siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 12 Šiluvos Jubiliejus paminėtas Delhi miestelyje (Ontarijas, Kanada)
Paskelbta: 2008-04-29

Balandžio 12 d., nors ir lietingą pavasario popietę, nemažas būrys Ontario provincijos Delhi miestelio parapijiečių susirinko pasitikti per lietuviškus telkinius Kanadoje keliaujančio Šiluvos M. Marijos pašventinto paveikslo. Ontario provincijos Delhi miestelyje, pačiame tabako ūkių krašto vidury, pokario metu imigravę lietuviai ir tie, atvykę dar anksčiau per didžiąją depresiją, įsteigė lietuvių Šv. Kazimiero parapiją 1959 m. Daugelį metų čia klestėjo įvairi lietuviška veikla ir sparčiai vyko tabako auginimas. Dabar labai mažai belikusių tabako ūkių, ir lietuvių skaičius smarkiai sumažėjęs. Vis vien likusieji dar buriasi kartu, rengia įvairius minėjimus, dalyvauja vietinės daugiakultūrinės organizacijos veikloje ir išlaiko savo parapiją.

Paveikslas buvo įneštas į Šv. Kazimiero šventovę lydimas vėliavų ir vaikučių su gėlytėmis. Ten paveikslą pasitiko su smilkalais ir malda dabartinis parapijos klebonas prel. Jonas Staškevičius, kuris Mišias koncelebravo su kun. Vytautu Staškevičium. Per pamokslą prelatas priminė Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje prieš 400 metų. reikšmę Ji skatinusi, kad būtų garbinamas jos Sūnus ir kad Jo klausytume. Tas jos prašymas vertas visų mūsų įsidėmėjimo švenčiant šį jubiliejų. Per Mišias ir procesijas gražiai giedojo vyresniųjų ir jaunesniųjų choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Norkutės.

Prieš palaiminimą prelatas įteikė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus padėkos raštą Kauno arkivyskupiją remiančiai parapijietei Aldonai Aleliūnienei.

Baigiantis Mišioms ir lietui apstojus, paveikslas iškilmingai buvo išlydėtas iš šventovės, lauke prie jo buvo padaryta visų dalyvių nuotrauka. Tada visi rinkosi į parapijos salę puikių suneštinių vaišių.

Parengta pagal Kanados Šiluvos Jubiliejaus spaudos tarnybos pranešimą