siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2007 03 18–25 Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas Vilkijoje
Paskelbta: 2007-07-18

Kovo 18 d. arkivyskupijos Kauno II dekanato parapijose kelionę baigiantis Šiluvos Švč. M. Marijos paveikslas pasiekė Vilkijos miestelį. 11.30 val. jis buvo iškilmingai sutiktas prie šv. Jurgio bažnyčios. Paveikslo pasitikti į šventorių išėjo visi gausiai į sumos šv. Mišias susirinkę tikintieji, nors lauke ir lynojo. Iš Paštuvos stebuklingąjį paveikslą parvežė studentai Linas ir Edvardas su giminaičiais, kurie kartu yra vienos šeimos Fryd nariai. Pasak Vilkijos parapijos klebono jubil. Leono Kalinausko, nuostabu, kad, pakviesti parvežti šį paveikslą, jie atėjo padėkoti už tai, jog gali pasitarnauti. Kartu vyko katechetė Sofija Petraitienė ir dvi studentės Živilė ir Ramunė Serafimaitės, parvežusios paveikslo kelionės aprašymo knygą. Pasmilkius, sukalbėjus maldą „Sveika, Marija“, giedant giesmę „Sveika Marija, Motina Dievo“ ir nešant parapijos bei Vilkijos miestelio vėliavas paveikslas iškilminga procesija, kurioje dalyvavo ir vaikai, buvo atneštas į bažnyčią. Čia klebonas jubil. L. Kalinauskas aukojo šv. Mišias už parapijos jaunimą, vėliau buvo adoruojamas Švč. Sakramentas, kalbama Švč. M. Marijos litanija.

Paveikslo lankymosi metu kasdien Vilkijos bažnyčioje ryte ir vakare vyko šv. Mišios. Jose melstasi už parapijos šeimas, ligonius, ypač gydomus Vilkijos slaugos namuose, prašyta Lietuvos piliečių ir valdžios solidarumo, taip pat Viešpaties globos parapijos organizacijoms, melstasi ir už tai, kad Vilkijos parapijos tikintieji neapleistų sekmadienio šv. Mišių ir kuo gausiau jose dalyvautų. Vakaro šv. Mišiose dalyvavo svečių kunigų. Pagal iš anksto sudarytą programą nustatytu laiku žmonės buvo kviečiami adoruoti Švč. Sakramentą, kalbėti rožinį, Marijos litaniją.

Pirmadienį, per šv. Juozapo atlaidus, Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Žeimių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, kalbėjęs apie paveikslo gerbimą. Trečiadienį atvyko dekanas kun. Augustinas Paulauskas, o ketvirtadienį, kai dalyvavo skautai su savo vadove Irena Vaitkevičiene, tikinčiųjų širdis patraukė kun. Gintaro Blužo, atvykusio iš Kauno Šventosios Dvasios parapijos ir aukojusio Vilkijos bažnyčioje šv. Mišias, nuoširdus, jaunatviškas ir prasmingas žodis. Penktadienio Eucharistijos liturgijai vadovavo kaimyninės Čekiškės parapijos klebonas kun. Vaidas Bartkus, savo homilijoje kvietęs į atgailą per Marijos užtarimą. Šeštadienį, kai melstasi už dvasinius pašaukimus, dalyvavo ypač daug tikinčiųjų. Po pietų bažnyčioje vyko Raudondvario parapijos choro koncertas, o šv. Mišias aukojo Ramutis Janšauskas, Raseinių parapijos vikaras. Šis kunigas, vikaravęs ir Šiluvoje, išsamiai paaiškino pamaldų dalyviams, kaip tinkamai pasirengti Šiluvos Jubiliejui.

Sekmadienį, kovo 25 d., po šv. Mišių, kurias aukojo Vilkijos parapijos klebonas jubil. L. Kalinauskas, Šiluvos Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas buvo perduotas Čekiškės parapijos atstovams.

Vilkijos parapijos klebonas jubil. Leonas Kalinauskas

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt