siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 04 27–05 03 Šiluvos Marijos paveikslas Hamiltono ir St. Catharines (Kanada) šventovėse
Paskelbta: 2008-05-28

Hamiltono Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Švč. M. Marijos parapija šiemet rengiasi švęsti gyvavimo 60 metų sukaktį. Šventovė, kurią parapijiečiai savo jėgomis statė, plėtė ir gražina iki šiol, yra visų Hamiltono lietuvių dvasinės traukos centras. Čia balandžio 27 d. atkeliavo pašventinta Šiluvos Marijos paveikslo kopija, kuri, minint apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejų, keliauja per Kanados lietuvių parapijas.

Iš Sault Ste. Marie kun. V. Staškevičiaus atvežtas paveikslas sutiktas prie Aušros Vartų šventovės durų ir iškilminga procesija su Lietuvos, Kanados, KLKM draugijos Hamiltono sk., ateitininkų, skautų organizacijų vėliavomis palydėtas prie pagrindinio altoriaus. Paveikslą pasitiko ir palydėjo iki specialiai jam skirtos, gėlėmis papuoštos pakylos klebonas kun. Audrius Šarka OFM ir diakonas Bernardas Belickas OFM. Sukalbėjus maldą, buvo aukojamos šv. Mišios.

Bažnyčios choras ir Žibutė Vaičiūnienė, vadovaujami vargonininkės muzikės Darijos Deksnytės-Powell, giedojo specialiai šiai progai skirtas giesmes. Solo tliko Danutė Enskaitienė. Po Mišių visiems susirinkusiems buvo suteiktas ypatingas palaiminimas ir sukalbėta Švč. M. Marijos litanija.

Vėliau dalyviai fotografavosi prie paveikslo, o Jaunimo centre ilgai bendravo ir vaišinosi. Visą savaitę, kas dieną po rytinių Mišių, buvo kalbamos maldos ir giedamos giesmės Šiluvos Marijos garbei.

Sekmadienį, gegužės 4 d., pamaldų pabaigoje, paveikslas perduotas atstovams iš Lietuvos Kankinių parapijos Mississaugoje.

St. Catharines miestelyje, 1949 m., įsteigtas pirmasis Kanadoje lietuvių pranciškonų vienuolynas, prie kurio įsikūrė ir Angelų Karalienės misija, aptarnaujanti visusNiagaros apylinkės lietuvius. Sumažėjus apylinkės lietuvių skaičiui, kun. Juozapo-Marijos Žukausko OFM metu, 2001 m šventovė. buvo parduota su galimybe ja lietuviams naudotis. Šiandien St. Catharines miestelyje aukojamos Mišios lietuviams šeštadieniais. Lietuvius aptarnauja kun. A. Šarka OFM iš Hamiltono ON.

Gegužės 3 d., šeštadienį, prieš šv. Mišias į St. Catharines bendruomenės šventovę buvo iškilmingai atneštas Šiluvos Marijos paveikslas gausiai dalyvaujant bendruomenės nariams. Prie centrinio altoriaus pastačius paveikslą buvo kalbamos maldos ir aukojamos šv. Mišios.

Prasmingą pamokslą, pritaikytą Šiluvos Švč. M. Marijos garbei, pasakė diak. B. Belickas OFM. „Marija – tai visų mūsų dvasinė mama, kuri saugoja ir globoja kiekvieną žmogų. Jos apreiškimas mus drąsina į savo namus, į šeimas parsinešti Marijos malonių ir jomis dalytis su tais, kurie toli nuo tikėjimo“, – sakė diak. br. Bernardas.

Po šv. Mišių visa bendruomenė kartu nusifotografavo prie Šiluvos Marijos paveikslo, vėliau salėje žiūrėjo dokumentinį filmą (režisierius Dalius Ramanauskas) „Kelias į Šiluvą“. Po filmo pasivaišinta susisuneštais pyragais ir kavute, šiltai pabendrauta. Parapijiečiai liko dėkingi Hamiltono bendruomenės pirmininkei Angelei Vaičiūnienei ir jos vyrui už atvežtą aparatūrą ir jų dėka parodytą filmą. St. Catharines bendruomenės vardu S. Zubrickienė padėkojo Hamiltono klebonui kun. A. Šarkai OFM ir diak. B. Belickui OFM už tokią gražią iškilmę.

Parengta pagal pranešimus „Šiluvos žinia iševijoje“ nr. 14