siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 13 Kauno I dekanato piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-04-14

Balandžio 13-ąją, švenčiant Marijos dieną, piligriminę kelionę į Šiluvą surengė Kauno miesto parapijų tikintieji. Daugelyje arkivyskupijos I dekanato parapijų pasirengimas kelionei buvo organizuojamas iš anksto, tad dauguma piligrimų į Šiluvą atvyko bendrai, autobusais. Nuo Katauskių gyvenvietės keliauta pėsčiomis: tam reikėjo didesnio pasiryžimo, nes oras nelepino; lietus lydėjo maldininkus iki pat pamaldų pabaigos. Ištvermingai pėsčiomis, giedodami ir melsdami Rožinį,  keliavo ir vaikai bei jaunimas, tądien drauge su mokytojais, katechetais, tėvais išsirengę į kai kuriems pirmą piligrimystę gyvenime. Žygiui vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Dėl rudeniškai vėsaus oro atvykus į miestelį nebuvo paprasta apžiūrėti parapijų veiklą pristačiusius stendus, tačiau tai nesutrukdė karštai melstis Viešpačiui ir prašyti Marijos užtarimo Apsireiškimo koplyčioje ir Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Daugybė atvykusiųjų norėjo pilnutinai, pasinaudoję Atgailos sakramento malone, dalyvauti Eucharistijos šventime, tad prie klausyklų buvo išsirikiavusios nemažos eilės. Tikintiesiems sielovadinius patarnavimus teikė drauge su savo parapijų tikinčiaisiais į Šiluvą atkeliavę I dekanato dvasininkai.

Pagrindinės šv. Mišios buvo švenčiamos aikštėje priešais Baziliką. Joms vadovavo arkivyskupas, koncelebravo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, dekanato kunigai. Giedojo Kristaus Prisikėlimo parapijos sumos choras, vadovaujamas D. Beinarytės. Sveikindamas piligrimus, arkivyskupas priminė, jog kiekviena piligrimystė – tai atsiliepimas į Marijos kvietimą garbinti jos Sūnų, pažinti Jėzų, sekti jo pėdomis, nes dangiškajai Motinai rūpi mūsų amžinasis likimas. Per šv. Mišias, švenčiant Gerojo Ganytojo sekmadienį, tikintieji buvo kviečiami melstis už kunigus ir prašyti Viešpaties daugiau pašaukimų Lietuvai.

Per homiliją klausytojų dėmesį arkiv. S. Tamkevičius kreipė į Jėzų, vienintelį, tegalintį suteikti žmogui gyvenimo pilnatvę. Ganytojas apgailestavo, jog aštuoniolika nepriklausomybės metų žmonės deda savo viltis į pinigus, daiktus, tariamą laisvę, pamiršdami Jėzų Kristų – tikrosios laimės šaltinį; arkivyskupas kvietė nuolat atsiversti, prašyti Viešpaties mūsų tautai dvasinių pašaukimų, brandžių asmenybių.

Po pamaldų piligrimai galėjo dalyvauti giesmių koncerte, kurį Bazilikoje surengė Kauno sakralinės muzikos mokyklos giedotojos.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt