siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Apsireiškimo sukaktis bus švenčiama Floridoje
Paskelbta: 2008-08-27

Kaip nutarta Misijos aktyvistų susirinkime, Šiluvos 400 metų jubiliejinė šventė bus surengta lapkričio 9 d. St. Petersburgo Švč. Jėzaus Vardo bažnyčioje Floridoje. Šv. Mišių koncelebracijai vadovaus vyskupas Paulius Baltakis OFM, taip pat dalyvaus LVK delegatas užsienio lietuviams prel. Edmundas Putrimas ir St. Petersburgo vyskupo atstovas generalinis vikaras kun. Robert Morris. Į šventę yra pakviesti visi St. Petersburgo vyskupijos kunigai. Tuoj po šv. Mišių vyks programa ir pietūs Lietuvių klube Floridoje.

Iš „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17