siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 17–03 02 Šiluvos paveikslo piligrimystė Jonavoje
Paskelbta: 2008-02-28

Vasario 17-ąją į Jonavą atkeliavusi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija (žr. http://www.siluva.lt/index.php?id=114&nid=160) kovo 2 d. baigė viešnagę. Parapijiečiams buvo suteikta unikali galimybė ne tik susivienyti bendroje maldoje prašant Mergelės užtarimo, bet ir dalyvauti konferencijose ir kt.

Vasario 18-ąją buvo švenčiama žiniasklaidos ir kultūros darbuotojų diena (globėjai šv. Pranciškus Salezas ir šv. evangelistas Lukas). Per katechezę ses. Pranciška Bubelytė FDCJ tikintiesiems kalbėjo apie Šventosios Dvasios galias ir dovanas, primindama liaudiško pamaldumo tradiciją, kai pirmadieniais buvo meldžiamasi Šventajai Dvasiai. Šv. Mišias aukojo kun. Remigijus Kuprys. Homilijoje kunigas pabrėžė, jog šiuolaikinė kultūra ir žiniasklaida yra nuskurdusi našlaitė, todėl dabartinių dienų pasaulyje joms tenka sunkus uždavinys – padaryti žmogų žmogumi kuriant ir perteikiant grožį ir gėrį, o nesivaikant pigaus populiarumo. Po šv. Mišių konferenciją tema „Žiniasklaidos ir religijos santykis XXI a. visuomenėje“ skaitė žurnalo „Artuma“ redaktorius, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas pabrėžęs, jog Bažnyčia vertina žiniasklaidą teigiamai, kaip unikalią žmogaus proto sukurtą priemonę. Vakare tikintiesiems buvo pristatyta Jonavos mėgėjiškų kolektyvų meditacinės poezijos ir muzikos valanda „Kaip Kūrėjas sutvėrė kūrėją“.

Vasario 19-oji buvo skirta verslininkams, parapijos rėmėjams ir geradariams (globėjas šv. evangelistas Matas). Kun. Gintaras Blužas vedė katechezę apie šv. Mišias, jas aukojo kun. Kęstutis Kėvalas. Per homiliją, kreipdamasis į susirinkusius verslininkus, dvasininkas kalbėjo apie sudėtingą įstatymų sistemą, trukdančią plėtotis sąžiningam verslumui. Po šv. Mišių kun. dr. K. Kėvalas vedė konferenciją „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus annus“.

Trečiadienis buvo skirtas maldoms už tremtinius, politinius kalinius ir laisvės gynėjus (globėjai Šventoji Šeima, šv. Dizmas ir Žana d‘Ark). Prieš šv. Mišias kun. G. Blužas sakė katechezę apie Viešpaties Angelo maldą, kuri kasdien, Jonavoje viešint Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopijai, 12 val. giedama skambant Bažnyčios varpams. Šv. Mišias aukojo nelengvos tremtinio duonos ragavęs mons. Vincentas Pranckietis, giedojo Jonavos politinių kalinių ir tremtinių choras (vad. V. Michelkevičienė). Po šv. Mišių monsinjoras dalijosi tremties prisiminimais, į susirinkusiuosius kreipdamasis: „Mieli ešalono broliai ir seserys...“ , prisiminė sovietų okupacijos pradžią, okupantų žiaurumą ir brutalumą akcentavo lietuvių vienybę tremtyje. Bažnyčioje buvo rodoma tikrais faktais paremta įtempto siužeto drama apie rezistencinį pasipriešinimą „Vienui vieni“ (rež. J. Vaitkus).

Vasario 21-ąją parapijoje buvo švenčiama kunigų ir vienuolių diena (globėjai šv. Jonas Vianėjus, šv. Benediktas ir šv. Scholastika). Tądien šv. Mišias aukojo kun. lic. Artūras Kazlauskas, giedojo Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių, Eucharistinio Jėzaus bei Dieviškosios Jėzaus Širdies (pranciškonių) kongregacijų seserys. Po šv. Mišių buvo giedamas Akatistas – Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai. Vėliau pašvęstojo gyvenimo institutų nariai bei kunigai išvyko į Jonavos miesto mokyklas vesti liudijimo valandų moksleiviams. Bažnyčioje buvo rodomas filmas „Žvilgsnis į pašvęstąjį gyvenimą“.

Penktadienį minėta katechetų ir bažnyčios tarnautojų diena (globėjai šv. Karolis Baromėjus ir pal. Mykolas Giedraitis). Tądien tikintiesiems kun. G. Blužas vedė katechezę apie liturgijos simbolius. Šv. Mišias aukojo kun. J. F. Peternal iš Opus Dei prelatūros. Kadangi tądien buvo minima Šv. Petro Sosto šventė, kun. J. F. Peternal homilijoje aiškino šios datos reikšmę Katalikų Bažnyčioje. Po šv. Mišių kunigas vedė konferenciją „Evangelizuoti pasaulio kryžkelėse su Švč. M. Marija“ ir aptarė 5 aspektus – „apaštalavimas yra kiekvieno krikščionio atsakomybė“, „krikščionis yra tarsi raugas“, „kaip apaštalauti“, draugystės ir pasitikėjimo apaštalavimas“, „apaštalauti gyvenimo vientisumu“. Šią dieną taip pat buvo švenčiamas bendruomeninis Atgailos sakramentas su individualia išpažintimi (vedė Ruklos įgulos vyresnysis karo kapelionas kun. dr. Arnoldas Valkauskas).

Šeštadienį parapijoje buvo švenčiama itin svarbi šeimų ir vaikų diena (globėjai šv. Juozapas, pal. Jacinta). Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, jis ragino ypač melstis už sukurtas šeimas, už tuos, kurie jas dar sukurs, kad priesaika, duota Dievo akivaizdoje vienas kitam, lydėtų iki pat mirties. Homilijoje kun. A. Mikitiukas kalbėjo apie gyvybės kultūrą, požiūrį į ją Lietuvoje. Apžvelgdamas istorijos vingius, Šventojo Rašto pasakojimus, kun. A. Mikitiukas sakė išgyvenąs dėl šių laikų moterų. „Niekad istorijoje moteris nebuvo taip pažeminusi savęs, kaip dabar, kai vartoja priemones tam, kad taptų nevaisinga“, – kalbėjo kunigas. Po šv. Mišių su tikinčiaisiais apie šių dienų šeimos problemas kalbėjo psichologė Zita Vasiliauskaitė, Kauno arkivyskupijos Šeimos centro bendradarbė. Vėliau bendruomenei pristatyta „Gyvųjų akmenų“ programos-seminaro „Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje“ I dalis. Čia itin aktyviai dalyvavo Sekmadieninės mokyklos nariai, besirengiantys Sutvirtinimo sakramentui bei parapijos maldos grupės aktyvas.

Sekmadienis buvo skirtas emigravusiems parapijiečiams. Šv. Mišias aukojo kun. A. Mikitiukas, buvo meldžiamasi ne tik už emigravusiuosius, bet ir už jų artimuosius, likusius Lietuvoje, taip pat už įvairias lietuvybę puoselėjančias organizacijas, veikiančias užsienyje. Po šv. Mišių Jonavos parapijos klebonas kun. A. Mikitiukas bendruomenei pasakojo kelionės į Šventąją Žemę įspūdžius.

Antroji Šiluvos paveikslo piligrimystės Jonavos parapijoje savaitė pradėta valdžios atstovų diena (globėjas – šv. Tomas Moras). Vasario 25 d. šv. Mišias aukojo kancleris mons. Adolfas Grušas. Homilijos metu kunigas akcentavo opią šių laikų netikro tikėjimo problemą. „Paprastai žmogus nori Dievą pasisavinti. Dažnam atrodo, kad toks tikėjimas, kuriuo jis tiki, yra pats teisingiausias“. – kalbėjo mons. A. Grušas. Tądien išskirtinį dėmesį ir pagarbą Šiluvos paveikslo viešnagei išreiškė Jonavos meras Bronislovas Liutkus bei LR Seimo narys Juozas Jaruševičius, kartu su savo kolegomis ne tik dalyvavę šv. Mišiose, konferencijoje, bet ir nešę atnašas. Po šv. Mišių mons. A. Grušas vedė konferenciją tema „Valstybės ir Bažnyčios santykiai“. Buvo apžvelgtos istorinės santykių gairės nuo Lietuvos krikšto iki šių dienų. Po konferencijos, praėjus Dieviško Gailestingumo valandai, bažnyčioje buvo rodomas filmas apie šv. Tomą Morą.

Antradienį minėta teisėtvarkos darbuotojų, ugniagesių ir karių diena. Gausiai susirinkusiems pastarųjų profesijų atstovams bei kitiems tikintiesiems šv. Mišias aukojo kun. Artūras Kazlauskas, prieš jas vesta katechezė apie tarnystės visuomenei dovaną. Šv. Mišių aukoje taip pat dalyvavo ir Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas. Homilijos metu kun. A. Kazlauskas kalbėjo apie atleidimo ir teisingumo santykį. Bendruomeninę maldą skaitė Jonavos policijos komisariato viršininkas Vytautas Kaminskas, atnašas nešė ugniagesių ir karių atstovai. Po šv. Mišių jų dalyviai dalyvavo kun. A. Kazlausko vedamoje teminėje konferencijoje.

Trečiadienis, buvo skirtas maldoms už ūkininkus ir žemdirbius (globėjai šv. Izidorius ir šv. Jurgis). Tądien šv. Mišias aukojo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas kartu su visais Kauno arkivyskupijos dekanais.

Švietimo darbuotojų, mokytojų ir mokinių diena buvo švenčiama ketvirtadienį, vasario 28-ąją. (globėjai – šv. Tomas Akvinietis, šv. Grigalius Didysis ir šv. Jonas Boskas). Šv. Mišias aukojo kun. Virgilijus Dudonis. Po jų buvo teikiami padėkos raštai vaikams, dar prieš paveikslui atvykstant į Jonavą dalyvavusiems mokyklose organizuotame piešinių ir rašinių konkurse „Dievo Motina – Marija“. Bažnyčios sienas papuošė gražiausi kūriniai. Tą pačią dieną vyko ir rajoninė viktorina vaikams „Tau, Marija“, kurioje dalyvavo 6–9 klasių moksleiviai. Vėliau bažnyčioje buvo rodomas filmas „Eucharistijos stebuklai“. Diena baigta šv. Mišiomis, kuriose Švč. Mergelę giesmėmis garbino Jonavos katalikiško jaunimo centro „Vartai“ choras.

Penktadienį melstasi už ligonius, medicinos ir slaugos darbuotojus. Šv. Mišių metu sergantiesiems buvo teikiamas Ligonių patepimo sakramentas: jį priėmė daugiau nei du šimtai žmonių. Vakare vykusioms Vidinio išgydymo pamaldoms vadovavo kun. Arnoldas Valkauskas. Buvo kalbamos užtarimo maldos, meldžiamasi už dvasinių negalių kamuojamus žmones.

Šeštadienis – kovo 1-oji – buvo skirta katalikiškam jaunimui (dienos globėjas – šv. Kazimieras). Jonavos jaunimo centras „Vartai“ organizavo katalikiško jaunimo dieną „Kitaip“. Joje dalyvavo svečiai iš kaimyninių – Kėdainių, Raudondvario, Petrašiūnų parapijų. Šv. Mišiose giedojo Petrašiūnų parapijos jaunimas. Po šv. Mišių vyko susitikimas-seminaras su Ričardu Pagojumi , knygos „Meilės pamokos“ autoriumi. Po agapės vyko katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ „Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje“ seminaro II dalis. Diena baigėsi šv. Mišiomis, jose giedojo „Vartų“ choras.

Kovo 2–oji, sekmadienis, tapo visos paveikslo piligrymystės parapijoje kulminacija – tądien specialiu arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu įsteigta naujoji Šv. apaštalo Jono parapija Jonavoje (http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,849). Po šv. Mišių paveikslas buvo išlydėtas į Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapiją.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos parapijos atstovė spaudai