siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 03 09– 30 Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Kulvoje, Bukonyse, Panoteriuose
Paskelbta: 2008-04-05

Malonėmis garsaus Šiluvos Marijos paveikslo kopija Kulvos Švč. M. Marijos parapijoje lankėsi 2008 m. kovo 9–16 dieną. Kovo 9 d., sekmadienį, buvo iškilmingai sutiktas prie šventoriaus vartų prieš šv. Mišias, dalyvaujant šiek tiek gausiau tikinčiųjų, nei įprasta sekmadieniais.

Eilinėmis savaitės dienomis dvi valandas iki šv. Mišių tikintieji rinkosi maldai. Klebonas kun. Raimundas Kazaitis vadovavo giedamai Švč. M. Marijos litanijai, vyko tyli Švč. Sakramento adoracija ir bendruomeninė Rožinio malda su Šv. Rašto apmąstymais. Maldos susirinkimas baigdavosi šv. Mišiomis.

Kiekviena diena turėjo savo maldos intenciją: pirmadienį melstasi už parapijos bendruomenę; antradienį – už Tėvynę Lietuvą (ši diena buvo kovo 11-oji); trečiadienį – už netikinčiuosius, prašant atsivertimo malonės, o tikintiesiems tikėjimo sustiprinimo; ketvirtadienį – už Bažnyčią ir jos vyskupus bei kunigus, vienuolius ir vienuoles, už pašaukimus; penktadienį – už ligonius, įvairių priklausomybių varginamus ir kenčiančius bet kokį vargą; šeštadienį – už šeimas.

Šeštadienį prie Marijos paveikslo susirinkusiems Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos mokiniams surengta trumpa katechezė apie Marijos, Šiluvos apsireiškimo ir šios paveikslo kopijos vaidmenį tikinčiojo gyvenime. Susitikimas su mokiniais baigtas bendra „Viešpaties angelo“ malda prisimenant amžinybėn iškeliavusį maestro Vytautą Kernagį, nes toji diena buvo jo mirties diena. Verbų sekmadienį po šv. Mišių paveikslas iškilmingai išlydėtas į Bukonių parapiją.

Kovo 16 – 23 d., Didžiąją savaitę, Šiluvos Marijos paveikslo piligrimystė tęsėsi Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijoje. Verbų sekmadienį paveikslą sutiko šios parapijos klebonas kun. Šarūnas Leskauskas ir tikintieji. Kasdien nuo 12 iki 16 val . vyko Švč. Sakramento adoracija, buvo kalbama Marijos litanija. Kasdien (išskyrus Velykų Tridienio laikotarpį) 15 val. tikintieji dalyvavo aukojamose Šv. Mišiose.

Panoteriuose Šiluvos Marijos paveikslo kopija lankėsi kovo 23–30 d. Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčioje klebonas kun. Vytautas Kazimieras Pesliakas kasdien aukojo šv. Mišias ir kvietė tikinčiuosius maldai prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Vieną dieną pamaldose dalyvauti buvo pakviesti Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinės mokyklos mokytojai ir moksleiviai.


Parengta pagal parapijų informaciją