siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 07–11 Šiluvos Marijos paveikslas Muniškių, Panevėžiuko, Babtų parapijose
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 7 d., trečiadienį, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslą džiaugsmingai pasitiko Muniškių parapijiečiai. Ta proga šv. Mišias Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčioje aukojo svečias kunigas KMU kapelionas Mindaugas Pukštys, koncelebravo Muniškių parapijos klebonas kun. Gintas Rumševičius. Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento adoracija. Muniškių pagrindinės mokyklos mokiniai paruošė programėlę ir savo giesmėmis taip pat pagarbino Mergelę Mariją. Kalbėta Rožinio malda, Marijos litanija, vyko Kryžiaus kelias. Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavo Muniškių senelių namų gyventojai.

Jau kitą dieną, kovo 8-ąją, po šv. Mišių Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslas išlydėtas į Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią. Panevėžiuke paveikslas svečiavosi porą dienų. Šv. Mišias aukojo KMU kapelionas kun. M. Pukštys. Savo giesmėmis mokiniai suteikė šventei džiugaus jaunatviškumo. Parapijiečiai savo pamaldumą išreiškė Rožinio malda ir Švč. Sakramento adoracija.

Kovo 10-ąją, šeštadienį, paveikslas iškeliavo į Babtų parapiją. Jį pasitiko bažnyčios šventoriuje gausiai susirinkę miestelio gyventojai. Lydimas kunigų, tautiniais drabužiais pasipuošusių moksleivių, choristų ir parapijiečių paveikslas buvo iškilmingai įneštas į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Šv. Mišias aukojo Kauno II dekanato dekanas, Raudondvario parapijos klebonas kun. Augustinas Paulauskas. Drauge koncelebravo KMU kapelionas kun. Mindaugas Pukštys, Čekiškės klebonas Vaidas Bartkus ir Babtų klebonas kun. G. Rumševičius. Mišių metu buvo pašventintos žmonių įsigytos mažesnės Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kopijos. Klebonas taip pat iškilmingai įteikė paveikslus labiausiai prie šventės organizavimo prisidėjusiems ir visada geranoriškai pagelbstintiems parapijiečiams. Parapijos klebonas kun. G. Rumševičius dėkojo bažnyčios choristams, ūkininkams, kurių dėka bažnyčioje įrengtas šildymas, Babtų gimnazijos bendruomenei. Gimnazijos vadovybė mielai sutiko paskolinti geltonąjį autobusiuką, kuriuo žmonės iš gretimų kaimelių taip pat galėjo atvykti į šventę.

Kovo 11 d. parapijiečiai jau nuo ankstyvo ryto rinkosi pasimelsti prie paveikslo ir apgailestavo, jog taip trumpai tegalėjo juo pasidžiaugti savo bažnyčioje. Po šv. Mišių iš Babtų malonėmis garsus Marijos paveikslas iškeliavo į Kulautuvos parapiją.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslas padėjo žmonėms suvokti save kaip vienos parapijos, vienos bendruomenės narius, suteikė progą pasitarnauti artimui, savo indėliu prisidėti prie parapijos gyvenimo, už kurio organizavimą ir augimą atsakingi visi tikintieji. Paveikslo svečiavimosi metu visose trijose klebono kun. G. Rumševičiaus aptarnaujamose parapijose buvo įsigyta nemažai paveikslo kopijų. Kelionę per šeimas pradėjusios kopijos kas savaitę atkeliaus vis į kitus namus. Pamaldumas Mergelei viltingai skatina ir bendravimą, draugystę tarp šeimų. Didelį įspūdį paliko šviesūs kun. M. Pukščio pamokslai, kuriuose KMU kapelionas kalbėjo apie giliai žmogiškas Mergelės Marijos dorybes: drąsą, nuovokumą, išmintį ir gerumą, kurios turėtų būti artimos kiekvienam krikščioniui, paprastai paaiškino, kuo skiriasi Švč. Trejybės garbinimas ir pamaldumas Dievo Motinai, akcentavo, jog Marija, būdama stebuklingojo paveikslo centre, rodo į Kūdikėlį Jėzų ir kviečia garbinti Jį.

Babtų parapijos referentė G. Barčkutė