siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 06–12 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kristaus Prisikėlimo parapijoje (programa)
Paskelbta: 2008-03-19


Balandžio 6 d., sekmadienis

Švč. Motina, primink mums nuolatinį Dievo artumą, kad kas akimirką galėtume
džiaugtis didžia Dievo meile!

12.00 – Švč. M. Marijos paveikslo sutikimas prie mažosios Kristaus Prisikėlimo bažnyčios
12.30 – Šv. Mišios už parapiją, vadovauja Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius SJ
Moksleivių piešinių paroda „Sveika, Mergele, Šiluvos Marija!“
16.00 – Vargonų muzikos koncertas. Vargonuoja Michael Maine (Didžioji Britanija)
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, gieda lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikų choras, meno vad. Eglė Starkevičienė

Balandžio 7 d., pirmadienis

Brangiausioji Motina, atsiųsk savo dvasios paguodą, įkvėpk tikėjimą Dievo meile ir viltį visiems, o ypač tiems, kurie labiausiai to stokoja!

9.00 – Rožinio malda
10.00 – Kryžiaus kelio apmąstymas
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Julius Grigonis
12.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
16.00 – Šv. Kryžiaus litanija
17.00 – Sakralinės poezijos posmai ir giesmės Švč. M. Marijai
„ Tavo palaimoj mūs širdys atgyja – laimink, palaimink, o Motin Marija!”
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius

Balandžio 8 d., antradienis

Brangiausioji Pagalbos Motina, išmokyk mane gyventi bendruomenėje, o ne atsiskyrus; kartu su kitais, bet ne vienatvėje!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
12.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai (J. Urbšio vid. mokyklos moksleiviai)
13.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai („Saulės“ gimnazijos moksleiviai)
14.00 – Eilės ir giesmės Švč. M. Marijai („Rytmečio“ ir 75-ojo darželio vaikai)
15.00 – Šv. Rašto skaitymas, adoracija ir giesmės Marijai („Dievo vaikų“ būrelis)
16.00 – Rožinio malda
17.00 – Konferencija „Marijos kultas Lietuvoje“, pranešėjas kun. Mindaugas Pukštys
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Mindaugas Pukštys
19.00 – Filmas apie Šiluvą

Balandžio 9 d., trečiadienis

Aš jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų (Jn 15,16)

9.00 -14.00 Tikybos pamoka – „Švč. M. Marijos apsireiškimas Šiluvoje“.
Dalyvauja parapijos mokyklų moksleiviai:
9.00 – Kauno neprigirdinčiųjų mokyklos
10.00 – J.Jablonskio gimnazijos
11.00 – L.Karsavino pagrindinės mokyklos
12.00 – „Rūtelės“ pradinės mokyklos
13.00 – „Saulės“ gimnazijos
14.00 – Žaliakalnio pradinės mokyklos
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius
15.00 – Švč. Sakramento adoracija, susikaupimo, apmąstymo laikas
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
19.00 – Sakralinės muzikos koncertas. Koncertuoja Vokietijos Darmštadto Merck filharmonijos
simfoninis orkestras. Meno vadovas ir dirigentas Wolfgangas Heinzelis

Balandžio 10 d., ketvirtadienis

Brangiausioji M. Marija, įkvėpk man gebėjimą palaikyti tikėjimo dvasią jaunose sielose, kad būčiau jiems taikos ir ramybės nešėjas, mylinti širdis!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja kun. Renaldas Šumbrauskis
12.00 – Malda „Viešpaties angelas“. Dievo tautos Liturginės valandos – Dieninė
13.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
15.00 – Gailestingumo vainikėlis
15.15 – Vaikų adoracija prie Švč. Sakramento
16.00 – Rožinio malda
17.30 – Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja mons. Vincentas Jalinskas
19.00 – Akatistas – Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai himnas

Balandžio 11 d., penktadienis

Įkvėpk man melodiją ir pasakyk žodžius! O Apreiškimo Marija, išmokyk mane šlovinti Viešpatį giesme, džiaugsmo himnu!

9.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
12.00 – Švč. Sakramento adoracija tyloje
15.00 – Filmas apie pašvęstąjį gyvenimą
16.00 – Bendra giesmė Švč. M. Marijai. Šeimų liudijimai
17.30 – Švč. M. Marijos valandos ir Švč. M. Marijos litanija
18.00 – Šv. Mišios, vadovauja klebonas mons. Vytautas Grigaravičius
19.00 – Vidinio išgydymo pamaldos. Dalyvauja svečias iš JAV
teol. lic. dr. Peteris S. Williamsonas


Balandžio 12 d., šeštadienis

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo (Jn 4,7)

9.00 – Švč. Sakramento adoracija
11.00 – Šv. Mišios, vadovauja prelatas Steponas Vytautas Vaičiūnas OFS
12.00 – Koncertas „Ave, Maria“. Dalyvauja solistė Rita Preikšaitė, vargonininkė
Dalia Jatautaitė, aktorius Egidijus Stancikas
13.00 – Paveikslo išlydėjimas į Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapiją„Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“– tai žodžiai, kuriais prabilo prieš 400 metų Šiluvoje piemenėliams pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija. Dievo Motinos paraginimas šlovinti ir garbinti Dievo Sūnų Jėzų Kristų visais laikais traukė tikinčiuosius į mažą Šiluvos miestelį nepaisant draudimų, pavojų.

Daugelis esame liudininkai to laikotarpio, kai sovietų okupacija grasino sunaikinti ne tik mūsų kalbą, meilę gimtajam kraštui, bet svarbiausia – iš širdžių išrauti tikėjimą, meilę Dievui ir Motinai Marijai. Šiandien mes galime laisvai šlovinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų Kristų ir Dievo Motiną Mariją. Tačiau iškilo naujas pavojus: Lietuvą užklupo sekuliarizmo banga, kuri kėsinasi palaidoti tai, kas mums brangiausia – krikščioniškąją moralę ir tikėjimą. Šiais jubiliejiniais Marijos apsireiškimo Šiluvoje metais vieninga ir karšta malda prašykime M. Marijos užtarimo pas Dievą, ypač už tuos, kurie priima neprotingus sprendimus ir nuo kurių priklauso mūsų šalies ateitis.

Kauno arkivyskupija rengiasi iškilmingai paminėti brangų lietuvio širdžiai Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą – „Dievo dovaną istorijos audrų blaškomai mūsų tautai“. Todėl kviečiame visus tikinčiuosius aktyviai įsijungti į Šiluvos M. Marijos garbei organizuojamus parapijos renginius. Vienas iš tokių pasirengimo Jubiliejui akcentų yra Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijos piligriminė kelionė, prasidėjusi 2007 m. vasario 4 d.

Mieli tikintieji, 2008 m. balandžio 6–12 d. stebuklingojo Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopija lankysis Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijoje. Maloniai kviečiame jus visus su didele pagarba sutikti paveikslą, jo lankymosi dienomis giesmėmis ir maldomis pagerbti Dievo Motiną ir pašlovinti Jos Sūnų Jėzų Kristų, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos malonių gausa paliestų kuo daugiau tikinčiųjų .

Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius