siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 13 Marijos diena Šiluvoje: Kauno II dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-03-31

Kovo 13 d. piligriminę kelionę į Šiluvą surengė Kauno II dekanato parapijų (iš viso šiame dekanate yra dvylika Kauno rajono teritorijoje esančių parapijų; tai pats naujausias 1996 m. įkurtas dekanatas arkivyskupijoje) bendruomenės.

Dauguma piligrimų atvyko organizuotai, iš anksto pasirūpinę autobusais. Tarp atvykusiųjų buvo nemažai jaunimo. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje pamaldose dalyvavo Kauno rajono Raudondvario gimnazijos, Domeikavos gimnazijos, Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos moksleiviai lydimi savo mokytojų. Kaip visada į Šiluvą atvyko daug giedotojų. Kovo 13-ąją per šv. Mišias Apsireiškimo koplyčioje ir Bazilikoje giedojo Vilkijos, Domeikavos ir Raudondvario parapijų chorai.

Šio dekanato dvasininkai aukojo šv. Mišias: Bazilikoje ryte – dekanas ir Raudondvario klebonas kun. Augustinas Paulauskas, koplyčioje – Čekiškės parapijos klebonas kun. Vaidas Bartkus. Atvykę piligrimai ryte dalyvavo Domeikavos klebono kun. Roberto Gedvydo Skrinsko vadovaujamoje Rožinio maldoje, vėliau adoravo Švč. Sakramentą Bazilikoje (vadovavo Babtų klebonas kun. Gintas Rumševičius). Daugelis atvykusiųjų pasinaudojo Atgailos sakramento malone atlikdami velykines išpažintis, kurių klausė taip pat šio dekanato kunigai. Katechezę prieš pagrindines šv. Mišias vedė Kulautuvos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas.

Eucharistijos liturgijai Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis ir Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kiti dvasininkai.

Savo homiliją arkivyskupas skyrė gavėnios metui, kurį šiuo metu išgyvena Bažnyčia, rengdamasi švęsti didžiuosius išganymo istorijos slėpinius. Tikintiesiems buvo primintas kai kurių Jėzaus gyvenamojo meto žmonių dvasinis aklumas, kai jie, matydami jo darbus ir stebuklus, liko dvasiška akli, atstūmė Kristų. Pasak ganytojo, nuodėmė gali taip stipriai sužeisti žmogaus širdį, kad jis taps dvasiškai aklas, užkietės savo blogyje. Piligrimų dėmesys buvo atkreiptas į Švč. M. Marijos apsireiškimą, kurio metu Marija nesmerkė žmonių už klaidas, bet verkdama nurodė tai, kas jų širdyse buvo apleista. Arkivyskupas kvietė, meldžiant Šiluvoje fizinės sveikatos, atverti Marijai ir savo dvasines žaizdas, kad ji išmelstų iš Sūnaus gailestingumo malonę ir dvasinį išgydymą. „Į Dievo gailestingumo šaltinį teveda Šiluvos Dievo Motina“, – užbaigdamas sakė ganytojas.

Prieš ganytojišką palaiminimą arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo Kauno II dekanato ir visiems į Šiluvą atvykusiems piligrimams, palinkėjo turiningai praleisti gavėnios metą ir šventai sutikti Viešpaties prisikėlimo šventes.

Po pamaldų piligrimai dalijosi vaišėmis agapėje Jono Pauliaus II namuose.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt