siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 02 26–27 Gavėnios rekolekcijos institucijų darbuotojams Šiluvoje
Paskelbta: 2008-04-22

Vasario 26–27 dieną arkivyskupijos institucijų darbuotojai (šiemet ypač aktyvūs buvo jaunieji nariai) dalyvavo rekolekcijose Šiluvoje. Jos, jau tradiciškai rengiamos per adventą ir gavėnią, vyko Jono Pauliaus II dvasiniame centre. Vos atvykę dalyviai aplankė Apsireiškimo koplyčią ir ten susikaupimu pradėjo „malonės metą su Dievu“ – taip šio susitikimo prasmę Šiluvoje apibūdino kun. dr. Kęstutis Kėvalas, vėliau vedęs konferencijas.

Pirmoji konferencijos tema siejosi su Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejaus mintimi ir skatino rekolekcijų dalyvius svarstyti Dievo garbinimo prasmę, kaip ir kodėl svarbu atsiduoti Viešpačiui. Į tai įsimąstyti kun. K. Kėvalas kvietė įsiklausant į Evangelijos (Mk 14, 3–9) pasakojimą apie patepimą Betanijoje, kai moters išpiltas tepalas Jėzui ant galvos sukėlė aplinkinių susierzinimą dėl tarsi tuščio jo išeikvojimo. Pasak konferencijos vedėjo, Dievas vertas, kad žmogus atsiduotų jam neskaičiuodamas, atiduotų garbę tam, kurio garbei ir buvo sukurtas. Ir tik toks atsidavimas dovanoja žmogui tikrą Dievo vaiko laisvę, tampa „išskleistu asmeniškumu“. „Atsidavimas – geriausias ir vienintelis gyvenimo būdas, geriausia Dievo garbinimo išraiška“, – sakė kun. K. Kėvalas ir kvietė grupelėse dalyvius pasidalyti savo patirtimi, kas jiems padeda kasdienybėje nuolat būti Dievo akivaizdoje, palaikyti viltį ir nepaleisti Jo rankos. Be, suprantama, maldos, buvo minėti bendruomenės narių palaikymas, tikinčiųjų ir netgi netikinčiųjų gerumas, teisingo ir kilnaus gyvenimo pavyzdžiai, dvasinė literatūra, paties žmogaus gyvenimo istorija, kurioje gali atpažinti nepaliaujamą Dievo veikimą ir kt.

Antrojoje konferencijoje aptarta krikščioniškoji viltis ir jos šaltiniai remiantis popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Spe salvi“, labai aktualia nūdien, kai viltis trapi ir nuolat reikalinga palaikymo. Kun. K. Kėvalas nuoširdžiai kvietė nuolat domėtis, klausti savęs, kas mums teikia viltį, Marijos, kuri vadinama vilties žvaigžde, pavyzdžiu svarstyti savo širdyje: jei žmogus pats nenutraukia šio proceso, jis išlieka tikėjimo ir vilties kelyje.

Rekolekcijų dalyviai išties daug laiko skyrė Dievo garbinimui: dvasinio centro koplyčioje dukart drauge šventė Eucharistiją, klausėsi homilijų, vakare adoravo išstatytą Švč. Sakramentą. Norintieji galėjo priimti Sutaikinimo sakramentą. Drauge su Kauno kunigų seminarijos auklėtiniais kalbėtos Liturgines valandos.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt