siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 06 29 Marijos apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus minėjimas Vašingtone
Paskelbta: 2008-08-05


Ne tik Lietuvoje, bet ir kiekviename didesniame lietuvių išeivių telkinyje tautiečiai šįmet mini Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukaktį. Birželio 29 d. į sekmadienio šv. Mišias Vašingtone susirinko lietuviai iš Vašingtono, Baltimorės ir plačios apylinkės.

Šios sukakties proga į JAV sostinę iš Čikagos buvo pakviestas kun. dr. Kęstutis Trimakas. Kadangi tą sekmadienį buvo Šv. Petro ir Pauliaus šventė, kunigas pirma prisiminė šiuos du didžius apaštalus. Jis teigė, kad po visų apaštalų mirties Dievas leido Švč. M. Marijai iš dangaus ypatingais apsireiškimais įsiterpti į žmonijos išganymo istoriją. Vienas pirmųjų jos apsireiškimų įvyko kaip tik toje tautoje, kuri neseniai buvo priėmusi tikėjimą, bet buvo kilusi grėsmė jį prarasti. Šiluvoje apsireiškusi Marija norėjo sustiprinti lietuvių tautą, kad ji būtų ištikima Kristui ne tik tuo metu, bet ir visais laikais. Kiekvienas lietuvis turėtų savo širdyje laikyti gyvą Šiluvos Marijos ir Kūdikio vaizdą, atsiliepti į jos žodžius bei ašaras. Kun. K. Trimakas pakvietė šv. Mišių dalyvius Šiluvos malda pasiaukoti Dievo Motinai ir jos Sūnui.

Po šv. Mišių salėje tęsėsi minėjimas, pagrindinė jo dalis buvo kun. dr. K. Trimako paskaita. Kaip pamokslas taikė į širdį, taip istoriniais faktais besiremianti paskaita – į protą. Paskaitoje svečias palygino Šiluvos Marijos apsireiškimą su kitais apsireiškimais ir taip atskleidė ypatingą Marijos ir Dievo  rūpestį paskutine Europoje pakrikštyta tauta. Apsireiškimas įvyko Europoje reformacijos sukeltos krizės metu. Motina ieškojo ne kaltininkų, bet ištikimų Dievo Sūnaus garbintojų. Ir jų rado lietuvių tautoje. Tai tikėjime atgimę Radvilo Juodojo sūnūs Kristupas ir Jurgis, Leonas Sapiega, Pacai, Tiškevičiai, Giedraičiai ir paprasta nuoširdi liaudis. Šiluvos Marijos apsireiškimas turi besitęsiančią reikšmę mūsų tautai, kuri savo istorijoje vis patiria skaudžių smūgių. Ir dabar, po sovietų okupacijos bei religinės priespaudos, ji dar neatsigauna nei dvasiškai, nei morališkai. Marijos ašaros ir dabar kviečia lietuvių tautą į dvasinį atgimimą. Tik prisidedant prie šio dvasinio atgimimo įprasminamas Šiluvos apsireiškimo minėjimas 400 metų sukakties proga.

Minėjimą surengė Lietuvių katalikų misija Vašingtone, organizavimui vadovavo Kęstutis A. Čižiūnas. Programą salėje vedė Sigita Naujokaitienė. Tą sekmadienį į Vašingtoną teikti Krikšto sakramento atvyko ką tik grįžęs iš Lietuvos kun. Arvydas Žygas. Kalbėdamas susirinkusiems lietuviams jis džiaugsmingai teigė, kad tėvynėje pakilia dvasia jau ilgą laiką rengiamasi sukakties iškilmėms rugsėjo mėnesį.

Šiluvos minėjimų informacija išeivijoje