siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 08–14 Čikagoje bus švenčiamas Šiluvos jubiliejus ir atlaidai
Paskelbta: 2008-08-25


Čikagos Marquette Park apylinkėje esanti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija, turinti Šiluvos Marijos paveikslą, taip pat ir kitos čia esančios parapijos yra pasiryžusios paminėti 400 metų Marijos apsireiškimo Šiluvoje Jubiliejų ir Švč. M. Marijos Gimimo noveną. Klebonas kun. Antanas Markus yra suorganizavęs komitetą, į kurį pakviesti veiklūs parapijiečiai.
Komitetas yra parengęs keletą jubiliejinių ženkliukų ir plakatus su Marijos paveikslu anglų ir lietuvių kalbomis, juose nurodyta pamaldų eiga. Komitetas pagamino dideles vėliavas su Marijos ir Kūdikėlio paveikslu ir išsiuntinėjo jas parapijoms.

Pirmoji atlaidų diena vyks Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje rugsėjo 8 d., atlaidai tęsis iki rugsėjo 14 d. Pirmajai dienai vadovaus kun. Antanas Saulaitis SJ, kitomis dienomis atlaidų pamaldos vyks kitose vietose: Visų Šventųjų/Šv. Antano parapijoje, Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Šv. Antano parapijoje, Šv. Kazimiero seserų motiniškuose namuose ir visur bus galima nuvykti autobusu iš parapijos kiemo.

Į iškilmingą paminėjimą rugsėjo 14 d. atvyksta Čikagos kardinolas Francis George, šv. Mišiose dalyvaus daug kitų kunigų. Kardinolas dalyvaus ir procesijoje, kurioje bus sustojama prie įrengtų altorėlių trumpai maldai.

Parengta pagal „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17


Šiluvos jubiliejaus ir atlaidų
Čikagos apylinkėse PROGRAMA

Visa informacija apie Šiluvos Novenos programą – Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL 60629, tel. 773-776-4600.

Rugsėjo 8, 9, 10, 11, 12 ir 13 dienomis
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago
10.30 v.r. – Dievo Motinos Gimimo Novena (lietuvių k., kun. A. Saulaitis SJ);

Rugsėjo 8 d., pirmadienį
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago
7 v.v. – Dievo Motinos Gimimo Novena;

Rugsėjo 9 d., antradienį
Visų Šventųjų / Šv. Antano parapijoje, 518 W. 28th Pl., Chicago
7 v.v. – Dievo Motinos Gimimo Novena (anglų / lietuvių k.);

Rugsėjo 10 d., trečiadienį
Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, 2745 W. 44th St., Chicago
7 v.v. – Dievo Motinos Gimimo Novena (anglų / lietuvių k.);

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 - 127th St., Lemont
7 v.v. – Dievo Motinos Gimimo Novena (anglų / lietuvių k.);

Rugsėjo 12 d., penktadienį
Šv. Antano parapijoje, 1515 S. 50th Ave., Cicero
7 v.v. – Dievo Motinos Gimimo Novena (anglų / lietuvių k.);

Rugsėjo 13 d., šeštadienį
Šv. Kazimiero seserų Motiniškuose namuose, 2608 W. Marquette Rd., Chicago
10 v.r. – Dievo Motinos Gimimo Novena (anglų / lietuvių k.);

Rugsėjo 14 d., sekmadienį
Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago
10.30 v.r. – Padėkos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija baigiant Dievo Motinos Gimimo Noveną (anglų / lietuvių k., J.Em.kard. Francis George OMI);
3 v.p.p. Šventinis pokylis Oak Lawn Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero Ave., Oak Lawn (vietas užsisakyti pas Mary Beth Slakis, tel. 708-337-0193).