siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Kiti pasirengimo Jubiliejui įvykiai išeivijoje
Paskelbta: 2008-01-22

Balandžio 26-27 dieną Šiluvos Jubiliejų ir šiemet švenčiamą 100 metų parapijos gyvavimo sukaktį šiemet minės Detroito parapija. Tuo rūpinasi sudarytas komitetas, kuriam vadovauja Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos klebonas kun. Ričardas Repšys.


Lietuvių klubas Gardner, MA, apylinkėje rudenį su pietumis ir muzika atšventė 81 metų savo gyvavimo sukaktį. Šia proga Bronė Višniauskienė, Vyčių klubo kultūros pirmininkė, taip pat paruošė Šiluvos altorėlį ir surengė Marijos apsireiškimo Šiluvoje paminėjimą. Dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Richard A. Jakubauskas. Kun. Jonas Petrauskas MIC priėmė ir laimino dovanas, kurias nešė klubo narės. Bill Višniauskas papasakojo klubo istoriją, taip pat apie Marijos apsireiškimo Šiluvoje įvykį ir pasirengimą švęsti Jubiliejų (skelbiama „Šiluvos žinia išeivijoje“, 2007/4).

 

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt