siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 02 25 – 03 01 Šiluvos Marijos paveikslas Domeikavos parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Vasario 25 d., sekmadienį, spaudžiant stipriam šalčiui, tautiniais drabužiais pasipuošusi 4 gimnazistų ir 4 gimnazisčių Domeikavos parapijos delegacija, vadovavaujama Irenijaus Šmidto, atvyko į Karmėlavos bažnyčią. Čia po 10 val. šv. Mišių jiems buvo iškilmingai perduota knyga ir Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas.

Iškilmingo paveikslo sutikimo metu prie Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios buvo giedamos Švč. M. Marijos garbei skirtos giesmės, skambėjo varpas. Į iškilmes atvyko Marijos radijo direktorius kun. Oskaras Volskis ir celebravo šv. Mišias, drauge koncelebravo parapijos klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas. Per pamokslą kun. O. Volskis apibūdino Šiluvos Marijos paveikslo simboliką ir reikšmę. Po šv. Mišių prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, klebonas kun. R. Skrinskas paaukojo parapiją Švč. Jėzaus Širdžiai, sukalbėjo rožinį, Marijos litaniją ir specialią maldą Šiluvos Mergelei.

Pirmadienį nuo 14 val. Domeikavos bažnyčioje prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Po mąstymo klebonas sukalbėjo rožinį. Vėliau buvo giedama Marijos litanija, meldėsi Marijos legiono nariai. Šv. Mišias celebravo klebonas drauge su Kauno II dekanato dekanu kun. Augustinu Paulausku. Po Mišių vyko specialus vakaras, skirtas Švč. M. Marijai. Jį parengė Raudondvario gimnazijos moksleiviai. Pabaigoje parapijos salėje vyko agapė, dekanas kun. A. Paulauskas supažindino dalyvius su pasirengimo Jubiliejui tikslais ir siekiais. Domeikavos bažnyčioje tą dieną buvo labai šalta, gaila, dekanas vėliau net susirgo (bažnyčia šiuo metu yra pati šalčiausia arkivyskupijoje).

Antradienio ir trečiadienio dienotvarkė buvo panaši, tik dalyvavo kiti svečiai kunigai; antradienį didelio susidomėjimo sulaukė egzorcisto kun. Vytenio Vaškelio susitikimas su parapijiečiais. Jis kalbėjo apie egzorcisto tarnystę – išlaisvinimą nuo priklausomybių, prakeikimų, piktosios dvasios apsėdimų. Trečiadienį buvo atvykęs Šilainių klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis. Po trečiadienio šv. Mišių apie 20 Domeikavos darželio auklėtinių pipirų pašlovino Šiluvos Mariją savo puikiomis giesmėmis. Paskui giedojo Domeikavos gimnazijos moksleiviai, vadovaujami muzikos mokytojos.

Nors kovo 1 d., paskutinę paveikslo lankymosi dieną, oficiali dienotvarkė prasidėjo tryliktą valandą Švč. Sakramento adoracija, žmonės prie Marijos paveikslo rinkosi jau 12 val. Šv. Mišias tądien aukojo kun. Vitas Kaknevičius iš Raudondvario parapijos. Paveikslas vėliau buvo perduotas atvykusiai Lapių jaunimo delegacijai ir iškilmingai išlydėtas į Lapių parapiją.

Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo lankymosi proga Domeikavos gimnazijos mokiniai nupiešė Marijos paveikslą ir šalia prikabino savo nuotraukų. Šis jų projektas kabojo Domeikavos bažnyčioje per visas dienas. Caritas pirmininkė Irena Daukšienė savo lėšomis parengė lankstinukus, kurie buvo išdalyti mokyklos mokiniams ir parapijiečiams. Caritas vairuotojas Vidas Jankauskas padarė auką ir nemokamai atvežė paveikslą iš Karmėlavos. Parapijietės dosniai nešė lauknešėlių ir arbatos, tad gausiai agapėse dalyvavę parapijiečiai ir svečiai niekada nepritrūko vaišių. Ketvirtadienį parapijos atstovai dalyvavo specialioje Marijos radijo laidoje. Daug parapijiečių įsigijo Šiluvos Marijos paveikslų.

Paveikslo pilgrimystė Domeikavoje sujudino parapijiečius rengtis Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. Jubiliejui, sukėlė susidomėjimą Šiluva. O svarbiausia – padarė didžiulį, nors išoriškai gal ir nematomą, dvasinį poveikį, suteikė parapijai gausių Viešpaties ir Švč. M. Marijos malonių.

Domeikavos parapijos klebonas kun. Robertas Skrinskas

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt