siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 18–25 Keliaujantis Šiluvos Marijos paveikslas lankėsi Karmėlavoje
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 18 d., sekmadienį, 11. 30 val. po arkivyskupijos parapijas keliaujantis Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas prie Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios buvo iškilmingai pasitiktas jos klebono kun. Egidijaus Perioko bei parapijiečių.

Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios: jose melstasi už Karmėlavos parapiją. Klebonas kun. E. Periokas šv. Mišių pradžioje priminė apie dvejus metus arkivyskupijoje truksiantį pasirengimą Šiluvos Jubiliejui ir malonėmis garsėjančio Švč. M. Marijos paveikslo piligriminį lankymąsi parapijose, kviesdamas priimti Mariją kaip Motiną, kuri atveda mus prie savo Sūnaus.

Per pamokslą klebonas minėjo, jog jam daug kartų teko lankytis Šiluvoje. „Vykdami į tokias vietas tarsi trokštame pakilti į dangų, o šį sykį pati Marija mus aplankė, tarsi pats dangus apsilankė pas mus. Gražiausias Marijos paveikslo pasitikimas – malda, nes Marija mus atveda prie Kristaus“, – kalbėjo kun. E. Periokas, ragindamas parapijiečius maldai visą paveikslo lankymosi savaitę.

Po šv. Mišių buvo išstatytas ir pagarbintas Švenčiausiasis Sakramentas, vėliau visi norintys pasiliko jo adoracijai. Karmėlavos tikintieji mielai įsigijo daugiau kaip 150 paveikslo kopijų, prie kurių galės melstis savo namuose.

Kasdien Karmėlavos bažnyčioje nuo 16 val. buvo išstatomas Švč. Sakramentas, kalbamas rožinis ir Švč. M. Marijos litanija. 17 val. aukojamos šv. Mišios įvairiomis intencijomis: pirmadienį buvo meldžiamasi už ligonius, antradienį – popiežiaus intencija, trečiadienį – už kunigus ir pašaukimus į kunigystę, ketvirtadienį – už sužadėtinius. Penktadienį nuo 16 val. – Kryžiaus kelias, 17 val. šv. Mišios, 18 val. – Švč. Sakramento adoracija. Tą dieną melstasi už skaistykloje kenčiančias sielas. Šeštadienį ir sekmadienį Švč. Sakramento adoracija ir rytais, o melstasi už jaunimą bei šeimas. Karmėlavos bažnyčioje svečiavosi kunigų – Rumšiškių klebonas kun. Virginijus Birjotas, Raudondvario parapijos klebonas, Kauno II dekanato dekanas kun. Augustinas Paulauskas ir kt.

Sekmadienį, vasario 25 d. po 10 val. šv. Mišių Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas iškilmingai išlydėtas į Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčią. Jo perimti į Karmėlavą buvo atvykusi Domeikavos jaunimo grupė.

Karmėlavos klebonas kun. E. Periokas, kalbėjęs Marijos radijo laidoje, sakė, jog karmėlaviškiai labai šiltai priėmė paveikslą, taip, tarsi pati Dievo Motina būtų juos aplankiusi; tikintieji mielai įsigijo mažesnių paveikslo kopijų, labai susidomėję klausėsi apie apsireiškimą Šiluvoje ir paveikslo istoriją. Kaip pastebėta ir ankstesnėse parapijose, paveikslo išlydėjimas vyko graudokai – tai pajuto ir parapijiečiai. Klebonas tikisi, jog Karmėlavos tikintieji, kaip ir iki šiol, kiekvieno mėnesio 13 d. – Marijos dieną – važiuos į Šiluvą dalyvauti pamaldose, taip pat gausiai dalyvaus Kauno II dekanato piligriminėje kelionėje į šią šventovę.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt