siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

Jubiliejaus šventės Šv. Andriejaus (New Britain, CT), Šv. Rožinio Karalienės parapijose (Kansas City, KS)
Paskelbta: 2008-08-27

Konektituto ir kitų valstijų lietuviai kviečiami prisidėti ir aktyviai dalyvauti Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejaus šventėje rugsėjo 7 dieną, sekmadienį. Šv. Mišias koncelebruos arkivyskupas Henry Mansell su svečiais kunigais. Po Mišių parapijos salėje vyks priėmimas. Šoks Hartfordo šokių grupės „Berželis“.


Rugsėjo 7 d., sekmadienį, šv. Mišiomis ir pobūviu lietuviai su visa Šv. Rožinio Karalienės parapija paminės Dievo Motinos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. sukaktį. Iškilmių Mišioms anglų ir lietuvių kalba vadovaus lietuvių kilmės kun. Samuel Russell OSB, Nekaltojo Prasidėjimo seminarijos kolegijos rektorius iš Tėvų Benediktinų Conception Abatijos, Missouri valstijos. Lietuvių organizacijos nariai dalyvaus apsirengę lietuviškais tautiniais rūbais, Mišių dalyviams bendrai maldai išdalys Šiluvos maldos korteles ir procesijoje neš atnašas. Po Mišių salėje vyks vaišės ir pabendravimas.

Parengta pagal pranešimus „Šiluvos žinia išeivijoje“ 2008/17