siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 05 Vyskupo J. Ivanausko viešnagė Marijos apsireiškimo jubiliejinių metų iškilmėse Kanadoje
Paskelbta: 2008-04-25

Balandžio 5 d. Mississauga mieste, Anapilio sodyboje, Lietuvos kankinių šventovėje prasidėjo Kanados jubiliejinių Marijos apsireiškimo Šiluvoje metų iškilmės. Jose dalyvavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Šventės komiteto pirmininkas Antanas Samsonas jų pradžioje paskelbė jubiliejinių metų Kanadoje oficialų atidarymą ir perskaitė Lietuvos ambasadorės Kanadoje Gintės Damušytės sveikinimą. Salę puošė Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos skyrių, kitų lietuviškų organizacijų vėliavos bei plakatai, Reginos Choromanskytės parengta Kanados lietuvių šventovėse esančių Marijos paveikslų, vitražų bei statulų nuotraukų paroda.

Svečias vysk. J. Ivanauskas kalbėjo apie apsireiškimo Šiluvoje prasmę, Marijos, savo dieviškajam Sūnui tarnaujančios Motinos, viltį Lietuvai, Europai ir visam pasauliui. Vyskupas papasakojo apie Jubiliejaus iškilmes, pranešė, kad tariamasi dėl palydovinių televizijos transliacijų, kuriomis bus pasiekiami visi pasaulio kraštai, aptarė Šiluvos tvarkymo darbus. Išreikšta viltis, kad ji išgarsės ateityje ir į save trauks tikinčiųjų širdis panašiai kaip vėlyvesnės Marijos apsireiškimo vietos Lurde ir Fatimoje. Paskaitai pasibaigus, vyskupui buvo įteiktas jubiliejaus Kanadoje atminimo ženklas.

Paskui pirmojoje pasaulyje Lietuvos kankiniams dedikuotoje šventovėje vyko iškilmingos šv. Mišios. Prieš jas surengtas trumpas koncertas: Marijos giesmes atliko Lilijos Turūtaitės vadovaujami parapijų, „Dainos“ ir „Angeliukų“ chorai. Iškilminga eisena su vėliavų palyda buvo atneštas per Kanadą keliausiantis Šiluvos Marijos paveikslas su Romo Dūdos padarytu altorėliu. Jį nešė Kanados LB krašto valdybos pirmininkė Joana Kuraitė-Lasienė, Kanados LK moterų draugijos pirmininkė Birutė Biretienė, Kanados LK centro valdybos pirmininkas Jonas Andrulis ir Šiluvos jubiliejaus Kanadoje komiteto pirmininkas Antanas Samsonas.

Mišių pradžioje Kanados lietuvių kunigų vienybės pirmininkas kun. Vytautas Staškevičius, taręs sveikinimo bei padėkos žodį vyskupui, pakvietė jį vadovauti liturgijai. Vysk. J. Ivanauskas pasveikino visus iš įvairių parapijų bei vietovių susirinkusius lietuvius, su juo Mišias koncelebruojančius prel. E. Putrimą, prel. J. Staškevičių, kun. A. Simanavičių OFM, kun. A. Šarką OFM, kun. K. Kaknevičių, kun. V. Staškevičių, Mišiose asistuojančius diak. dr. K. Ambrozaitį ir diak. B. Belicką OFM, jubiliejaus komitetą ir Kanados lietuvių katalikų centro valdybos narius. Jis atkreipė dėmesį, kad jubiliejaus šventimas pirmiausia prasideda Kanadoje, todėl iš Lietuvos kankinių šventovės nusiuntė šventinį sveikinimą visiems išeiviams lietuviams, gyvenantiems JAV, Pietų Amerikoje, Airijoje, Anglijoje, Ispanijoje, tolimoje Australijoje ir kituose kraštuose, kur yra lietuvių. Jis taip pat perdavė LVK pirmininko Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimus.

Pamoksle vysk. J. Ivanauskas papasakojo apie nuostabią Dievo dovaną Lietuvai – Kristaus motiną Mariją, kuri lydi per visą mūsų istoriją, ir apibūdino ją kaip dėl savo suvargusių vaikų kenčiančią Motiną. Papasakojo apie Lietuvoje vykstantį pasirengimą Jubiliejui, pasidžiaugė Kanados lietuviais, stačiusiais lietuviškas šventoves, auginančiais tikinčias lietuviškas šeimas, kovojusiais dėl Lietuvos laisvės visais įmanomais būdais, ir pakvietė atvykti į Pasaulio lietuvių šventę Šiluvoje.
Mišių pabaigoje vysk. J. Ivanauskas pašventino paveikslą ir perdavė atstovams iš įvairių Kanados lietuviškų parapijų. Pašventintas paveikslas su altorėliu dabar keliaus per įvairias Kanados vietoves ir sugrįš į Lietuvos kankinių šventovę jubiliejaus uždarymui lapkričio 2 d.

Po pamaldų vaišėse parapijos salėje vyskupas įteikė arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus padėkos raštus tiems, kurie per paskutinį laikotarpį buvo aukoję ar kitaip nusipelnę Kauno arkivyskupijai.


Parengta pagal „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008 m. 12 numerį