siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 22–29 Šiluvos Marijos paveikslas Gerojo Ganytojo parapijoje
Paskelbta: 2008-06-19

Birželio 22 d., sekmadienis
Parapijos bendruomenės diena

Birželio 22 d., sekmadienį, į naujai pastatytą parapijos bažnyčią, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, buvo iškilmingai įneštas Šiluvos Dievo Motinos paveikslas. Paveikslą iš Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos bažnyčios atlydėjo parapijos atstovai. Skambant varpui ir aidint giesmei su procesija paveikslas buvo sutiktas šventoriuje. Sutikimo apeigoms ir šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas vysk. Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, parapijos klebonas kun. Jonas Stankevičius, prel. Vytautas S. Vaičiūnas, mons. Adolfas Grušas, mons. Vytautas Grigaravičius, šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Šią dieną parapija šventė 10-ties metų įsteigimo Jubiliejų. Po šv. Mišių parapijos pastoracinė tarybos atstovai

Birželio 23 d., pirmadienis
Parapijos šeimų diena

Šią dieną šv. Mišias aukojo kun. Kastytis Šulčius. Švč. Sakramento adoracijos metu prie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo parapijos Šeimos centro nariai išsakė savo maldavimus už parapijos šeimas: dėkojo Viešpačiui už besikuriančias ir Santuokos sakramentą priėmusias šeimas, už gyvybės dovaną ir motinystės pašaukimą, taip pat meldė Švč. M. Mariją globos visoms šeimoms išgyvenančioms sunkumus, išbandymus ir skurdą. Švč. Sakramento adoracijos pabaigoje visi įsijungė į Rožinio Džiaugsmo slėpinių maldą ir giedojo Švč. M. Marijos litaniją. Vakarinės šv. Mišios buvo aukojamos už parapijos šeimas, po kurių giedojome Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Mišias pravedė parapijoje pagalbininku sielovadoje dirbęs Krakių klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas.

Birželio 24 d., antradienis
Šv. Jono Krikštytojo diena

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dieną parapija šventė atlaidus. Gausiai susirinkę tikintieji šv. Mišių metu pelnė visuotinius atlaidus. Parapijos kunigai dalyvavo Kauno arkivyskupijos dienoje kartu su arkivyskupu metropolitu ir arkivyskupijos kunigais Kristaus Prisikėlimo šventovėje aukojo šv. Mišias, dalyvavo konferencijoje. 18 val. šv. Mišias koncelebravo pirmasis Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras kun. Renaldas Šumbrauskis ir klebonas kun. Jonas Stankevičius.

Birželio 25 d., trečiadienis
Parapijos mokytojų diena

Birželio 25 d. į parapijos bažnyčią maldai prie Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo nuo ankstaus ryto rinkosi parapijos mokytojai. 8 val. ryto šv. Mišiose ir adoracijoje, kuri vyko po šv. Mišių, dalyvavo grupelė parapijos tikybos mokytojų. Jos adoracijos metu vedė rožinio maldą, kurios metu meldėsi už parapijiečius ir joms pavestą tarnystę mokyklose. Prieš vakarines šv. Mišias maldos momentą prie Šiluvos Dievo Motinos Marijos paveikslo pravedė Kauno Dainavos vid. mokyklos mokytojai ir mokiniai. Šios maldos metu jie giedojo giesmes, istorijos mokytoja A. Kvederaitienė skaitė poetės Lacrimos poeziją, aštuntos klasės moksleivė fleita atliko kūrinį „Sveika Marija“. Šioje maldoje ir šv. Mišiose dalyvavo nemaža grupelė Dainavos m- klos mokytojų, mokyklos direktorius V. Kvederaitis ir dvi jo pavaduotojos, mokiniai ir jų tėvai. Taip pat dalyvavo ir keli kitų mokyklų mokytojai. Skaitinius ir bendruomeninę maldą šv. Mišių metu skaitė taip pat Dainavos m-klos mokytojos. Pamokslo metu klebonas trumpai priminė Gerojo Ganytojo parapijos kūrimosi pradžią, kuri vyko būtent šioje mokykloje. Klebonas, kol nebuvo koplyčios, šv. Mišias laikydavo šios mokyklos aktų salėje. Po šv. Mišių Dainavos mokyklos direktorius V. Kvederaitis pasveikino parapijos kleboną kun. J. Stankevičių su parapijos 10 metų Jubiliejumi ir Joninėmis. Klebonas, padėkojęs šv. Mišių dalyviams, pakvietė mokytojus į agapę, kuri vyko parapijos salėje.

Birželio 26 d., ketvirtadienis
Parapijos vaikų diena

Birželio 26 dieną, ketvirtadienį, prie Šiluvos Marijos paveikslo susirinko parapijos vaikai. Dauguma jų šiais metais parapijoje priėmė Pirmąją Komuniją. Šventę pradėjome susipažinimo žaidimais, po kurių visi drauge meldėmės antrąją rožinio dalį – „Šviesos slėpinius“. Vaikai į maldą įsijungė aktyviai. Vėliau išalkę pasidalinome atsineštais sumuštiniais ir po trumpos pertraukėlės sėdome žiūrėti filmo „Jėzus vaikams“. Galiausiai dalyvavome šventosiose Mišiose: vaikai skaitė skaitinius, maldavimus, nešė atnašas ir bendra giesme šlovino Dievą. Vaikų šventės diena prie Šiluvos Dievo Motinos paveikslo baigėsi agape. Pasidžiaugę bendryste, visi sugrįžo į savo šeimas.

Birželio  27 d., penktadienis
Parapijos jaunimo diena

Diena prasidėjo 12 val. maldomis ir giesmėmis prie Švč. M. Marijos paveikslo. Jaunimas paruošė savo troškimų ir minčių rožę, skirtą Marijai. Vėliau žiūrėjome pamokantį filmą ir pietavome. Po pietų jaunimui buvo pravestas užsiėmimas – „Ugdymas per šokį ir žaidimus“. Po to visi skubėjome prie Švč. Mergelės Marijos stebuklingojo paveikslo, kalbėti Rožinio maldą jaunimo pateiktomis intencijomis. Taip pat kartu su visa parapija šventėme šv. Mišias, kurias aukojo parapijoje vikaru dirbęs Kavarsko parapijos klebonas kun. Norbertas Martinkus. Liturgijoje dalyvavome skaitydami skaitinius ir giedodami giesmes. Vakarą apvainikavo linksma vakaronė.

Birželio  28 d., šeštadienis
Ligonių užtarimo diena

Šiluvos Dievo Motinos paveikslo iškeliavimo iš parapijos išvakarėse 18 val. šv. Mišias aukojo kun. Jonas Stankevičius, kurių metu susirinkusiems buvo suteiktas Ligonių sakramentas.

Birželio 29 d., sekmadienis
Parapijos bendruomenės diena

Po iškilmingų 9-os val. šv. Mišių Šiluvos Dievo Motinos paveikslas buvo procesijos eisenoje išneštas iš bažnyčios ir iškeliavo į Vilijampolės šv. Juozapo parapiją.

Gerojo Ganytojo parapijos informacija