siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 29–07 06 Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje
Paskelbta: 2008-06-26

Birželio 29 d. Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje pakili nuotaika, džiaugsmas užtvindė šventoriuje lūkuriuojančių žmonių veidus ir širdis. Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopiją pasitiko ir į bažnyčią iškilminga procesija palydėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, svečiai kunigai, parapijos klebonas kun. Jonas Bujokas, vikaras kun. Darius Varnelis, klierikas Tomas Trečiokas, parapijos moterys, merginos, pasipuošusios tautiniais rūbais, vyrai, nešini kryžiumi, bažnyčios vėliavomis, sumos choro giesmininkai. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus šventės diena tikinčiųjų mintyse ir širdyse išliks ilgam, nes į parapiją ne tik atkeliavo laukiamas paveikslas: Šventoji Dvasia apgaubė jaunuolius, kurie tądien priėmė Sutvirtinimo sakramentą.

Iškilmingoms šv. Mišioms ta proga vadovavo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo mons. A. Grušas, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kun. Massimo Bianco SDB, kun. Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap., kun. Emilis Jotkus.

Visą savaitę iki liepos 6 d. bažnyčioje žmonės galėjo melstis prie Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo kopijos ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą. Atėjusieji galėjo pabūti tyloje, savo kančias, vargus, skausmus ir džiaugsmus paaukoti Dievo Motinai ir Jėzui Švč. Sakramente, melstis su jaunimu, Carito nariais, kartu su Marijos legiono nariais kalbėti ir apmąstyti Rožinio slėpinius, giedoti su sumos choro giesmininkais.

Prie paveikslo meldėsi, giedojo Veršvų vid. mokyklos bendruomenės atstovai. Savo apsilankymu ir malda Eucharistinį Jėzų ir Dievo Motiną pagerbė P. Vileišio vidurinės mokyklos bendruomenė: administracija, mokytojai, mokiniai. Vaikai nuoširdžiai suklupo prie paveikslo, savo mintimis ir maldomis išsakė prašymus ir padėkas Švč. M. Marijai, vėliau susipažino su parapijos istorija, praplėtė savo žinias apie Marijos apsireiškimą Šiluvoje.

Kasdien pavakare maldai bažnyčioje rinkosi jaunimas. Taip pat kiekvieną vakarą giedojo parapijos sumos choro giesmininkai. Vakarais į šv. Mišias, kurioms pakaitomis vadovavo mons. A. Grušas ir mons. A. Jagelavičius, rinkosi daugiau nei įprasta tikinčiųjų.

Liepos 6 d. po 10 val. šv. Mišių Šiluvos Marijos paveikslo kopija iškilmingai išlydėta į Kauno Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčią.

Paveikslo kopijos lankymosi savaitė Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje buvo ypatingas malonės metas, susitelkimo, maldos, dvasinio budėjimo, atgaivos ir tikėjimo liudijimo laikas.Tikimės, jog šis dvasinis pakilimas ilgam išliks mūsų parapijoje.

Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos referentė Kristina Laurinavičiūtė