siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 04 Raudondvario parapija pasitiko Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslą
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 4 d. Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas pasiekė pirmąją piligriminės kelionės arkivyskupijoje vietą – Raudondvarį. Šios parapijos atstovai parvežė jį, iškilmingai tą pačią dieną arkivyskupo S. Tamkevičiaus pašventintą ir perduotą arkikatedroje bazilikoje.

Vidudienį prie Raudondvario bažnyčios šventoriaus vartų jį sutiko klebonas dekanas kun. Augustinas Paulauskas, į iškilmes atvykę kaimyninių parapijų klebonai bei gausiai susirinkę parapijos tikintieji. Skambant giesmei Marija Marija paveikslas buvo atneštas į papuoštą bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus iš anksto parengtoje vietoje.

Paveikslo apsilankymo proga į parapiją atvykęs vyskupas augziliaras dr. Jonas Ivanauskas vadovavo iškilmingai Eucharistijos liturgijai, koncelebravo mons. Adolfas Grušas, klebonas kun. A. Paulauskas ir kiti dvasininkai. Giedojo bažnyčios choras.

Homiliją pasakė vysk. J. Ivanauskas pasveikinęs visus pamaldų dalyvius ir nuoširdžiai pasidžiaugęs neeiliniu arkivyskupijos dvasinio gyvenimo įvykiu, labai svarbiu ir Raudondvario parapijos žmonėms. „Šiandienos žmogaus gyvenimas, kaip ir Evangelijos laikais, dažnai būna paženklintas nesėkmingos, kaip Jėzaus mokinių kitados, žvejybos”, – sakė ganytojas primindamas, kiek daug pastangų reikia kuriant šeimos gyvenimą, įvairiose kitose srityse, taip pat saugant savo tikėjimą. Vyskupas apgailestavo, jog žmogus šiandien renkasi ne pastangas kurti prasmingą gyvenimą, vien tik arti ir sėti, kaip sakė Šiluvoje apsireiškusi Dievo Motina; maža to – dar girtuokliaujama, smurtaujama prieš vaikus ir pan; nusivylę kartais jaučiasi ir daug gyvenime pasiekę žmonės.

Vysk. J. Ivanauskas pabrėžė, jog pasirengimo Šiluvos Jubiliejui laikotarpis suteikia progą ir galimybę iš esmės pažvelgti į savo gyvenimą, pasvarstyti, kokią vietą jame užima tikrosios vertybės ir svarbiausia – Kristus, į kurį parodė Šiluvos Dievo Motina: kaip jis sutinkamas švenčiant Eucharistiją, skaitant Šventąjį Raštą ar tiesiog gyvenant su žmonėmis. „Švč. M. Marija ateina į Jūsų parapiją su motiniška meile, neša džiaugsmą, kurio reikia Jūsų vaikams, šeimoms, darbovietėms, visai parapijos bendruomenei,” – kalbėjo ganytojas ir kvietė visą paveikslo lankymosi savaitę švęsti Eucharistiją, adoruoti Švč. Sakramentą, priimti Atgailos sakramentą, skaityti Šventąjį Raštą ir patirti ypatingą Dievo malonių gausą Marijos užtarimu. „Mes turime Dievo Motiną – esame jos vaikai. Tegul šio paveikslo lankymasis parapijoje ir visas pasirengimas Jubiliejui įspaus meilės Dievui ir artimui šviesos ženklą”,– užbaigdamas sakė vysk. J. Ivanauskas.

Po šv. Mišių menotyros dr. Rima Valinčiūtė papasakojo iškilmių dalyviams apie stebuklingu laikomą Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą, jo meninį įtaigumą, restauravimo istoriją. Paskui prasidėjo adoracija prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento.

Raudondvario parapijoje visą savaitę kasdien su nedidele vidudienio pertrauka vyks Švč. Sakramento adoracija, bus kalbamas Rožinis, Švč. M. Marijos litanija, švč. M. Marijos garbei bus skiriami specialūs vakarai po šv. Mišių. Pirmadienį poezijos knygą „Eilėraščiai Marijai” pristatys dr. A. Vasiliauskienė, antradienį rinksis katalikiškų organizacijų, pasauliečių judėjimų bei maldos grupių nariai. Du vakarai bus skirti specialiai šeimoms, jaunimui, vienas – mokslo, švietimo bei valdžios žmonėms.

Sekmadienį, vasario 11 d., po šv. Mišių Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas iš Raudondvario bažnyčios bus iškilmingai išlydimas į Rumšiškes perduodant jį atvykusiems šios parapijos atstovams. Iki kovo 31 d. malonėmis garsėjantis paveikslas po vieną savaitę apsilankys dvylikoje Kauno II dekanato parapijų. Kartu su paveikslu po parapijas keliauja knyga, kurioje aprašomas paveikslo apsilankymas ir pasirašo iškilmių dalyviai. Pašventinus daugiau šio paveikslo kopijų, norintys parapijų tikintieji gali priimti jį savo namuose tuo metu ypač palaikydami juose rimtį, tarpusavio bendravimo darną, melsdamiesi įvairiomis asmeninėmis ir Bažnyčios intencijomis.

Šias pamaldas tiesiogiai transliavo "Marijos radijas" (www.marijosradijas.lt).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt