siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 01–04 Šiluvos Marijos paveikslo lankymasis Lapių parapijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 1 d. Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 6 vaikinų ir 4 merginų delegacija, vadovaujama Stepo Linkevičiaus, atvyko į Domeikavos bažnyčioje popiet vykusias atsisveikinimo su Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslu šv. Mišias. Po jų su paveikslu, jį lydinčia knyga išvyko į Lapių parapiją.

Lapėse paveikslas sutiktas dalyvaujant tikintiesiems, skambant giesmėms ir varpams, o vėliau jis iškilmingai atneštas į bažnyčią, kur vyko šv. Mišios. Pamokslą sakė svečias kun. Vitas Kaknevičius iš Raudondvario parapijos. Pasibaigus šv. Mišioms prasidėjo Švč. Sakramento adoracija, kalbėta Švč. Kristaus Kraujo litanija už pašaukimus, rožinis ir kitos maldos. Bažnyčią paveikslo apsilankymo proga vainikais išpuošė Virga Chšanavičienė, Zita Kuizinienė ir Janina Tamašauskienė. Pabaigoje vyko agapė.

Kovo 2 d. po pietų bažnyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias, toliau adoruojamas Eucharistinis Jėzus, kalbėta Švč. Jėzaus Širdies litanija ir pasiaukojimo malda. Daug maldų tomis dienomis Jėzui ir Marijai skyrė Marijos legiono nariai. 16 val. šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Čekiškės klebonas kun. Vaidas Bartkus.

Šeštadienį, kovo 3 d., iš pat ryto bažnyčioje buvo kalbamas rožinis, litanija, giedama Švč. Marijos garbei. Po 11 val. šv. Mišių buvo adoruojamas Švč. Sakramentas. Švč. Mergelės Marijos garbei programą buvo parengęs Lapių jaunimas. Kun. V. Kaknevičiaus eilėraščius „Marija“, „Himnas Šiluvos Marijai“, „Marija" skaitė geriausios Lapių mokyklos skaitovės Kristina Žemaitytė, Rima Tervydytė, Justina Putnaitė. Kitą dalį Mergelei Marijai parengė ir vedė jaunosios bažnyčios choristes: Viktorija Silenkovaitė, Justina Brazauskaitė, Deimantė Blužaitė, Vilmantė Bluzaitė. Jos giedojo „Ave, Marija“, „Meilė neišsenkanti“, „Kelias jau pramintas“ „Sveika, o Marija“, skaitė „Trijų medžių istoriją“, ištrauką iš Pirmojo laiško korintiečiams, padėkos maldas. Trečioji jaunimo grupė - Lapių mokyklos muzikos būrelio mokinės, vadovaujamos mokytojos Sonatos Fomkinos, – sugiedojo giesmes „Kiekviena diena“, „Norim būti geresni“. Po šv. Mišių Lapių jaunimui vyko agapė klebonijoje.

Sekmadienį, paskutinę paveikslo lankymosi Lapių parapijoje dieną, iš ryto buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, kalbamas rožinis, litanija, giedami graudūs verksmai. 10 val. šv. Mišiose klebonas kun. Robertas Gedvydas Skrinskas paaukojo Lapių parapiją Švč. Jėzaus Širdžiai. Sekmadienio pamoksle klebonas papasakojo paveikslų, kuriuose vaizduojami šventieji, persekiojimo ir naikinimo istorijų. Paaiškino, kad šventųjų paveikslai yra ne stabai, o pagarbos jiems išraiška. Šv. Mišios buvo aukojamos už parapiją, jose dalyvavo dauguma Pirmajai Komunijai besiruošiančių vaikų, gausiai susirinkę tikintientieji, giedojo jaunimo ir suaugusiųjų chorai. Joms pasibaigus Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas su žibintais, vėliavomis, procesijos kryžiumi buvo išlydėtas ir perduotas Vandžiogalos parapijos atstovui.

Lapių parapijos tikintieji įsigijo daug mažesnių Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslo kopijų (klebonui teko net keturis kartus jų važiuoti į kuriją). Parapijos atstovai – mokytoja Jolanta Obolevičiūte, Marijos legiono pirmininkė Adelė Matjošaitienė, Steponas ir Janina Linkevičiai – ketvirtadienį dalyvavo specialioje pasirengimo Šiluvos Jubiliejui skirtoje Marijos radijo laidoje.

Paveikslo lankymosi proga Lapių mokykla išleido lankstinuką apie mokinių atsakymus ir svarstymus per tikybos ir etikos pamokas į anketos klausimus: Kodėl Lietuva vadinama Marijos žeme? Jei dabar pasirodytų Švč. Mergelė Marija, ko ji mūsų paprašytų? Kokios pagalbos melsčiau Švč. Mergelę Mariją? Vyresnieji mokiniai svarstė, ką Marija reiškia jų gyvenime. Geriausi Lapių pagrindinės mokyklos piešėjai – Justina Putnaitė, Rima Tervydytė, Kristina Rinkevičiūtė, Mažvydas Bartkevičius, Augustinas Raginskis, vadovaujami dailės mokytojos Dalios Audėjaitienės, – piešė pagal Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo reprodukciją. Jų darbai eksponuojami Lapių bažnyčioje.

Kun. Robertas Skrinskas

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt