siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 17–03 02 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-02-07


Vasario 17 d. (sekmadienis)
ŠV. APAŠTALO JOKŪBO PARAPIJOS VYNUOGYNO DARBININKŲ DIENA
(globėjas šv. apaštalas Jokūbas)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
10.30 Šv. Mišios ir Švč. Sakramento išstatymas
Švč. Sakramento adoracija bažnyčioje (jos metu kalbami Rožinio Garbės slėpiniai, Marijos litanija)
12.00 „Viešpaties Angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
13.50 Švč. Sakramento adoracijos pabaiga
14.00 Paveikslo sutikimas prie bažnyčios vartų
Katechezė
Šv. Mišios
16.00 Filmas „Kelias į Šiluvą“
17.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos VakarineVasario 18 d. (pirmadienis)
ŽINIASKLAIDOS IR KULTŪROS DARBUOTOJŲ DIENA
(globėjai šv. Pranciškus Salezas ir šv. evangelistas Lukas)

9.00 – 11.30 Švč. Sakramento adoracija adoracijos koplyčioje (Vilniaus g. 11, I aukštas)
12.00 „Viešpaties Angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Himnas į Šventąją Dvasią
Šv. Mišios
13.00 Konferencija „Žiniasklaidos ir religijos santykis XXI a. visuomenėje“(lekt. Darius Chmieliauskas)
13.45 Švč. Sakramento išstatymas
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Džiaugsmo slėpiniai
Švč. Mergelės Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
17.00 Meditacinės poezijos ir muzikos valanda „Kaip kūrėjas sutvėrė kūrėją“ (Jonavos megėjų meninės veiklos kolektyvai)
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine

Vasario 19 d. (antradienis)
VERSLININKŲ, PARAPIJOS RĖMĖJŲ IR GERADARIŲ DIENA
(globėjas šv. evangelistas Matas)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija (bažnyčioje)
Rožančiaus Kančios slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija apie „rinkos teologiją“( kun. dr. K. Kėvalas)
13.45 Švč. Sakramento išstatymas (bažnyčioje)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Asmeninės maldos laikas
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine
Pamaldos į šv. Antaną

Vasario 20 d. (trečiadienis)
TREMTINIŲ, POLITINIŲ KALINIŲ IR LAISVĖS GYVĖJŲ DIENA
(globėjai Šventoji Šeima, šv. Dizmas ir Žana d’Ark)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
9.30–11.30 Švč. Sakramento adoracija adoracijos koplyčioje
Tremtinių koplytėlės lankymas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios (gieda Politinių tremtinių ir kalinių choras, vad. V. Michelkevičienė)
13.00 Prisiminimų ir liudijimų valanda (mons. V. Pranckietis)
13.45 Švč. Sakramento išstatymas (bažnyčioje)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Rožančiaus Garbės slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
17.00 Filmas apie tremtį „Bobutė ir diedukas“
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine


Vasario 21 d. (ketvirtadienis)
KUNIGŲ IR VIENUOLIŲ DIENA
(globėjai šv. Jonas Vianėjus, šv. Benediktas ir šv. Scholastika)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
Po Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija (bažnyčioje)
Rožinio Šviesos slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Akatistas - Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai (vadovauja kun. A. Kazlauskas)
14.00 Liudijimai mokyklose
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
17.00 Filmas “Žvilgsnis į pašvęstąjį gyvenimą”.
18.00 Šv. Mišios
Katechezė apie Valandų Liturgiją

Iškilminga Vakarinė Valandų liturgijos valanda


Vasario 22 d. (penktadienis)
KATECHETŲ IR BAŽNYČIOS TARNAUTOJŲ DIENA
(globėjai šv. Karolis Baromėjus ir pal. Mykolas Giedraitis)

9.00 Šv. Mišios su Rytmetine Valandų liturgijos
valanda
9.30 –11.30 Švč. Sakramento adoracija adoracijos koplyčioje
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija „Liudyti Kristų drauge su Marija pasaulio kryžkelėse“ (lekt. kun. R. Peternal)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.30 Kryžiaus kelias
16.30 Bendruomeninis Atgailos sakramento šventimas su individualia išpažintimi (veda kun. dr. A. Valkauskas)
18.00 Šv. Mišios su Vakarine Valandų liturgijos valanda (gieda jaunimas)


Vasario 23 d. (šeštadienis)
ŠEIMŲ IR VAIKŲ DIENA
(globėjai šv. Juozapas, pal. Jacinta ir Pranukas)

10.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
Po Šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija (bažnyčioje)
Rožančiaus Džiaugsmo slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija „Ar mes mokame mylėti vieni kitus?“ (lekt. psichologė Z. Vasiliauskaitė)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ programa-seminaras
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine
Po šv. Mišių – Marijos valandos su Švento Rašto skaitiniais

Vasario 24 d. (sekmadienis)
EMIGRAVUSIŲ PARAPIJIEČIŲ DIENA
(globėjas šv. Pranciškus Ksaveras Kabrini)

Švč. Sakramento adoracija visą dieną adoracijos koplyčioje
9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
10.30 Šv. Mišios
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
Po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Asmeninės maldos laikas
16.30 Graudūs verksmai
17.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine

Vasario 25 d. (pirmadienis)
VALDŽIOS ATSTOVŲ DIENA
(globėjas šv. Tomas Moras)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
10.30 Šv. Mišios ir Švč. Sakramento išstatymas
Švč. Sakramento adoracija iki 13.40
(bažnyčioje).
Jos metu Rožinio Garbės slėpiniai,
Marijos litanija
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant
bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija apie Valstybės ir Bažnyčios santykius ( mons. kun. A. Grušas )
13.45 Švč. Sakramento išstatymas
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
16.00 Filmas apie šv. Tomą Morą (politikų globėją)
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine

Vasario 26 d. (antradienis)
TEISĖTVARKOS DARBUOTOJŲ, UGNIAGESIŲ IR KARIŲ DIENA
(globėjai šv. arkang. Mykolas, šv. Florijonas ir šv. Sebastijonas)

9.00 Šv. Mišios su Rytmetine Valandų liturgijos valanda
Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija (bažnyčioje)
Rožinio Kančios slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
Asmeninės maldos laikas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija (kun. A. Kazlauskas)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Asmeninės maldos laikas
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine

Vasario 27 d. (trečiadienis)
ŪKININKŲ IR ŽEMDIRBIŲ DIENA
(globėjai šv. Izidorius ir šv. Jurgis)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios
13.00 Konferencija „Žemdirbystės tema Šventajame Rašte“ (klebonas kun. A. Mikitiukas)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Rožinio Garbės slėpiniai
Švč. M. Marijos litanija
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine
Vasario 28 d. (ketvirtadienis)
ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ, MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ DIENA
(globėjai šv. Tomas Akvinietis, šv. Grigalius Didysis ir šv. Jonas Boskas)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
Po šv. Mišių Švč. Sakramento adoracija (bažnyčioje)
Asmeninės maldos laikas
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios (gieda jaunimas)
13.00 Parodos „Dievo Motina Marija“ atidarymas (bažnyčioje)
13.15 Parodos dalyvių apdovanojimas (bažnyčioje)
13.45 Rajoninė moksleivių viktorina „Tau, Marija“ (Panerio prad. m-kloje)
13.45 Švč. Sakramento išstatymas (bažnyčioje)
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.00 Rožinio Šviesos slėpiniai,
po pertraukėlės Švč. M. Marijos litanija
17.00 Filmas „Apie Švč. M. Marijos
pasirodymą Fatimoje“ (bažnyčioje)
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine
(gieda jaunimas)

Vasario 29 d. (penktadienis)
LIGONIŲ, MEDICINOS IR SLAUGOS DARBUOTOJŲ DIENA
(globėjai šv. Kamilius Lelietis ir šv. arkang. Rafaelis)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė apie Ligonių sakramentą
Šv. Mišios su ligonių patepimu
Po šv. Mišių Švč. Sakramento išstatymas
Rožinio Kančios slėpiniai, Švč. M. Marijos litanija
14.00 Dieviškojo Gailestingumo valanda
15.45 Švč. Sakramento uždarymas
16.00 Kryžiaus kelias
Nuo 17 val. iki 21 val. Vidinio išgydymo pamaldos (veda kun. dr. A. Valkauskas)
18.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Vakarine

Kovo 1d. (šeštadienis)
KATALIKIŠKO JAUNIMO DIENA
(globėjas šv. Kazimieras)

Švč. Sakramento adoracija visą dieną adoracijos koplyčioje
10.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
Po šv. Mišių asmeninės maldos laikas prie paveikslo
11.00 Jaunimo registracija (parapijos name)
11.30 Renginio pristatymas. Jaunimo diena „Kitaip“ (bažnyčioje),
Rožinio Džiaugsmo slėpiniai
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Šv. Mišios (gieda Petrašiūnų jaunimas)
13.00 Knygos „Meilės pamokos“ pristatymas. Susitikimas – seminaras su R. Pagojumi.
14.30 Agapė (Panerio pradinėje mokykloje)
15.00 Katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ programa - seminaras
18.00 Šv. Mišios su Vakarine Valandų liturgijos valanda (gieda jaunimas)
Po šv. Mišių – Marijos valandos su Švento Rašto skaitiniais

Kovo 2d. (sekmadienis)
JONAVOS ŠV. APAŠTALO JONO PARAPIJOS ĮSTEIGIMO DIENA
(globėjas šv. apaštalas ir evangelistas Jonas)

9.00 Šv. Mišios su Valandų liturgijos Rytmetine
10.30 Šv. Mišios
12.00 „Viešpaties angelo“ malda skambant bažnyčios varpams
Katechezė
Jonavos Šv. apašt. Jono parapijos įsteigimas
Šv. Mišios
13.30 Paveikslo išlydėjimas į Upninkų Šv. arkang. Mykolo parapiją
16.30 Graudūs verksmai
17.00 Šv. Mišios su Vakarine Valandų liturgijos valanda
Trijų mažesnių paveikslo kopijų kelionės į tikinčiųjų namus pradžia

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapija