siluva.lt








400 m. Jubiliejus



 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 12 09– 16 Šiluvos paveikslas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje
Paskelbta: 2007-12-17

Su meile ir pasirengę Šiluvos Dievo Motinos paveikslo laukė ir jį pasitiko Ukmergės Švč. Trejybės parapijos tikintieji.
2007 m. gruodžio 9 d. 10 val., lydimas parapijos jaunimo ir gausaus tikinčiųjų būrio, paveikslas buvo iškilmingai atneštas iš Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios į Švč. Trejybės bažnyčią, kad čia savaitei suburtų tikinčiuosius ieškoti dvasingumo ir gėrio savo širdyse. Sutikimo procesijai vadovavo sergantį kleboną kun. Petrą Purlį pavaduojantis Pašilės Šv. Barboros parapijos klebonas kun. Kazimieras Gražulis. Iškilmingas šv. Mišias aukojo kun. Petras Tavoraitis, jam talkino kun. Antanas Jokūbauskas.


Visą paveikslo buvimo laiką Švč. Trejybės bažnyčioje iki gruodžio 16 d. vyko ypatingos pamaldos. Pirmadienį pastoracijos tarybos nariai kvietė melstis už mirusius, antradienį maldoms vadovavo Marijos legionas ir melstasi už taiką. Trečiadienį drauge su karitiečiais meldėmės už šeimas, kad Marijos užtariamos jos stiprėtų ir gausėtų. Ketvirtadienis buvo skirtas jaunimui ir vaikams. Dalyvavo Ukmergės Senamiesčio pagrindinės mokyklos, darželio-mokyklos „Varpelis“ pedagogai ir mokiniai, parapijos jaunimas. Penktadienį meldėmės už ligonius, prisimindami ir sergantį parapijos kleboną kun. P. Purlį, kuris įdėjo daug triūso, kad parapijos tikintieji tinkamai pasirengtų paveikslo sutikimui.

Šeštadienį, vadovaujant Eucharistijos bičiuliams, kurių judėjimui šiemet sukako 35-eri, tikintieji meldėsi už pašaukimus.
Šią savaitę šv. Mišias aukoję kunigai K. Gražulis, P. Tavoraitis, A. Jokūbauskas tikinčiuosius kvietė aktyviai lankyti Dievo Motinos paveikslo kopiją, nes tikrai ne kiekvienas gali nuvykti į Šiluvą. Kiekvienas turime Marijai už daug ką padėkoti, paprašyti ir atsiprašyti. Jos užtarimo prašome maldose, nes kas, jei ne ji, būdama Dievo Motina, geriau supranta savo žemės vaikų rūpesčius.


Sekmadienį paveikslas buvo išlydėtas į Pašilės Šv. Barboros parapiją.

Ukmergės Švč. Trejybės parapija