siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008-ieji Kanadoje paskelbti Šiluvos Marijos metais
Paskelbta: 2008-01-22

 
Artėjant Jubiliejui Kanados lietuvių katalikų centras ir Kanados lietuvių kunigų vienybė 2008 metus paskelbė Šiluvos Marijos metais Kanadoje.

2008 m. balandžio 5 d. Anapilyje iškilmingas Mišias atnašaus vyskupas Jonas Ivanauskas drauge su visais suvažiavusiais kunigais ir pašventins Šiluvos M. Marijos paveikslą. Pašventintoji Šiluvos paveikslo kopija keliaus per visus lietuvių telkinius Kanadoje pagal numatytą tvarkaraštį: balandžio 6 d. – Šiluvos M. Marijos šventovėje Londone, ON; balandžio 12 d. – Šv. Kazimiero šventovėje Delhi, ON; balandžio 19 d. – lietuvių bendruomenėje Sudbury, ON; balandžio 20 d. – lietuvių bendruomenėje Sault Ste. Marie, ON; balandžio 27 d. – gegužės 4 d. – Aušros Vartų šventovėje Hamiltone ir St. Catharines, ON; gegužės 11 d. – 18 d. Lietuvos kankinių šventovėje Mississauga, ON; gegužės 25 d. – birželio 1 d. – Prisikėlimo šventovėje Toronte, ON ; birželio 8 d. – Aušros Vartų šventovėje Monrealyje, QC, birželio 15 d. – Šv. Kazimiero šventovėje Monrealyje, QC, ir lietuvių bendruomenėje Otavoje, ON; birželio 22 d. – Šv. Kazimiero šventovėje Windsor, ON; birželio 29 d. – Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach, ON; rugpjūčio 24 d. – Kanados kankinių šventovėje Midland, ON; rugsėjo mėnesį – Vakarų Kanadoje.

Numatyti ir Jubiliejinių metų uždarymo iškilmių renginiai: lapkričio 1 d. – Prisikėlimo parapijoje Toronte, ON, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbės apie pavergtosios Lietuvos pogrindį ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“; o lapkričio 2 d. –Anapilyje, Mississauga, ON, atnašaus Mišias Lietuvos kankinių šventovėje ir oficialiai uždarys Šiluvos Marijos jubiliejinius metus (parengta pagal „Šiluvos žinia išeivijoje“, 2007/4).


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el.p. info@kn.lcn.lt