siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 17–24 Šiluvos Marijos paveikslas Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje
Paskelbta: 2008-08-18

Rugpjūčio 17–24 d. Šiluvos Dievo Motinos paveikslas viešėjo Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje. Čia jis atkeliavo iš Pažaislio. Pagrindinės sutikimo iškilmės 10 val. šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, giedojo jaunieji bažnyčios giesmininkai, vadovaujami A. Kizevičiūtės. Po sumos choristai pasiliko adoruoti Švč. Sakramentą, garbino Jėzų ir Mariją tylia širdies malda bei giesmėmis. Prieš vakarines šv. Mišias buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Visą savaitę bažnyčia buvo svetingai atidaryta maldininkams nuo 10 val. iki 19 val. Iki vidurdienio žmonės galėdavo tyloje asmeniškai apmąstyti savo santykį su dangiškąja Motina, padėkoti Viešpačiui už M. Marijos užtarimu suteiktas malones, patikėti jai naujus savo skaudulius ir rūpesčius. Vidurdienį būdavo kalbamas Viešpaties Angelas, Rožinis, giedama Švč. Mergelės Marijos litanija. Ypač aktyviai į šią maldą įsijungė Marijos legionas, ateitininkai, kitos jaunimo organizacijos, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė, vienuolės bei pavieniai pasauliečiai.

Marija visuomet troško, kad būtų garbinamas jos Sūnus, nebijodama pati likti šešėlyje. Gyviausia Švč. Sakramento adoracijos diena buvo trečiadienis – atėjo bendruomenės jaunimas, iš Kulautuvos atvažiavo stovyklaujantys vaikai. Po šv. Mišių visus nuskaidrino trečiadienio choro vaikų giesmės Marijai. Ketvirtadienį adoracijai vadovavo bendruomenės šeimos, penktadienį – GTI ir LKG bendruomenė, šeštadienį – Pašvęstojo gyvenimo bendruomenės. Šeštadienio vakare po šv. Mišių padvelkė ir ekumenine dvasia – buvo giedamas Akatistas.

Kitomis dienomis po vakarinių šv. Mišių vienuolyno salėje buvo rodomi filmai apie Šiluvą, M. Marijos apsireiškimus XX amžiuje, o antradienį kun. Artūras Kazlauskas vedė konferenciją „Lurdas – Lietuva“, išryškindamas sąsajas tarp Lurdo ir Šiluvos apsireiškimų: Dievo Motina, pasirodydama mažutėliams, liudija evangelines vertybes, skelbia atgailos ir malonės žinią visam nūdienos pasauliui.

Paskutinę paveikslo viešnagės dieną, rugpjūčio 24-ąją, šv. Mišias aukojo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas t. Aldonas Gudaitis SJ, kartu su juo koncelebravo ir homiliją pasakė Jėzaus draugijos Generalinis vyresnysis t. Adolfo Nicolas SJ. Galime tik džiaugtis, kad pirmąja užsienio kelione į mažiausiąją provinciją jis paliudijo ištikimybę Jėzaus dvasiai, dar sykį patvirtino, kad Dievo karalystės rūme svarbi kiekviena plyta.

Po šv. Mišių Šiluvos Dievo Motinos paveikslas buvo išlydėtas į Kauno arkikatedrą baziliką.

Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios informacija