siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 13 Kėdainių dekanato piligriminė kelionė į Šiluvą
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 13-ąją, Marijos dieną, vyko pirmoji dekanatų piligriminė kelionė į Šiluvą: ja pradėta dekanatų piligrimystė rengiantis Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui. Tądien Šiluvoje lankėsi organizuoti, iš anksto pasirengę aktyviai dalyvauti dienos programoje Kėdainių dekanato parapijų tikintieji ir juos lydintys kunigai. Iš Kėdainių dekanato į Šiluvą atvyko 650 piligrimų 21 autobuso kolona, kurią lydėjo iš anksto kelionėje pažadėję talkininkauti Kėdainių m. policijos ekipažas ir Pirminės sveikatos priežiūros centro greitoji medicinos pagalba.

Pagal sudarytą ir iš vakaro tik papildytą programą atvykę piligrimai pasidalijo į dvi grupes. Vieni nuo 9.30 val kalbėjo rožinį parapijų intencijomis Švč. M. Marijos Apsireiškimo koplyčioje kartu su Krakių klebonu kun. Žydrūnu Paulausku ir šios parapijos jaunimu – daugiausia iš Krakių gimnazijos, o Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje rožiniui vadovavo Gudžiūnų parapijos klebonas kun. Juozas Čičirka su tikinčiaisiais. 10 val. piligrimai meldėsi šv. Mišiose, kurias koplyčioje aukojo Paberžės ir Surviliškio parapijos klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius, giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras, skaitinius skaitė jaunimas. Tuo pat metu bazilikoje šv. Mišias aukojo Šėtos parapijos klebonas kun. Gediminas. Naudžiūnas, giedojo šios parapijos choras.

Po šv. Mišių visi atvykusieji rinkosi į Baziliką adoruoti Švč. Sakramentą. Adoraciją pradėjo Josvainių parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, adoravo Josvainių ir Pernaravos jaunimas. Daug žmonių atliko išpažintį. Tuo metu savanoriai rūpinosi maisto paruošimu agapei, už kurią buvo atsakingas Dotnuvos ir Šlapaberžės parapijų klebonas kun. Gražvydas Geresionis.

Pagrindines šv. Mišias bazilikoje celebravo Kauno vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo Šiluvoje tądien apsilankę Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, Kėdainių dekanato kunigai bei kunigai, atvykę iš kitų vyskupijų. Vos sutilpusius bazilikoje pamaldų dalyvius nuoširdžiai pasveikino vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugęs saulėta pavasario diena, kurią Viešpats parinko šiai piligriminei kelionei, ir išsakė šv. Mišių maldų intencijas. Ganytojas paragino melstis Šventojo Tėvo intencija, taip pat už Gyvojo rožinio narius, Kėdainių dekanato bei visos Lietuvos žmones. Šiose šv. Mišiose psalmę giedojo jaunimas, skaitinius skaitė garbesnio amžiaus tikintieji, patarnavo Šv. Juozapo bažnyčios ministrantai. Giedojo Šėtos parapijos choras. Mišiose dalyvavo ir Kėdainių miesto merė Nijolė Naujokienė, kiti valdžios atstovai, meldėsi ir 150 moksleivių iš penkių Kėdainių rajono mokyklų su savo tikybos mokytojais, taip pat lopšelio-darželio „Pasaka“ kolektyvas.

Homiliją pasakęs vysk. J. Ivanauskas priminė visiems, jog būdami tik keleiviai žemėje turime stengtis gyvenimo kelionę padaryti prasmingą. Remdamasis Evangelijos pavyzdžiais apie atleidimą, ganytojas kalbėjo apie prigimtinį žmogaus širdies gerumą ir neretai joje išsikerojančias pavydo, neapykantos, keršto, savanaudiškumo rauges. Vysk. J. Ivanauskas kvietė pasirengimą Šiluvos Švč. M. Marijos Jubiliejui „paženklinti meile Dievui ir savo artimui”, linkėjo „įsileisti į savo širdį Dievo malonės šilumą ir šviesą ir būti tokia šviesa kitiems”.

Šv. Mišių pabaigoje vysk. J. Ivanauskas padėkojo piligriminei kelionei nuoširdžiai pasirengusiems ir joje dalyvavusiems Kėdainių dekanato žmonėms, dekanui, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonui kun. G. Pūrui, visiems dekanato kunigams ir tiems, kurie tądien buvo atvykę į Šiluvą iš įvairių Lietuvos vietų. Ganytojas padėkojo taip pat visiems, kurie prisidėjo rengiant šią piligrimų dieną, išskirtinę maldininkų gausa, jų nuoširdžia malda ir pavasarišku oru. Ganytojui už Mišių auką, pagalbą ir dėmesį Kėdainių dekanato piligriminei kelionei padėkojo šio dekanato atstovai.

Po pamaldų piligrimai sotinosi ir bičiuliškai bendravo agapėse Šiluvos Jono Pauliaus II namuose ir Šiluvos mokyklos salėje.

Balandžio 13 d. į Šiluvą atkeliaus Jonavos dekanato piligrimai.

Kėdainių dekanato referentė Žydrė Radzevičiūtė

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel.  (37) 409025 , el. paštas info@kn.lcn.lt