siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 27–05 04– Šiluvos Dievo Motinos paveikslas Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje
Paskelbta: 2008-04-25

Stebuklingojo Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopija nuo balandžio 27 dienos iki gegužės 4 dienos vieši Švč. Sakramento (studentų) koplyčioje. Šv. Mišios šiomis dienomis švenčiamos 7.30, 12 val. ir 18 val..

Sekmadienį pasitikti paveikslo, atvežto iš Palemono parapijos, susirinko gausus būrys tikinčiųjų. Jiems buvo perskaitytas Lietuvos Vyskupų Konferencijos laiškas, skirtas Gyvybės dienai. Šv. Mišioms vadovavo KTU kapelionas kun. Kastytis Šulčius, kartu koncelebravo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius Ladislovas Baliūnas SJ, KMU kapelionas kun. Ričardas Banys. Homilijoje kun. R. Banys atkreipė dėmesį, kad koplyčioje galėjome švęsti trejopą šventę: Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo priėmimą, Tarptautinę gyvybės dieną ir Lietuvos medicinos darbuotojų dieną. Jis ragino melstis už Lietuvos akademinį jaunimą, bet drauge pamąstyti, kad kiekvienas esame Viešpaties studentai. Po šv. Mišių tikintieji buvo raginami aktyviai dalyvauti Kauno akademinės sielovados parengtoje programoje visą savaitę.

Pirmadienį Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽUU) studentai skaitė Šv. Rašto ištraukas, giedojo giesmes ir muzikiniame fone poetiškai apmąstė Švč. Mergelės Marijos gyvenimą.Kauno medicinos universiteto (KMU) studentai su kapelionu kun. R. Baniu bei susirinkusiais tikinčiaisiais žiūrėjo dokumentinį režisieriaus Daliaus Ramanausko filmą apie Rožinio maldą. Meldėsi Rožinį apmąstydami Džiaugsmo slėpinius gyvybės kultūros Lietuvoje puoselėjimo intencijomis. Vakaro šv. Mišioms vadovavo KMU kapelionas.

Antradienį Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai giedojo kartu su Studentų koplyčios choru „Contate Do“, skaitė mąstymus. Vakaro šv. Mišioms vadovavo VDU kapelionas kun. Simas Maksvytis. Homilijoje jis ragino pamąstyti apie mažumą. Dievas myli mažuosius, nes jis labiausiai suspindi mažume. Marija buvo mažiausia iš mažiausiųjų. Viešpats pasirinko tą mažumą, kad galėtų tame žiede – Marijoje įkūnyti savo tikrąjį paveikslą ir taip parodyti savo įstabiausią meilę, pasakydamas, jog jis atėjo būtent dėl to mažo ir paprasto žmogaus, kad sugėdytų pasaulio išminčius ir gudriuosius.

Po Mišių Kauno technologijos universiteto studentai kartu su akademinės sielovados koordinatore Valda Velžiene ir kapelionu kun. Kastyčiu Šalčiumi pakvietė į Taizé pamaldas.

Gegužės 4 d. 9.30 val. dalyvaujant Kauno kunigų seminarijos bendruomenei, procesija Vilniaus gatve, paveikslas bus išlydimas į Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčią.

Svetlana Adler