siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 11–17 Šiluvos Marijos paveikslas Kulautuvoje
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Babtų bažnyčioje Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas iškilmingai išlydėtas į Kulautuvos Švč. M. Marijos Vardo bažnyčią. Jo ir lydinčios knygos perimti atvyko parapijiečiai: Genutė Gabrilavičienė, Arūnas Latvelis, Arūnas Kavaliauskas, Marius Kavaliauskas, Vladas Martišius. Kulautuvos parapijos klebonas kun. Šarūnas Petrauskas, gausiai susirinkę tikintieji, procesijos dalyviai, pasipuošę tautiniais kostiumais bei procesijų drabužiais, krapnojant pavasario lietučiui, skambant varpams ir giesmei „Marija Marija", su didele pagarba ir jauduliu pasitiko paveikslą. Bažnyčioje jis buvo pastatytas dešinėje altoriaus pusėje ir papuoštas gėlėmis. Visus palietė ypatinga Dievo Motinos akių šviesa.

Ši diena, kai gražiai sutapo dvi mums brangios šventės – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 17-osios metinės ir Šiluvos Dievo Motinos paveikslo apsilankymas, liks įrašyta ne tik į bažnyčios, bet ir į Kulautuvos istoriją. Tą dieną parapijiečiai meldėsi už Lietuvos Nepriklausomybę, šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė kun. Š. Petrauskas. Jis pasveikino parapijiečius su nepaprastai reikšmingu įvykiu, pavadindamas jį stebuklu, ir kvietė atverti širdis ne tik Švč. M. Marijai, bet ir artimui, matyti šalia savęs esančius, vargstančius, dalytis su jais gerumu, paguosti liūdintį, aplankyti ligonį ir t. t. Interpretuodamas Šv. Raštą, klebonas pabrėžė, kad Mozės artėjimas prie degančio krūmo taip pat nebuvo lengvas: „Ir mes, artėdami prie Dievo per Švč. M. Mariją, turime paruošti savo širdį ir dvasią, turime atsisakyti savo vergavimo visokioms ydoms kasdieniniame gyvenime. O tai yra sunkiausia“, – sakė klebonas. Pasibaigus šv. Mišioms, vyko Švč. Sakramento adoracija, vėliau buvo giedama Švč. M. Marijos litanija bei Marijai skirtos giesmės. Ši diena parapijiečiams buvo įstabi tuo, kad juos suartino Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslo apsilankymo malonė ir šviesa.

Kovo 12 d. parapijiečiai meldėsi už šeimas. Šv. Mišias aukojo svečias kun. Ričardas Rutkauskas, buvęs Kulautuvos vidurinės mokyklos mokinys. Tądien bažnyčioje apsilankė itin daug tikinčiųjų, kurie su dideliu susidomėjimu ir pagarba savo kraštiečiui dalyvavo jo koncelebruojamose Mišiose, klausėsi homilijos. Įsiminė jos žodžiai, kad tikras tikintysis neturi apsiriboti keliomis maldelėmis, bet, kaip ir tas figmedis, užauginti gerus vaisius. Po šv. Mišių kun. R.Rutkauskas mielai pabendravo su buvusiais kaimynais ir kitais jį pažinojusiais kulautuviškiais bei giminėmis. Po šv. Mišių Kulautuvos seniūnijos salėje vyko parapijiečių susitikimas su Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Giedre Aukščiūniene tema „Šeima ir šeimos centras“. Gausiai susirinkusios šeimos ir jų vaikai maloniai pabendravo su lektore, svarstė šiuolaikines šeimų problemas. Lektorė aiškino, kaip svarbu sutuoktiniams visą gyvenimą mokytis meilės meno, puoselėti tarpusavio santykius, kalbėjo, kaip įveikti krizes šeimoje, siūlė Šeimos centre teikiamą psichologo pagalbą.

Kovo 13 d. buvo meldžiamasi už visas parapijos institucijas. Gausiai į bažnyčią susirinkę mokyklos, medicinos įstaigų, bibliotekos ir kt. darbuotojai sulaukė garbingo svečio – vyskupo augziliaro Jono Ivanausko, kuris aukojo šv. Mišias ir pasakė turiningą pamokslą. Ganytojas pirmiausia pasveikino tikinčiuosius su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo apsilankymu Kulautuvoje, sakė, jog Dievo Motina siekia pamatyti, kaip gyvena, kokiais keliais vaikšto jos vaikai, pasidžiaugė, kad kulautuviškiai labai susidomėję šiuo įvykiu. Vyskupas priminė, kad kovo 13 – oji yra Marijos diena, taip pat kalbėjo apie rūpesčius ir darbus, susijusius su pasiruošimu iškilmėms Šiluvoje 2008 metais. Nuoširdus ir įdomus pokalbis buvo tęsiamas per agapę seniūnijos salėje. Klebonas pristatė institucijų vadovus, atstovus. Parapijiečiai daugiau sužinojo apie Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo stebuklą kaip istorijos patikrintą ir seniausią Europoje. Taip pat sužinojo, kad į Jubiliejaus iškilmes Šiluvoje 2008 m. rugsėjį yra pakviestas ir Šventasis Tėvas Benediktas XVI.

Kovo 14 d. buvo skirta maldoms už parapijos jaunimą. Šv. Mišias aukojo kun. Gintaras Blužas iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos. Giedojo Kulautuvos vidurinės mokyklos mokiniai. Kun. G. Blužas aiškino Švč. Mergelės Marijos paveikslo reikšmę, pasitelkęs metaforą patarė jaunuoliams, kaip atsakingai rinktis savo gyvenimo kelius, vėliau pabendravo su vaikais, jaunimu. Po šv. Mišių buvo šventinami parapijiečių įsigyti Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslai, pasirašoma knygoje. Kulautuvos kultūros centre jaunimas susitiko su pedagogu ir rašytoju Ričardu Pagojumi, pristatyta jo knyga „Meilės pamokos“.

Kovo 15 d. parapijiečiai meldėsi už sergančiuosius. Šv. Mišias aukojo Raudondvario parapijos vikaras kun. Vitas Kaknevičius. Vėliau Kulautuvos bibliotekos „Bičiulių klubas“ visus pakvietė į poezijos vakarą, skirtą Švč. M. Marijai; jo metu skambėjo giesmės „Ausk Marijai“, „Dangaus karaliene“ ir poetės Lacrimos eilės. Savo eilių paskaitė kun. V. Kaknevičius. Kultūros centro direktorė Andžela Mickutė nuostabiai sugiedojo „Ave, Marija“. Seniūnijos salė buvo pilnutėlė, visi dėkojo už nuostabiai praleistą valandą. Tą pačią dieną klebonas Š. Petrauskas kartu su parapijiečiais Janina Bernatoniene ir mokiniu Andriumi Dogeliu buvo pakviesti į Marijos radijo laidą. Kunigas Š.Petrauskas pristatė Šiluvos Marijos paveikslo lankymosi programą, kurią rengiant pasinaudota gera kitų parapijų patirtimi. A. Dogelis papasakojo įdomių faktų iš Kulautuvos miestelio ir bažnyčios istorijos, o mokytoja J.Bernatonienė kalbėjo apie tai, kokio atgarsio susilaukė Kulautuvos parapijoje Šiluvos Dievo Motinos paveikslo apsilankymas, kaip buvo ruošiamasi jo sutikimui, kaip jis paveikė tikinčiuosius. Klebonas aptarė miestelio perspektyvas, baigiamą statyti reabilitacijos centrą, kurio ligoniai galės lankyti čia pat esančią bažnyčią. Pažymėjo, kad per trumpą paveikslo buvimo laiką bažnyčioje apsilankė daugiau žmonių, negu per šv. Kalėdas.

Kovo 16 d. buvo meldžiamasi už dvasinius pašaukimus, o šv. Mišias aukojo mons. Aurelijus Žukauskas. Vėliau Kulautuvos seniūnijos salėje vyko gyvas, įdomus parapijiečių bendravimas su Kauno kunigų seminarijos rektoriumi mons. A. Žukausku ir klierikais.

Kovo 17 d. šv. Mišiose buvo meldžiamasi už parapijas, jas aukojo kun. Š. Petrauskas. Jis sakė: „Svarbu tai, kad Švč. Marija liks visų parapijiečių širdyse“. Po šv. Mišių, giedant „Marija Marija", paveikslą perėmė Paštuvos parapijos atstovai. Daugelio akyse žibėjo ašaros atsisveikinant su visų mūsų Motinos paveikslu.

Beata Šadzevičienė, Kulautuva