siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 13 Marijos diena Šiluvoje: Jonavos dekanato ir katalikiškų mokyklų piligriminė kelionė
Paskelbta: 2008-06-06

Birželio 13 dieną didelis tikinčiųjų būrys iš Jonavos miesto bei rajono dalyvavo piligiminėje kelionėje į Šiluvą. Norinčių aplankyti Dievo Motinos šventovę buvo itin daug, tad paprašyta miesto policijos patrulių pagalbos. Jie geranoriškai sutiko suformuoti transporto, kuriuo keliavo tikintieji, koloną bei lydėti ją iki pat Šiluvos. Piligrimus lydėjo ir Greitosios pagalbos ekipažas.

Šiluvoje 9 val. buvo aukojamos šv. Mišios Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje, jas celebravo Žeimių ir Kulvos parapijų klebonas kun. Raimundas Kazaitis, giedojo Šiluvos choristai. Tą pačią valandą pradėtas piligriminis žygis nuo Katauskių, jame dalyvavo ir katalikiškų mokyklų moksleiviai, mat Šiluvoje buvo minima ir jų šventė.

Vėliau Jonavos dekanas kun. Audrius Mikitiukas aukojo šv. Mišias Apsireiškimo koplyčioje, giedojo Jonavos sumos choro giesmininkai. Šv. Mišiose kunigas kvietė ypač melstis už motinystės dovaną, taip pat už šeimų ramybę ir santarvę. „Darykite, ką jis jums lieps“, – homilijoje dekanas pakartojo Marijos žodžius. – Pasaulis šiandien būtų daug laimingesnis, jei visi žmonės gyventų pagal juos.“ Kunigas taip pat ragino vengti aiškiaregių, burtininkų, netikrų pranašų, vis labiau gręžtis į Dievą, atsakyti į Viešpaties meilės šaukimą. Po šv. Mišių koplyčioje buvo kalbama Rožinio malda, ją vedė Jonavos Marijos Legionas, adoracijos bei maldos grupių nariai. Tuo pat metu Bazilikoje vyko Švč. Sakramento adoracija.

Katechezei aikštėje priešais Baziliką vadovavęs kun.Gintaras Blužas OFS kvietė atlikti išpažintį ir ragino jai rengtis, paaiškindamas, kas yra nuodėmės ir kaip tinkamai jas išpažinti. Čia pat aikštėje kunigai klausė išpažinčių.

Vidudienį buvo aukojamos pagrindinės šv. Mišios. Jas celebravęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pradžioje pakvietė melstis už gausius Jonavos krašto piligrimus, taip pat katalikiškų mokyklų bendruomenių narius iš įvairių Lietuvos vietų, kad šios bendruomenės taptų pavyzdžiu kitoms mokykloms, išaugintų gerų katalikų ir lietuvių. Tarp šių intencijų ganytojas paminėjo ir pasirengimo Jubiliejui reikalus. Mišias koncelebravo beveik kiekvieno mėnesio 13-tą dieną į Šiluvą atvykstantys Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis bei kiti dvasininkai. Skaitinį skaitė Jonavos dekanato sekmadieninės mokyklos auklėtinis Žilvinas Galimovas, psalmę giedojo Katalikiškų mokyklų asociacijos atstovė.

Homilijoje arkivysk. S. Tamkevičius pabrėžė išgydytosios Evangelijos moters pasitikėjimą ir tikėjimą Jėzumi, kurio taip reikia nūdienos žmogui. Ganytojas ragino Marijos apsireiškimo palaimintoje vietoje melsti tikėjimo malonės, jos prašyti ir šv. Antano užtarimu. Visi Šiluvos piligrimai buvo pakviesti ypač melstis už katalikiškų mokyklų jaunimą, jų ugdytojus, už jaunuosius savanorius, visuomet padedančius organizuoti piligrimines keliones. „Melskimės už juos, kad jų nesuklaidintų melo skelbėjai, kad ši kelionė jiems būtų proga artimiau pažinti Marijos Sūnų Jėzų“, – kalbėjo ganytojas.

Bendruomeninėje maldoje, kurią skaitė Jonavos dekanato bei mokyklų atstovai, buvo meldžiamasi už krikščionių vienybę, pasaulio ir Lietuvos dvasininkus, už šeimas, amžinųjų vertybių išsaugojimą ir kt.

Po šv. Mišių Jonavos dekanato piligrimai susirinko į agapę Šiluvos mokyklos stadione. Šiek tiek pasistiprinę, jie iškeliavo namo sotūs dvasinio peno, kurį savo užtarimu jiems dovanojo Švč. Šiluvos Mergelė.

Mokymo įstaigų ugdytiniai bei juos atlydėję mokytojai meninėmis programomis po pamaldų Šiluvos aikštėje pristatė savo bendruomenes. Šią Marijos dieną keliavo į Šiluvą, drauge meldėsi, dalijosi krikščioniška bendryste bei ganytojišku palaiminimu buvo sustiprinti abiejų Jėzuitų gimnazijų, Šiaulių „Sandoros“ pagrindinės mokyklos, Panevėžio Kastyčio Ramanausko ir „Gintarėlio“ lopšelių-darželių, Panevėžio M. Rimkevičaitės technologijų,  Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų, Kazimiero Paltaroko mokyklų, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos, Rietavo „Aušros“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Kretingos pranciškonų gimnazijos, Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, Kauno šv. Mato, „Vyturio“ ir J. Urbšio vidurinių mokyklų, VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos, Kauno paslaugų verslo profesinio rengimo centro, Kauno „Šviesos“ bei Aleksoto darželių-mokyklų ir kt. bendruomenių nariai.

Birutė Steponavičiūtė, Jonavos parapijos atstovė spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt