siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 08 17 Šiluvos Jubiliejų paminėjo Cicero lietuviai
Paskelbta: 2008-08-27

Cicero lietuviai rugpjūčio 17 d. surengė Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų sukakties minėjimą Šv. Antano parapijos bažnyčioje ir salėje. Jis pradėtas šv. Mišiomis, kurias aukojo Cicero lietuvių dvasios vadovas kun. dr. Kęstutis Trimakas, koncelebravo parapijos klebonas kun. Sergio Solis. Kun. dr. K. Trimakas pasakė šiam minėjimui pritaikytą pamokslą, kuriame teigė: „Lietuvių tauta kritiškam laike, tikėjimo krizėje prarado atrastą Dievą, prarado Jo Tiesą. Iš bažnyčios teliko akmuo, iš altoriaus teliko akmuo, įsmigęs žemėj. Iš tikėjimo teliko akmuo laukuose – laukuose, kur ganė galvijus kažin ką apie Dievą, Jo sūnų ir Jo Motiną girdėję vaikai.“

Šv. Mišiose giedojo vargonininkės Vilmos Meilutytės vadovaujamas parapijos lietuvių choras. Kelias giesmes sugiedojo solistė Praurimė Ragienė, kai kurias maldas – Marius Prapuolenis. Prie altoriaus buvo padėtas neseniai mirusios kazimierietės vienuolės ir kartu dailininkės Mercedes (Mickevičiūtės) nutapytas didelis Šiluvos Marijos paveikslas.
Po Eucharistijos aukos buvo susirinkta į parapijos salę. Numalšinus alkį ir troškulį programos vedėja Vida Kuprytė pakvietė kun. dr. K. Trimaką skaityti pranešimo tema „Švč. Marija, apsireiškusi Šiluvoje ir kitur pasaulyje“. Joje atskleista, kad apsireiškimas Šiluvoje priklauso prie tų apsireiškimų, kurie Dievo apvaizdos rūpesčiu įvyksta ypatingoje krizėje, kad sustiprintų žmonių tikėjimą.

 Po akademinės tuoj pat prasidėjo meninė dalis. Pagrota kūrinių iš Marijos radijo išleistos plokštelės „Giesmės Šiluvos Marijai“, paskaityta eilių, popiežiaus Jono Pauliaus II Šiluvoje pasakyto pamokslo ištrauka. Pabaigoje sugiedota giesmė „Šiluvos Marijai“.

Šias gražias iškilmes suorganizavo specialiai tam reikalui sudarytas komitetas. Jam priklausė kun. K. Trimakas, O. Venclovienė, J. Bobinienė, M. Gabalienė, M. Remienė, M. Prapuolenis, A. Zailskaitė, V. Kuprytė, B. Zalatorienė.

Parengta pagal Edvardo Šulaičio pranešimą „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17