siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 28 Iš pasirengimo Jubiliejui kronikos Čikagoje, Los Andžele
Paskelbta: 2008-02-28

Prel. E. Putrimas aptarė Šiluvos Jubiliejaus paminėjimą Čikagos litunistinėje mokykloje

Vasario 2 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas. Jis susitiko su aukštesniųjų klasių mokiniais, kalbėjo su jais apie Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejinius metus ir jų šventimą ne tik Lietuvoje, bet ir visose JAV lietuviškose parapijose. Prelatas Čikagos lituanistinei mokyklai padovanojo Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopiją.

Los Andžele telkiami menininkai

Angelų Karalienės katedroje Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejų Los Andželo Šv. Kazimiero parapijos lietuviai minės gegužės 4 d. Norėdamas šią sukaktį padaryti kuo reikšmingesnę, Jubiliejaus komitetas jau nuo rudens pradėjo vykdyti įvairias dvasinio atsinaujinimo programas. Kaip pranešė parodos koordinatorė Raimonda Kontrimienė, siekiama įtraukti ir vietinius menininkus savo talentais prisidėti prie šios šventės ir dalyvauti meno parodoje su originalia kūryba Švč. Mergelės Marijos tema. Jau yra sutikę dalyvauti Angelė Budreikienė, Žara Budreikaitė, Danguolė Kuolienė, Jina Leškienė, Dave Matke, Rimas Mulokas, Ilona Pėterienė, Saulė Piktys, Birutė Prasauskienė, Irena Raulinaitienė, Jurgis Šapkus, Sigitas Šniuras ir Daiva Veckutė. Kviečiami prisidėti ir kiti. Parodoje bus ir tautodailės eksponatų.


Šiluvos M. Marijos metai JAV lietuvių bendruomenėje

Dienraštis „Draugas“ 2008 m. vasario 13 d. paskelbė, kad JAV LB visoms lituanistinėms mokykloms nusiuntė trumpą aprašymą apie Šiluvą su paveiksliuku. Bendradarbiaudama su dienraščiu „Draugo spaustuvė“ išspausdino kalendorius, kurie pasipuošė Šiluvos Marijos paveikslu ir aprašymu; dukart per mėnesį dienraštis spausdina straipsnius apie Šiluvą. „Sunday Visitor“ laikraščiui ir visiems JAV vyskupams buvo išsiųsta informacija apie Šiluvos jubiliejų.
Sukakties paminėjimo proga Šiluvos koplyčioje, Marijos šventovėje prie Katalikų universiteto Vašingtone, ketinama surengti mokslinį seminarą mariologine tema.Šilinių atlaidai Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Marquette Park (Čikaga)

Apie juos „Šiluvos žinios išeivijoje“ 2008/9 numeryje pasakoja Antanas Paužuolis. Ši parapija didžiuojasi gražia bažnyčia, kartais net vadinama Lietuvių bazilika, ir Šiluvos Marijos paveikslu didžiajame altoriuje.

Klebonas kun. Anthony Markus yra sudaręs komitetą, į kurį yra pakviesti šie parapijiečiai: klebonas kun. Anthony Markus, kun. Antanas Saulaitis SJ, Michal Banky, Juozas Polikaitis, Leonas Pacek, Robertas Martin Jr., Donna Christian (mokyklos direktorė), Maria Šlakis, Anna Pacek (Giedraitytė), Antanas Paužuolis, sesuo kazimierietė Joana Maria Shainauskas, diakonas Vitas Paškauskas ir Sintija. Taip pat pakviesti ir lietuviškų parapijų kunigai bei kunigai, turėję reikalų su šia parapija. Pakviesti ir klebonai parapijų, kuriose kadaise gyveno lietuviai ir buvo šių lietuvių statytų bažnyčių parapijiečiai, buvo prašoma, kad jie praneštų apie 400 metų Marijos apsireiškimo Jubiliejų Šiluvoje. Į šias iškilmes pažadėjo atvykti ir Čikagos kardinolas Francis George bei vietos vyskupas Gustavas Garcia Silleris.

Komiteto nariai yra pasiskirstę pareigomis ir kas mėnesį renkasi pasitarti. Norint palengvinti dalyvavimą šventėje rugsėjo mėnesį vyresnio amžiaus procesijos lankytojams bus užsakyti du autobusiukai. Eisenos metu bus nešamos religinių organizacijų vėliavos, sustojama penkiose vietose prie parengtų altorėlių trumpai maldai. Iškilmingų pamaldų metu giedos trys chorai, bus paruoštos programų knygutės. Norima taip pat pagaminti religinius plakatus, kurie bus iškabinti gatvėse, kur vyks eisena, jeigu leis ištekliai. Parapijos finansų komitetas prašo parapijiečių prisidėti.
Klebono kun. Anthony Markaus prašymu menininkė padarė Šiluvos Marijos paveikslo kopiją. Norima, kad parapijiečai šį paveikslą pasiimtų savaitei į savo namus parapijos ribose ir tolimuose priemiesčiuose. 

Pagal „Šiluvos žinia išeivioje“ 2008/9 parengė Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt