siluva.lt








400 m. Jubiliejus



 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 12 16– 22 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Pašilės Šv. Barboros bažnyčioje
Paskelbta: 2007-12-17


Rengiantis didžiajam Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui, Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija keliauja po Kauno arkivyskupijos parapijas. Su nekantrumu ir dideliu pasirengimu paveikslo viešnagės laukė ir Pašilės Šv. Barboros parapijos tikintieji.


Gruodžio 16 d., sekmadienį, prieš sumą, Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, atkeliavęs iš Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios, buvo iškilmingai atneštas Pašilės Šv. Barboros bažnyčią. paveikslą atlydėjo būrys parapijos jaunimo, pasitiko gausiai susirinkę parapijos tikintieji. Skambant giesmei „Marija, Marija“ paveikslas atneštas į papuoštą bažnyčią. Vėliau čia klebonas kun. Kazimieras Gražulis aukojo šv. Mišias. Pasveikinęs visus pamaldų dalyvius ir nuoširdžiai pasidžiaugęs neeiliniu Pašilės dvasinio gyvenimo įvykiu, klebonas papasakojo apie stebuklingu laikomą paveikslą, jo istoriją. Giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas vargoninės Aurelijos Sinicienės.


Visą savaitę buvo giedama Švč.M. Marijos litanija, kalbamas Rožinis, skaitomas Šventasis Raštas, prieš šv. Mišias giedamos giesmės. Kasdien bažnyčioje lankėsi daug gausesnis būrys parapijiečių negu paprastais šiokiadieniais.
Pirmadienį, gruodžio 17 d., meldėmės už mirusius. Maldoms vadovavo parapijos pastoracijos tarybos nariai.
Antradienį, gruodžio 18 d., meldėmės už moksleivius, jaunimą, jų tėvelius, globėjus ir mokytojus. Šv. Mišiose dalyvavo Pašilės pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Maldoms vadovavo parapijos jaunimas.
Trečiadienį, gruodžio 19 d., meldėmės už šeimas. Šv. Mišiose dalyvavo Pašilės vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ auklėtiniai ir pedagogai. Maldoms vadovavo parapijos legionieriai.
Ketvirtadienį, gruodžio 20 d., meldėmės už išėjusius į užtarnautą poilsį. Maldoms vadovavo parapijos senjorai.
Penktadienį, gruodžio 21 d., maldoms už ligonius ir jų slaugytojus vadovavo parapijos karitiečiai.


Šeštadienį, gruodžio 22 d., po Mišių, giedodami „Marija, Marija“ išlydėjome į Pabaisko Švč. Trejybės parapiją. Pašilės Šv. Barboros parapija atsisveikino su Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, tikėdama, kad ji – Ligonių Sveikata, Nuliūdusiųjų Paguoda ir Šeimų Karalienė – pasiliko širdyse.


Pašilės parapijos informacija