siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Popiežiaus Benedikto XVI raštas dėl Šventojo Sosto pasiuntinio Šiluvos Jubiliejuje paskyrimo
Paskelbta: 2008-08-20Garbingajam mūsų Broliui,
Šventosios Romos Bažnyčios Kardinolui JOACHIMUI MEISNERIUI,
Kelno arkivyskupui


Jau artėja keturių šimtų metų sukaktis, kai liudijamas Dievo Motinos apsireiškimas Šiluvoje, kuri yra Lietuvoje. Dar viduriniais amžiais šiame krašte pradėjo plisti Evangelijos žinia ir vaisingai skleistis Išganytojo malonės darbai. Vėliau minėtoje vietoje pastatyta Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovė, kad ten galėtų gausiai rinktis tikintieji, su pasitikėjimu prašysiantys Dangaus pagalbos tiek kūnui, tiek dvasiai. 1608 metais, kaip žinia, keliems piemenėliams pasirodė pati Dievo Gimdytoja, ir tada katalikybė ėmė plėtotis su nauju užmoju. Bet vėlesniais amžiais ten iškilo tam tikrų sunkumų bei negerovių, kurios reiškė visišką priešiškumą katalikų tikybai.

Nūdien reikalai yra pagerėję, o Lietuvoje gyvenantys žmonės Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo Vincento Sladkevičiaus buvo pavesti Bažnyčios Motinos globai. Šį pavedimą ten lankydamasis patvirtino ir garbingasis mūsų pirmtakas Jonas Paulius II.

Tad teisinga, kad garbingojo Brolio Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ bei kitų Lietuvos vyskupų kvietimu bei raginimu būtų deramai iškilmingai paminėta anksčiau minėto įvykio keturių šimtmečių sukaktis, ypač rugsėjo 13–14 d. Šių iškilmių šventimas suteikia progą ir galimybę ne tik paminėti tą įvykį, bet ir sužadinti širdyse uolesnio tikėjimo dvasią.

Todėl siekdami, kad šios apeigos vyktų kuo didingiau ir veiksmingiau, nusprendėme nusiųsti prakilnų vyrą, kuris Mums atstovautų ir veiktų Mūsų vardu. Atkreipėme dėmesį į Tave, Garbingasis mūsų Broli, kuris esi visiškai tinkamas prisiimti šią tarnystę ir deramai ją atlikti. Tad didžiulio palankumo Tau skatinami skelbiame ir skiriame Tave, Garbingasis Mūsų Broli, YPATINGU PASIUNTINIU minėtoms iškilmėms švęsti.

Visiems dalyviams ir tenykščiams žmonėms išreikši Mūsų rūpestį, kad jie, atsidavimo Marijai paskatinti, kupini dvasinių vaisių, su atnaujintu uolumu laikytųsi maldingumo bei gerų darbų. Galiausiai norime, kad Mūsų vardu ir Mūsų galia suteiktum apaštališkąjį palaiminimą, kuris būtų tikras dangiškos apsaugos ir būsimų malonių ženklas.

Vatikanas, 2008-ųjų, ketvirtųjų Mūsų pontifikato metų, liepos 3-ioji diena


Popiežius Benediktas XVI