siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 13 Marijos diena Šiluvoje: Jurbarko dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-02-12

Vasario 13-ąją šiemetines dekanatų piligrimines keliones į Šiluvą pradėjo Jurbarko dekanato tikintieji. Šio krašto žmonių malda Šiluvoje prasidėjo šv. Mišiomis Apsireiškimo koplyčioje. Joms vadovavo Eržvilko ir Vadžgirio parapijų klebonas kun. Virgilijus Rutkūnas. Po Rožinio maldos koplyčioje 10 val. šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo dekanato dekanas, Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Kęstutis Grabauskas. Iki pagrindinių šv. Mišių atvykę piligrimai adoravo Švč. Sakramentą; adoracijai vadovavo Veliuonos parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius.

Drauge su šio dekanato parapijų, švietimo įstaigų bendruomenių piligrimais pamaldose dalyvavo ir Jurbarko valdžios atstovų. Šiluvoje su savo mokytojai meldėsi būrys moksleivių iš Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos, Naujamiesčio ir Vytauto Didžiojo vidurinių mokyklų, taip pat Girdžių, Šimkaičų Jono Žemaičio, Vadžgirio ir kt. pagrindinių mokyklų. Per pamaldas giedoti buvo susirinkęs nemažas šio krašto giesmininkų būrys iš Jurbarko Švč. Trejybės, Skirsnemunės ir kitų parapijų. Tądien Šiluvoje meldėsi ir Vilkaviškio Bažnyčios žmonės: drauge su vyskupu Rimantu Norvila atvyko kurijos, pastoracijos centro darbuotojai (apie jų piligrimystę išsamiau žr. http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,342).

Visus šiuos piligrimus ir į Šiluvą tądien dalyvauti pamaldose taip pat atvykusius Lietuvos vyskupijų ordinarus, brolius kunigus, pasirūpinusius patarnavimais maldininkams, pagrindinių šv. Mišių pradžioje Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus ir savo vardu nuoširdžiai pasveikino arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Jis pakvietė melstis Šventojo Tėvo intencijomis, taip pat už tėvynę Lietuvą, kurios Nepriklausomybės švenčių išvakarėse ir buvo švenčiama ši Marijos diena. Vysk. J. Ivanauskas vadovavo Eucharistijos liturgijai, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, įvairių Lietuvos vyskupijų dvasininkai.

Per pamokslą vysk. J. Ivanauskas aptarė atsivertimo ir atgailos svarbą gavėnios kelionėje į Viešpaties prisikėlimo šventes. Pasak ganytojo, gavėnios metas – tai proga keisti mąstyseną, evangeliniu žvilgsniu naujai pažvelgti į pasaulį, Bažnyčią, atsakomybę už ją, savo pašaukimą ir vietą bažnytinėje bendruomenėje. Ganytojas pabrėžė šių metų, kai švenčiame Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejų, išskirtinumą ir svarbą visai Lietuvai, pabrėžė, jog drauge su kitomis sukaktis švenčiančiomis Dievo Motinos apsireiškimo vietomis Lurde, Fatimoje, Dievo Motinos apsireiškimo Jubiliejus Šiluvoje yra malonės ženklas mūsų tautai ir visai Europai. Vysk. J. Ivanauskas padėkojo kitų vyskupijų ganytojams už Jubiliejaus renginių iniciatyvų palaikymą, su dėkingumu prisiminė Vilkaviškio vyskupijos ganytojų, ypač vyskupo emerito Juozo Žemaičio pastangas ir maldos sąjūdį sovietmečiu meldžiant laisvės dovanos Marijos užtarimu. Šia proga vysk. J. Ivanauskas padėkojo ir visiems tikintiesiems, kurie prisideda rengiantis Jubiliejui, jį paremia, labiausiai – savo malda. „Marija, globok mus visus ir leisk mums prasmingai švęsti Tavo dovaną – apsireiškimą Šiluvoje“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Maldingoji kelionė Šiluvoje baigėsi piligrimų agape Jono Pauliaus II namuose.

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt