siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 11 18–25 Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Gudžiūnuose
Paskelbta: 2007-11-29

Lapkričio 18 d. Gudžiūnų parapijos žmonės į šv. Mišias ėjo su jauduliu širdyse, nes po pamaldų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje visi traukė į gyvenvietės pakraštį sutikti atkeliaujančio Švč. M. Marijos paveikslo. Iš Šventybrasčio parapijos paveikslą atsivežė mūsų parapijos atstovai. O Gudžiūnuose jį sutiko parapijos klebonas kun. Juozas Čičirka su miestelio gyventojais.


Nors oras ir buvo apniukęs, Gudžiūnus papuošė graži minia parapijiečių. Pirmose eisenos gretose ėjo vyrai baltomis kamžomis, nešini kryžiumi ir bažnyčios vėliavomis. Priešais paveikslą žengė klebonas, nešdamas knygą, kuri keliauja kartu su Švč. M. Marijos atvaizdu. Eisenoje spindėjo merginos tautiniais drabužiais, jų rankose buvo tujų vainikas, vėliau papuošęs paveikslą bažnyčioje. Visos eisenos metu skambėjo giesmės Marijos garbei. Bažnyčioje paveikslas buvo pastatytas prie didžiojo altoriaus. Klebonas kun. J. Čičirka šventė šv. Mišias už parapiją.


Visą savaitę bažnyčia buvo atidaryta nuo 12 val. iki 19 val. Lankydami paveikslą, žmonės, kurių tomis dienomis susirinko daugiau nei įprastai, galėjo geriau pažinti Marijos asmenį, suprasti apreiškimo svarbą, pažvelgti į asmenišką pamaldumą Marijai, atrasti dvasinį kelią pas Jėzų. Šv. Mišios buvo švenčiamos už parapiją, vienuolijas ir pasauliečių institutus. Ta proga vyko literatūriniai skaitymai. Antradienį susirinkusieji meldėsi už Gudžiūnų parapijos vaikus, sergančius vaikus ir vaikystę be smurto. Ta proga buvo parodytas A. Matelio filmas „Prieš parskrendant į žemę“. Trečiadienį melstasi Šventojo Tėvo intencija, kad visi, prisidedantys prie medicinos tyrimų ir įstatymų leidybos, vis labiau gerbtų žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios baigties. Tą dieną susirinkusieji klausėsi giesmių Marijai. Kitą dieną maldos buvo skirtos choristams ir giesmininkams. Jiems skirta sakralinės poezijos ir giesmių valanda „Nenuženk nuo akmens, o Marija“. Renginyje dalyvavo Kėdainių bendruomenės socialinio centro ansamblis „Temela“ bei skaitovė Irena Parnavienė. Penktadienį susirinkusieji meldėsi už seniūnijos ir mokyklos dirbančiuosius, Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinės mokyklos moksleiviai skaitė eilėraščius Marijai. Savaitės pabaigoje melstasi už Kauno arkivyskupiją, įvyko susitaikinimo pamaldos.


Sekmadienį surinktos aukos buvo skirtos Kauno kunigų seminarijai išlaikyti. 11 val. iš Gudžiūnų paveikslas iškeliavo į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią. Gaila, kad ne visi supranta Marijos apsireiškimo Šiluvoje reikšmę, kuri padėtų žmonėms dvasiškai atsinaujinti.


Violeta Barcienė, Gudžiūnų parapija