siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 01 04 Prof. S. Ylos studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras Vilniuje
Paskelbta: 2008-01-05


Sausio 4 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, vyko 2007 m. pabaigoje Kauno arkivyskupijos kurijos išleistos prof. kun. Stasio Ylos (1908–1983) studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ sutiktuvių vakaras. Jame dalyvavo būrys dvasininkų, tarp jų – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, taip pat kultūros ir meno žmonių, plačioji visuomenė. Vakarą vedė Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Įžangos žodyje jis pasidžiaugė, kad knygos sutiktuvės sietinos su dviem iškiliais įvykiais – sausio 5 d. sukankančia autoriaus gimimo šimtmečio sukaktimi ir artėjančiu Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejumi.

Pirmasis vakare žodžio tarti buvo pakviestas S. Ylos knygos leidybos iniciatorius, Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejaus komiteto pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. S. Ylą, minimos studijos autorių (daugelis jo knygų buvo platinamos, skaitomos ir sovietmečiu, pogrindžio sąlygomis) ganytojas pavadino kunigu idealistu, moderniu, tačiau drauge savo gyvenimą ir darbus rėmusiu tvirtu Evangelijos pagrindu, ir šiandien galinčiu būti evangelinio radikalumo pavyzdžiu. Arkivyskupas prisiminė džiaugsmingą dieną, kai jam į rankas buvo perduotas ses. Ignės Marijošiūtės MVS iš Putnamo į Lietuvą parvežtas S. Ylos istorijos apie Šiluvą rankraštis, padėkojo prie jo išleidimo prisidėjusiems žmonėms. Knygos sutiktuves pavadindamas dviguba brangia švente, atkreipė dėmesį, kiek daug savo gyvenime gali nuveikti žmogus; ganytojo mintimi, ir S. Ylos studija, autoriui visą gyvenimą širdimi būnant su Lietuva, ir artėjantis Jubiliejus ragina nūdienos kartą išsaugoti tai, kas buvo kurta šimtmečiais, ir palikti savo pėdsaką tautos ir Bažnyčios istorijoje. Arkivyskupas išsakė lūkestį, kad šis studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ pristatymo vakaras bus pirmas žingsnis į platesnį autoriaus paminėjimą Lietuvoje.

Prisiminimais, džiaugsmu ir garbe savo gyvenimo kelyje pažinti kun. S. Ylą nuoširdžiai pasidalijo ses. I. Marijošiūtė MVS. Ji, iki šiandienos išsaugojusi Pirmosios Komunijos proga padovanotą maldaknygę, papasakojo apie neeilinę dvasininko asmenybę, kurioje tilpo ir meilė gamtai, ir žmogiškas rūpestis sutinkamais žmonėmis. Ses. I. Marijošiūtė gėrėjosi S. Ylos idealizmu, sugebėjimu kiekvienam sugrąžinti viltį, pabrėžė ypatingą rūpinimąsi jaunimo organizacijomis, vienuolijomis. Vakaro dalyviai išgirdo apie S. Ylos sodyboje Putname rengtas vasaros stovyklas ir jų „Šiluvos būrelius“, kuriuose per Marijos tarpininkavimą karštai melsta Lietuvai laisvės malonės.

Savo žodyje Telšių vyskupas dr. J. Boruta pasidžiaugė S. Ylos veikalo pasirodymu viena knyga (pirmoji studijos dalis išleista 1970 m. Bostone), priminė, jog jos parašymo motyvus svarbu susieti su autoriaus, teologijos daktaro, pastoracijos tikslais, atkreipė dėmesį į istoriosofiniu žvilgsniu pristatomą Žemaičių istoriją plačiame laiko ir sąryšingų įvykių kontekste. Vysk. J. Boruta pateikė įdomių istorinių įžvalgų, pabrėždamas, kokia plati ir nevienalytė yra šio krašto ir Bažnyčios istorija, dviejų šventovių – Žemaičių Kalvarijos ir Šiluvos vaidmuo joje, anksti tapus maldininkų traukos centrais. Atkreipė dėmesį į tai, kad valstybės, tautos išlikimo grėsmės akivaizdoje šių šventovių reikšmė ypač išaugdavusi. Ganytojas kvietė ir šiandien būti atviriems Dievo palaimai, kuri išsilieja lankantiems Marijos šventoves, o per piligrimystę – geriau suprasti ir savo gyvenimą kaip kelionę į amžinybę su Kristumi ir jo Motina.

Tarp vakaro prelegentų pasisakymų skambėjo Kauno arkikatedros bazilikos giedotojų ansamblio (vadovė Vita Vaitkevičienė) atliekamos giesmės S. Ylos žodžiais, o jo parašytų maldų, tarp jų – ir plačiai žinomą „Maldą Marijai, apsireiškusiai Šiluvoje“ (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=37)  jautriai paskaitė Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Baigiamąjį žodį vakare taręs studijos „Šiluva Žemaičių istorijoje“ rengėjas ir redaktorius, Lietuvos dailės muziejaus Mokslinių publikacijų ir leidybos centro vedėjas Gediminas Mikelaitis aptarė ir kitus S. Ylos asmenybės bruožus: jo, kaip to meto dvasininko, naujoviškumą, drąsą domėtis nukrikščionėjimo apraiškomis, užsidegimą diskutuoti, siekį asmeniškai apaštalauti. Pasak G. Mikelaičio , S. Ylos misijų laukas buvo visa kultūra, visos gyvenimo sritys, bet svarbiausias jo rūpestis buvo sielovada. Kalbėdamas apie knygą, redaktorius pavadino ją kol kas nepamainoma Šiluvos ir visos Lietuvos Bažnyčios istorija, atkreipė dėmesį į jos paveikią, nenudėvėtą metaforinę kalbą, įtaigumą, siužeto intrigą, kurioje „apsireiškimo įvykis tai nugrimzta, tai vėl iškyla, liudydamas nesuvaldomą Dievo malonės tekėjimą“. Dėkodamas arkivyskupui ir visai leidybos grupei, G. Mikelaitis išreiškė viltį, jog ši knyga galbūt tapsianti paskata toliau tyrinėti Lietuvos Bažnyčios praeitį.

Užbaigdamas vakarą LDM direktorius R. Budrys dėkojo svečiams, visiems susirinkusiems, kvietė skaityti unikalią Šiluvos istoriją, žadėjo drauge su kitais muziejininkais atsiliepti į arkivyskupo kvietimą ir rudenį dalyvauti Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejaus iškilmėse.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el.p. info@kn.lcn.lt