siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 03–04 Eucharistijos šventė Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje
Paskelbta: 2007-07-18

Rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui, arkivyskupijos Kauno I dekanate prasidėjo Eucharistijos šventės, kurios vyks parapijose ir rektoratuose savaitgaliais (pagrindinės iškilmės – sekmadieniais) iki spalio mėn. pabaigos.

Kovo 3–4 d. pirmoji Eucharistijos šventė „Kartu garbiname Tave“ vyko Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė iš anksto rengėsi jai ir pakvietė ją drauge švęsti šioje bažnyčioje sekmadieniais šv. Mišių aukoje dalyvaujančius, taip pat ir kitus miesto tikinčiuosius. Šventė prasidėjo Eucharistijos liturgija šeštadienio vidudienį. Šv. Mišias celebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno I dekanato dekanas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, kunigų seminarijos rektorius kun. Aurelijus Žukauskas bei seminaristų ugdytojai kunigai. Šv. Mišių pradžioje į susirinkusius švęsti kreipėsi vysk. J. Ivanauskas kviesdamas prašyti šv. Kazimiero užtarimo (tądien minėtas šventasis Lietuvos globėjas) Kauno kunigų seminarijos bendruomenei, visiems kunigams, taip pat primindamas prasidedančią Eucharistinio Jėzaus kelionę Kauno bažnyčiose, kai Jėzus bus tarp mūsų, kuriems taip reikia jo malonių.

Pamokslą pasakė seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas skyręs jį Eucharistijos kaip svarbiausio krikščionio maisto temai. „Valgydami Gyvenimo Duoną, panašėjame į jį, esame perkeičiame savo jausmais, mąstymu, vienijamės su juo ir kitais“, – kalbėjo kun. A. Žukauskas, ypač pabrėždamas bendruomeninį Eucharistijos aspektą, jos ir visos Bažnyčios galią sujungti žmones į bendruomenę, kurioje mokomės matyti, kas iš tiesų esame. „Jėzus pats subūrė dvylika apaštalų, nes tikėjo žmonių vienybės neįtikima jėga, o kaip vienybės ženklą paliko Duoną ir Vyną pačiame bažnyčios centre, tik burkimės prie šio stalo ir dalykimės“, – užbaigdamas sakė kun. A. Žukauskas.

Šv. Mišių pabaigoje buvo išstatytas Švč. Sakramentas ir prasidėjo visą parą trukusi adoracija, kuriai klierikai buvo parengę ir meditacijų Švč. Jėzaus Širdies, tylos tema, vedė rožinio maldas, giedojo kartu su jaunimu bei kitais bažnyčios bendruomenės nariais. Seminarijos auklėtiniai šeštadienį dar pakvietė į maldos ir apmąstymų vakarą. Jo metu šalia altoriaus buvo pastatytas Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas, kalbami Rožinio Šviesos slėpiniai. Tą vakarą tikintieji galėjo pasinaudoti Sutaikinimo sakramento malone – išpažinčių klausyta iki vidurnakčio.

Sekmadienį po Liturginių valandų (Rytmetinės) maldos prasidėjusiai iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Ganytojas pasidžiaugė seminarijos pasirengimu šiai šventei, kvietė melstis, kad visi žmonės brangintų Eucharistiją, kuri yra gyvasis Dievas tarp mūsų.

Arkivyskupas homilijoje priminė Jėzaus patirtus šėtono gundymus ir jo sąmoningai iš meilės pasirinktą aukos ir kryžiaus kelią, kuriuo renkasi eiti ir kiekvienas dvasininkas. Ganytojas kalbėjo apie auką, be kurios neįmanomas krikščionio ir ypač kunigo gyvenimas, pabrėžė paklusnumą Jėzui, kuris atspindi mūsų tikėjimo kokybę. Jis ragino renkantis pašaukimo kelią Eucharistinio Jėzaus artumoje apsvarstyti, ar „Jėzus yra tas mūsų brolis, kurio esame pasiruošę klausyti ir dėl jo paaukoti visa, ką brangiausio turime savo gyvenime“.

Šv. Mišių pabaigoje ganytojas pranešė džiugią žinią apie Šventojo Tėvo Benedikto XVI suteiktą monsinjoro titulą Kauno kunigų seminarijos rektoriui kun. Aurelijui Žukauskui.

Palaiminus Švč. Sakramentu pamaldų dalyvius, į juos kreipęsis seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas padėkojo visiems prisidėjusiems rengiant Eucharistijos šventę bažnyčioje, giedojusiems dviem seminaristų chorams bei jaunimui, VDU Katalikų teologijos fakulteto bendruomenei, adoracijos rengėjams bei dalyviams.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt