siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 05 10–11d. TAUTŲ SEKMINĖS Šiluvoje
Paskelbta: 2008-05-26

Šiemet Lietuvos tikintieji rengtis Sekminėms – Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventei, jas švęsti bei gautąją Viešpaties malonę tuoj pat liudyti kitiems galėjo nauju, ypatingu būdu. Jie buvo pakviesti projekto iniciatorių – Romoje įsikūrusios Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos (International Catholic Charismatic Renewal Services) drauge su kitomis šalimis vieninga malda rengtis ir drauge švęsti Sekmines. Vienuolikos dienų Tautų Sekminių programa apėmė tris etapus: devyndienio maldos tinklą Lietuvoje, vigiliją ir iškilmes Šiluvoje bei evangelizacines misijas (trečioji dalis – savitas lietuvių indėlis į tarptautinį projektą).

Gegužės 10–11 dieną Tautų Sekminių vigilija ir iškilmės Šiluvoje tapo atsivėrimo Šventosios Dvasios veikimui, krikščioniško džiaugsmo ir bendrystės Dvasioje išgyvenimo švente. Joje dalyvavo katalikų bendruomenių „Naujoji Sandora“, „Gyvieji akmenys“, „Ugnies vaikai“, „Dievo mėnuliai“, Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos nariai, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, maldos grupės iš Marijampolės, „Avinėlio užtarėjų“ ir daugybės kitų Lietuvos parapijų bei vietovių, taip pat įvairių kongregacijų seserys ir broliai vienuoliai.

Dauguma organizacinės grupės narių, 8 bendruomenių bei grupių atstovai į Šiluvą atvyko penktadienį, gegužės 9 d., kad tinkamai pasirengtų šventei ir organizacine, ir dvasine prasme: vakare Jono Pauliaus II namų koplyčioje šlovinimu po šv. Mišių pradėta visą parą trukusi Švč. Sakramento adoracija. Šventės rengėjai šalia kitų darbų rado laiko bendrai ir asmeninei maldai šioje koplyčioje, pokalbiams su maldos grupes ir bendruomenes lankančiu Vincu Kolyčiumi iš Kanados, Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje nenuilstamu rėmėju ir puoselėtoju nuo jo pradžios Lietuvoje.

Sekminių vigilija šeštadienio vakare prasidėjo novena ir šv. Mišiomis pilnoje žmonių Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Eucharistijos liturgijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Po šlovinimo maldos konferenciją „Budėjimas maldoje laukiant Sekminių malonės“ vedęs V. Kolyčius kvietė apaštalų pavyzdžiu atverti savo širdis ir priimti Viešpaties Dvasią. Nuo 22 val. vakaro Bazilikoje pradėtas Švč. Sakramento garbinimas truko visą naktį. Adoracija prasidėjo spontaniška malda, kurią vedė kun. Vygintas Gudeliūnas, Telšių kunigų seminarijos rektorius. Daugybė žmonių dalyvavo kun. Kęstučio Kėvalo vadovaujamose Sutaikinimo pamaldose, už juos melstasi užtarimo malda, daugelis atliko individualią išpažintį – 14 kunigų tarnavimą klausyklose baigė gerokai po vidurnakčio. Po Sutaikinimo pamaldų Bazilikoje liejosi šlovinimo giesmės, t. Gediminas Numgaudis OFM skelbė Džiugiąją Naujieną, apmąstyti Rožinį kvietė ses. Ignė Marijošiūtė MVS. Paryčiui, 5 val., patys ištvermingiausieji dalyvavo Švč. Sakramento procesijoje į Apsireiškimo koplyčią, kuriai vadovavo kun. Algirdas Akelaitis ir ses. Celina Galinytė OSB padedami Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos.

Sekminių iškilmė sekmadienį, prasidėjusi šlovinimu, nuolat lydima džiugaus ir išradingo kun. K. Kėvalo paraginimo, vyko saulės nutviekstoje aikštėje priešais Baziliką; tarp gausybės maldininkų buvo daug vaikų, jaunimo, visą dieną nenuilstamai šlovinusio Dievą spalvingų vėliavų šokiu, balionais ir meile Viešpačiui žaižaruojančiais šūkiais.

Konferenciją „Kodėl švenčiame Sekmines?“ vedęs kun. Robertas Šalaševičius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius, linkėjo šiai jaunatviškai ir atviros širdies miniai suprasti, kad laukiama Šventoji Dvasia yra dieviškasis Asmuo, tas pats, kuris suteikė galią apaštalams būti tuo, kuo Kristus norėjo. Ir šiandien, kunigo teigimu, Šventoji Dvasia teikia galimybę būti žmogumi pagal Dievo planą, ji, kaip gerosios samarietės vanduo, teikia gyvybę, o kiekvienam Bažnyčios nariui – jo tarnystei reikalingiausių dovanų.

Apie gyvenimą kreipiančią ir pripildančią Dvasios malonę dalijosi Rūta Šalaševičienė („Gyvieji akmenys“), kun. Marius Žitkauskas (Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas), ses. Agnietė Ivaškevičiūtė OSB Vėliau aikštę užliejo sutartinai giedama Šventosios Dvasios litanija.

Iškilmingų šv. Mišių įvade LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas tvirtino, jog Viešpats yra be galo dosnus ir maloningas, nes siunčia Šventąją Dvasią su tiek dovanų, kad žmogus yra per silpnas jas visas priimti. Susirinkusieji paraginti atverti širdis, šlovinti, prašyti, leisti Viešpačiui apdovanoti, dėkoti ir džiaugtis jo dosnumu Eucharistijoje.


Sekminių iškilmių Mišių liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo Atsinaujinimo bičiuliai kunigai iš įvairių vyskupijų. Savo homilijoje ganytojas klausė, ar Lietuva, kurioje tiek nevilties, netikėjimo, materializmo, iš tiesų yra pasirengusi Sekminių stebuklui – jo be galo reikia visiems ir ypač šeimoms. „Mums reikia Sekminių. Tai vienintelis kelias, kurio turime ieškoti, o suradę drąsiai juo eiti. <...> Reikia tik leisti Dievo Dvasiai veikti mumyse“, – tvirtino ganytojas. „Sekminių kelias, kuriuo eiti kviečiamas kiekvienas žmogus, – tai atgailos, atsivertimo ir kasdienės bendrystės su Jėzumi kelias“, – sakė ganytojas ragindamas visus šiame kelyje būti ne tik Evangelijos žinios, bet ir tikro džiaugsmo nešėjais savo aplinkoje ir Tėvynėje.

Bendruomeninės maldos intencijos tarsi apvainikavo ištvermingą devynių dienų maldos budėjimą, kuris vienijo novenos dalyvius skirtinguose kraštuose. Po Komunijos spontaniška malda dėkota už Dvasios dovaną, prašyta nuolatinio klusnumo jos vedimui. Priėmę ganytojišką palaiminimą, po pamaldų Sekminių dalyviai bendravo agapėje.

Šiluvos aikštė priešais Baziliką popiet tapo įstabių Dievo darbų, kuriuos jis padaro žmogaus gyvenime, liudijimų, šlovinimo giesmių, užtarimo maldos, kuriai rikiavosi ilgos eilės norinčių, vieta. Patirtą Šventosios Dvasios malonę savo asmeniniame gyvenime liudijo kun. R Šalaševičius, Simona Valiukaitytė („Naujoji Sandora“) bei ses. C. Galinytė OSB Užtarimo malda meldėsi arkivyskupas bei keturi kunigai – kun. Virgilijus Poškus (Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapija), kun. R. Šalaševičius, kun. K. Kėvalas, mons. G. Grušas, taip pat Katalikų evangelizacijos centro savanoriai, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos maldos grupė bei „Gyvieji akmenys“, V. Kolyčius, vėliau užbaigęs popietinę programą raginimu visiems eiti ir toliau gyventi kaip Šventosios Dvasios žmonėms.

Vakare Šiluvoje savo krikščioniška muzikine kūryba dalijosi grupės „Benas ir Zigmas“, „Bitė“, „A4“, Artūras Chalikovas, merginų grupė „Icon“ iš Kretingos. Džiaugsmas liejosi ir judesiais drauge šokant Senosios Sandoros tautos (žydų) šokius.

Pirmadienį, gegužės 12 d., atsiliepdami į Viešpaties raginimą eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją, Kretingos pranciškoniškasis jaunimas, „Naujosios Sandoros“, „Gyvųjų akmenų“ nariai, Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijos klierikai bei pastarosios seminarijos parengiamojo kurso ugdytiniai, kunigai: Donatas Šukys („Pilnų namų“ bendruomenė), Šiluvos klebonas Erastas Murauskas, K. Kėvalas ir ses. C. Galinytė OSB su evangelizacine misija lankėsi Šiluvoje, Žaiginyje bei šešiose Raseinių mokyklose. Misijos dalyviai jau iš vakaro grupelėse ypač rengėsi susitikimams su mokiniais. Septyniolikoje evangelizacinių susitikimų 1–12 klasėse pasidalyta gyvenimą keitusiais įvykiais iš asmeninės patirties, vaidintos improvizacijos. Besimokantys vaikai ir jaunimas mielai kartu šoko, žaidė ir giedojo.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt