siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 06 Lietuvos jaunimo piligriminis žygis į Šiluvą
Paskelbta: 2008-09-08


Rugsėjo 6-ąją iš Raseinių į Šiluvą pėsčiomis išėjo 500 jaunųjų Lietuvos piligrimų, savo žygį skyrusių Švč. M. Marijos apsireiškimo Jubiliejui. Iš Kauno, Vilniaus (beje, iš ryto, prisimindami popiežių Joną Paulių II, vilniečiai dar keliavo per sostines šventoves), Žemaitijos, kitų Lietuvos vietų į Raseinius susirinkę moksleiviai, studentai, jaunuoliai, šiemet priėmusieji Sutvirtinimo sakramentą, seserys vienuolės, klierikai, keletas kunigų pavakare, po šv. Mišių Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, palaiminti ir padrąsinti Kauno arkivyskupijos augziliaro vyskupo Jono Ivanausko, iki miesto pakraštyje pastatyto naujojo kryžiaus palydėti ganytojo ir Raseinių dekanato dekano kun. Juozo Kaknevičiaus, vicedekano, parapijos klebono kun. Vytauto Paukščio, išsirengė į penkias valandas trukusią kelionę.

Šis jaunų žmonių (jų amžius buvo nuo 15 iki 30 metų) maldos ir evangelizavimo žygis pratęsė šimtmečiais gyvą, pasirengimo Jubiliejui metu ypač gausią, jaunimo piligrimystės į Šiluvą tradiciją. Visos kelionės valandos buvo prasmingas Viešpačiui skirtas laikas, paskatinęs įdėmesniu žvilgsniu pažvelgti į 5 aktualius ir nesunkiai jauno žmogaus gyvenime atpažįstamus klausimus, t. y. draugystės, pinigų, populiarumo ir mados, lytiškumo, nevilties temas ir pasvarstyti jas tikėjimo akimis. Šios temos, kaip savotiški jaunimo piligriminio kelio ženklai, buvo svarstomi klausantis Šventojo Rašto, apmąstant čia pat pateikiamus jo komentarus, išsakant gyvų liudijimų, dalyvaujant savo sąžinės patikrinime, drauge meldžiantis Rožinio slėpinius ar giedant su Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) ir Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijų jaunimo grupėmis. Eisenai vadovavo diak. Vincas Kudirka ir ses. Evelina Lavrinovičiūtė MSV.

Po trumpo atokvėpio Dubysos slėnyje, jau vakarėjant, piligrimų kolona, pasak Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro, koordinavusio pasirengimą žygiui, referentės Linos Žadvydaitės, tikrąja prasme tapo kelio į Marijos apsireiškimo palaimintą žemę šviesuliais: jaunimo kolona Šiluvą pasiekė su degančiais fakelais ir žvakėmis ir tikriausiai ne mažiau liepsnojančiomis jaunomis širdimis. Šiluvoje džiaugsmingai vysk. J. Ivanausko sutikti piligrimai ganytojo lydimi atėjo į Baziliką ir dalyvavo Sutaikinimo pamaldose.

Ištvermingajam jaunimui ir beveik prisiartinus vidurnakčiui dar nepritrūko jėgų drauge pasilinksminti mokyklos stadione prie laužo, pasiklausyti ir šiltai paploti savo muzikine kūryba pasidalijusiam Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro direktoriui kun. Kastyčiui Šulčiui, grupei Benas ir Quest, pasigėrėti ugnies šou.

Sekmadienį šis ir kitas tądien prisijungęs jaunimas mokyklos stadione dalyvavo bendroje rytmečio maldoje, kurią melstis su šokio elementais pakvietė Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojai, evangelizacinėje programoje šlovino Viešpatį drauge su Kaišiadorių vyskupijos bei Petrašiūnų jaunimu, klausėsi ses. Faustos Palaimaitės SF mokymo, prisiminė žygio temas, čia pat suvaidintas jaunųjų pantomimos atlikėjų.

Vėliau jaunimas, įsilieję į daugiatūkstantinę minią aikštėje priešais Baziliką, drauge šventė iškilmingą Eucharistijos liturgiją.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt