siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 01 Baigėsi Šiluvos Marijos paveikslo piligrimystė Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijoje
Paskelbta: 2008-06-04


Gegužės 18 d., sekmadienį, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyno kiemelyje jau nuo ankstyvo ryto  jauni ir seni rinkosi į iškilmingą Šiluvos Dievo Motinos stebuklingojo paveikslo kopijos sutikimą.

Šventoriuje paveikslą pasitiko ir lydėjimo į koplyčią procesijai vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, joje dalyvavo parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis ir Kauno I dekanato kunigai. Iki koplyčios veda takelis, kuriame iš abiejų pusių pagarbiai rikiavosi parapijiečiai. Procesijoje giedojo choras, vaikai ir jaunimas su alyvų šakelėmis rankose lydėjo Dievo Motinos paveikslą į koplyčią.

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo sutikimo diena sutapo su Švč. Trejybės švente. 12 val. buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios. Po jų dar ilgai skambėjo giesmės Švč. M. Marijai, kurias giedojo sumos ir jaunimo choras.

Stebuklingojo paveikslo kopija Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje lankėsi net dvi savaites, todėl Šiluvos Dievo Motinos paveikslo viešnagei reikėjo nuosekliai pasirengti. Čia daug prisidėjo mūsų parapijos aktyviausi parapijiečiai, kurie susibūrė į pasirengimo Šiluvos Jubiliejui grupę, 2007 metų kovo mėn. dekretu patvirtintą  arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus.

Kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius, vyko Švč. Sakramento adoracija, o 12 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Dėkojame arkivyskupijos kancleriui mons. Adolfui Grušui, arkikatedros bazilikos administratoriui kun. Evaldui Vitulskiui ir Josvainių Visų Šventųjų parapijos klebonui kun. Edvinui Rimavičiui už apsilankymą mūsų parapijoje. Meldėmės Dieviškojo Gailestingumo vainikėlį ir Švč. M. Marijos rožinį.

Džiaugiamės, jog kiekvieną dieną rytais koplyčioje suklupdavo gražus būrelis moksleivių, palydėtų tikybos mokytojų, o savaitgaliais į Eucharistijos šventimą rinkdavosi vaikai, pirmą kartą priimantys Jėzų į savo širdį. Paskutinį gegužės penktadienį vainikavo Sutvirtinimo sakramento šventimas, kurį septyniasdešimčiai jaunuolių suteikė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas. Tai buvo gražios ne tik šeimos, bet ir visos gyvosios Bažnyčios šventės.

Parapijos vikaras kun. Domas Paulikas, kun. Ričardas Banys, ses. Rimutė Marija Petra MVS ir doc. Bronė Grigaitė skaitė konferencijas parapijiečiams ir svečiams, o tėvelis mons. Kazimieras Senkus visus lydėjo malda.

Dvi savaitės netruko prabėgti... Jūra žvakelių uždegta, daugybė intencijų, maldų sudėta Šiluvos Dievo Motinai... „Motina Bažnyčios, melski už mus!“

Sekmadienį, birželio 1 d., po 10 val. šv. Mišių Šiluvos Dievo Motinos paveikslas iškilmingai išlydėtas į Kauno Šventojo Kryžiaus (karmelitų) parapiją.

Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos informacija