangų visiems pasaulio lietuviams religinį įvykį. Komitetas nutarė šį garsų įvykį paminėti Los Andžele ne tik tarp lietuvių, bet šią žinią paskleisti ir amerikiečiams bei kitų tautybių katalikams. Šiuo tikslu sukurtas Šiluvos komitetas susitarė su Los Andželo vyskupijos taryba 2008 metų gegužės 4 d. Los Andželo Angelų Karalienės katedroje (Cathedral of Our Lady of the Angels) surengti iškilmingas šv. Mišias. Komiteto pirmininkas klebonas Stanislovas Anužis pranešė, kad į šias iškilmes žada atvykti iš Lietuvos arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Los Andželo vyskupijos atstovai, prelatas Edmundas Putrimas ir kiti.

Šiluvos komiteto 20 narių pradėjo vykdyti savo uždavinį — kviesti lietuvius įsitraukti į šią labai daug darbo, jėgų ir svarbiausia — lėšų reikalaujančią veiklą. Su pagrindiniais pirminiais darbais supažindino komiteto vicepirmininkė Marytė Newsom. Ji yra Los Andželo vyskupijos tautybių katalikų komiteto sekretorė, tad jai lengviausia tartis visais klausimais. Angelų Karalienės katedroje telpa net trys tūkstančiai maldininkų. Vienas iš svarbių darbų yra paskleisti per spaudą (religinę ir pasaulietinę) apie Šiluvos stebuklą įvairiomis kalbomis. Kitas svarbus darbas – sukviesti tiek maldininkų į Katedrą, kad ji bent iš dalies būtų užpildyta. Bet svarbiausia paraginti visus Kalifornijos lietuvius aktyviai dalyvauti tose pamaldose.

Pradėtas rengti šv. Mišių leidinys, kuriame bus išspausdinta pamaldų tvarka, Šiluvos šventovės ir Šv. Kazimiero lietuvių parapijos informacija bei iliustracijos. Katedros galerijoje vyks meno ir lietuvių tautodailės paroda Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo tema. Didžiulį darbą turi nuveikti parapijos choras ir jo vadovas Viktoras Ralys, ruošiant gerą repertuarą, padidinant chorą bei parengiant giesmininkus tokiai šventei.

Visiems renginiams, leidiniams, svečių kelionėms ir kitiems reikalams reikia sutelkti nemažai lėšų. Reikia kreiptis į lietuvius — verslo atstovus rimtos finansinės pagalbos ar prisidėjimo prie konkrečių darbų. Mindaugas Gedgaudas sutiko apmokėti siunčiamų laiškų išlaidas. Kainuos skelbimai amerikietiškoje spaudoje — „L. A. Times“, Orange County, San Diego, San Francisko leidiniuose. Reiktų paskleisti per „Catholic Digest“ po visą šalį.

Pasirengimas Šiluvos jubiliejui jau pradėtas. Prieš akis daugybė darbų. Mūsų parapijoje, kaip ir Lietuvoje, pristatomas Šiluvos Marijos stebuklingas paveikslas. Jūratė Venckienė pranešė, kad viena jo kopija keliauja po šeštadieninę mokyklą, kita — parapijos šeimose. Dalilė Polikaitienė aptarė maldos būrelius, kurių jau yra septyni. Dalia Jasiukonienė pasidžiaugė parapijos dvasiniu atbudimu — šiuo metu beveik 200 parapijiečių namuose kasdien meldžiasi Rožinio dalį. Raimondai Kontrimienei reikia surinkti meno kūrinius parodai Angelų Karalienės katedroje.

Toks darbų rimtumas turi pažadinti ne tik mūsų parapiją, bet ir visas kitas organizacijas, taip pat visus lietuvių kilmės amerikiečius. Čia didžiulės galimybės atsivertų Lietuvos Vyčiams, kurių atstovė Marytė Šepikaitė Lietuvių dienų metu jau padarė pirmuosius pranešimus. Stebuklas ateina, kai labai daug dirbama. Tegul mus visus vienija bendras darbas ir malda Švč. Mergelei Marijai už jau padarytą stebuklą — Lietuva išlaisvinta, ko daugelis laukė ir netikėjo, kiti tikėjo, bet nesulaukė. Mes turime pasimelsti ir už juos.

Norint paremti Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos Šiluvos komiteto darbus, aukas siųsti adresu: St. Casimir Church, 2718 St. George Street, Los Angeles, CA 90027, ant čekio pažymėti „Šiluvos komitetas“.

Los Andželo arkivyskupijos Angelų Karalienės katedra, suprojektuota ispanų architekto prof. José Rafael Moneo, pastatyta 1999-2002 metais. Joje Marijos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus proga 2008 metų gegužės 4 d. bus švenčiamos iškilmingos šv. Mišios.

Regina Gasparonienė
Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos Šiluvos komitetas

Skelbiama iš aplinkraščio Šiluvos žinia išeivijoje nr.2 (2007 m. lapkritis)