siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 11–18 Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Rumšiškėse
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių iš Raudondvario bažnyčios Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas buvo iškilmingai išlydėtas į Rumšiškes perduodant jį atvykusiems septyniems šios parapijos atstovams: Kęstučiui ir Justui Vaicekauskams, Jonui Subačiui, Zenonui Žumbakiui, Gražinai Meilutienei, Justinui Aleksandravičiui ir Klemensui Lukševičiui.

Prie šv. arkangelo Mykolo bažnyčios (dramatišką istoriją turinčios medinės bažnyčios, kaip pasakojo Marijos radijo laidos dalyviai, sovietmečiu iškeltos iš marių dugno ir perstatytos Rumšiškėse) šventoriaus vidudienį paveikslą sutiko klebonas kun. Virginijus Birjotas bei gausiai susirinkę parapijos tikintieji ir procesijos dalyviai, pasipuošę procesijų drabužiais. Skambant giesmei Marija Marija paveikslas buvo atneštas į papuoštą bažnyčią ir pastatytas šalia didžiojo altoriaus. Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Homiliją pasakė kun. V. Birjotas, pasveikinęs visus pamaldų dalyvius ir nuoširdžiai pasidžiaugęs neeiliniu Rumšiškių parapijos dvasinio gyvenimo įvykiu. Klebonas papasakojo apie stebuklingu laikomą Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslą, jo istoriją. Giedojo bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininkės Snieguolės Urbonienės.

Spaudžiant šaltukui, nešildomoje bažnyčioje visas savaitės dienas popiet nuo 16 val. buvo išstatomas ir adoruojamas Švč. Sakramentas, giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbamas rožinis, skaitomas Šventasis Raštas, prieš šv. Mišias giedamos giesmės. Kasdien bažnyčioje lankėsi 5-7 kartus gausesnis būrys parapijiečių, negu paprastais šiokiadieniais. Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį bažnyčia buvo pilnutėlė.

Pirmadienį, vasario 12 d., adoravo ir giedojo Rumšiškių parapijos maldos grupė, vadovaujama Genovaitės Meilutienės, šv. Mišias aukojo Raudondvario parapijos vikaras kun. Vitas Kaknevičius, priminęs Švč. M. Marijos Šiluvoje apsireiškimo istoriją. Antradienį giesmes Marijai giedojo Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos folklorinio ansamblio mokiniai (vadovė Vita Braziulienė). Šv. Mišių liturgijai vadovavo Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Petras Volskis, per homiliją papasakojęs Marijos vaizdavimo mene ypatybes, didžiausią dėmesį atkreipęs į Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo detales. Trečiadienį šv. Mišias aukojo Karmėlavos parapijos klebonas kun. Egidijus Periokas, giedojo Kaišiadorių meno mokyklos Rumšiškių skyriaus mokiniai, vadovaujami Astos Veverskytės. Ketvirtadienį bažnyčioje rinkosi Rumšiškių vaikų dienos centro vaikai ir darbuotojos; čia visi meldėsi ir giedojo (vadovė A. Veverskytė). Šv. Mišioms vadovavo svečias iš Kauno – arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis.

Penktadienį, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kaip padėką už tautos laisvę giesmes Marijai ir himną giedojo Rumšiškių bažnyčios choras. Šios dienos minėjimo svarbą pažymėjo ir tądien parapijoje viešėjęs ir šv. Mišias aukojęs Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Šeštadienį malda ir giesme pagerbti Šv. M. Marijos ir dalyvauti Eucharistijos liturgijoje į Rumšiškių bažnyčią atvyko Dovainonių kaimo parapijiečiai, turintys savo koplyčią. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Dotnuvos ir Šlapaberžės parapijų klebonas kun. Gražvydas Geresionis. Per pamokslą dvasininkas priminė šviesaus atminimo kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodžius apie Šviesą, Šilumą ir Meilę, juos susiejęs su Dievo Motinos gyvenimu ir vaidmeniu Dievo Tėvo plane.

Vasario 18 d., sekmadienį, po 1o val. šv. Mišių paveikslas buvo iškilmingai išlydėtas skambant giesmei Marija Marija ir perduotas Karmėlavos parapijos atstovams. Per 4 tūkst. narių turinti Rumšiškių parapija atsisveikino su Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu tikėdama, kad Ji – Ligonių sveikata, Nuliūdusiųjų paguoda ir Šeimų karalienė – pasiliko širdyse.

Gražina Meilutienė

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt