siluva.lt
400 m. Jubiliejus 
Archyvas

Naujienų archyvas

2008 09 08 Švč. M. MARIJOS GIMIMO IŠKILMĖ Šiluvoje
Paskelbta: 2008-09-08


Rugsėjo 8 d., pirmadienį, trečiąją Jubiliejaus dieną, Šiluvoje buvo švenčiama nuo XV a. čia minima Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė. Jos švęsti drauge su kitais Šiluvos piligrimais rinkosi Kaišiadorių vyskupijos tikintieji, vadovaujami savo ganytojo vyskupo Juozapo Matulaičio ir lydimi vyskupijos kunigų. Už atvykusius ir namie likusius įvairių maldos grupių, Marijos legiono, Gyvojo Rožinio narius visoje Lietuvoje rytmetines šv. Mišias Bazilikoje aukojo ir pamokslą pasakė minėtos vyskupijos kun. Rolandas Bičkauskas, giedojo jungtinis kaišiadoriškių parapijų choras. Pagerbti Šiluvos Dievo Motinos ir išgyventi Jubiliejaus džiaugsmo tądien į Šiluvą buvo pakviesti ir gausiai atvyko pareigūnai, besirūpinantys Lietuvos visuomenės gyvenimo teisingumu ir ramybe.

Kasdien prieš pagrindines pamaldas aikštėje susirinkę maldininkai turi galimybę deramai pasirengti Eucharistijos šventimui gilindamiesi į liturginės katechezės mintis. Tądien jomis pasidalijęs Lietuvos policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas paragino prašyti Šventosios Dvasios pagalbos, kad liturginis Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo sudabartinimas švenčiant Eucharistiją įvyktų kiekvieno žmogaus gyvenime, kad būtų perkeistas senasis „aš“ ir prisikelta tikrajam, Dievo vaiko, gyvenimui.

Visus tos dienos piligrimus, Kaišiadorių ganytoją vyskupą Juozapą Matulaitį, vyskupijos tikinčiuosius, šio krašto valdžios atstovus, Lietuvos policijos, prokuratūros darbuotojus bei vadovus, kitų specialiųjų tarnybų pareigūnus, būsimuosius jaunuosius policininkus ir teisėtvarkos darbuotojus, taip pat 4-erių metų gyvavimo sukaktį švenčiančią Marijos radijo šeimą, artimo meilės darbus atliekančius Marijos legiono narius, Gyvojo Rožinio mylėtojus, ypač iš Panevėžio krašto, pagrindinių šv. Mišių pradžioje pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. J. Matulaitis ir tokiais žodžiais pradėjo savo pamokslą: „Brangią dovaną dovanojo mums šią dieną dangus – šiais šventojo Bernardo žodžiais trokštu pradėti Švč. M. Marijos gimimo iškilmei skirtas mintis. Kiekvieno žmogaus gimimas yra tikra Dievo dovana pasauliui, nes įsižiebia viltis, jog naujai ateinantis žmogus atneš daugiau šviesos, paskleis daugiau gėrio ir taip sumažins žmonijos vargus. Ši viltis su kaupu išsipildė Švč. M. Marijos asmenyje, iš kurio užtekėjo teisingumo saulė.“ Kaišiadorių vyskupijos ganytojas priminė dienos intenciją melsti Dievą malonių pašauktiems tarnauti teisingumui bei užtikrinti žmonių saugumą ir atkreipė dėmesį į Marijos gyvenimą, kuriame nuostabiai dera išaukštinimas ir nuolankiausias tarnavimas.

Ypatingo iškilmingumo pamaldoms suteikė kasmet Šilinėse giedantis LR Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ (vad. R. Makarevičius) bei pučiamųjų orkestras (vad. A. Radzevičius). Bendruomeninėje maldoje, minint dangiškosios Motinos Gimimą, tarp kitų maldavimų prašyta jos užtarimo, kad visi mūsų tautos dabarties ir ateities darbai šlovintų jos dieviškąjį Sūnų.

Šv. Mišių pabaigoje arkiv. Tamkevičius pašventino penkis Šviesos slėpinių (kuriuos Rožinio maldai 2001 m. pasiūlė popiežius Jonas Paulius II) koplytstulpius dešinėje aikštės pusėje, pakeliui, kur įprastai einama Rožinio maldos procesija iš Apsireiškimo koplyčios į Baziliką. Kaldinti iš akmens, su bronzos bareljefais koplytstulpiai (autorius Erikas Daugulis) ne tik puoš sakralią erdvę, bet ir tarnaus piligrimų maldai.

Pamaldos baigtos iškilmingu ganytojišku palaiminimu ir darniai „Sakalo“ sugiedotu Lietuvos himnu bei pamėgtąja „Marija, Marija“.

16 val. Bazilikoje šv. Mišias už ugniagesius ir gelbėtojus, jų šeimas aukojo arkiv. S. Tamkevičius pasveikinęs gausiai susirinkusius šios rizikingos ir didžiai humaniškos tarnybos pareigūnus, departamento vadovus, taip giedoti atvykusius jaunuosius VDU „Rasos“ gimnazijos choro dalyvius. Tarnavimą žmonėms per pamokslą ganytojas palygino su Jėzaus Gelbėtojo misija, tik gelbstinčia žmogų nuo pačios baisiausios – amžinybės praradimo – nelaimės, palinkėjo, kad Kristui tektų derama vieta šių drąsių vyrų šeimose ir gyvenime.

Vakaro šv. Mišiose Pravieniškių pataisos namų kapelionas kun. Egidijus Periokas vadovavo maldai, prašant Viešpaties malonės suklydusiems grįžti į prasmingą gyvenimą. Patarnavo Pilnų namų bendruomenės nariai.

Po pietų į Šiluvos jėzuitų kapavietę buvo atlydėtas a.a. t.Leonardas Jagminas SJLietuvos vyskupijos, aktyviai prisidedančios ir drauge švenčiančios Jubiliejų, Šiluvoje pristato savo Bažnyčios veiklą. Tądien gražiai parengtuose palapinės stenduose Šiluvos maldininkai galėjo susipažinti Kaišiadorių Bažnyčia, jos šventovėmis, garbingomis asmenybėmis. Po pietų Šiluvos kultūros namuose buvo rodomas filmas apie Dievo tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, o kun. Marius Talutis konferencijoje aptarė pamaldumo Marijai aspektus iškiliųjų Kaišiadorių vyskupijos dvasininkų arkiv. Teofiliaus ir kun. Česlovo Kavaliausko gyvenime bei pastoracijoje.

Kasdien Jubiliejaus iškilmių dienomis daugybė maldininkų susitaiko su Dievu, išdalijama tūkstančiai šv. Komunijų. Pirmadienį sielovadinius patarnavimus teikė Kauno II dekanato kunigai.


Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, el. paštas info@kn.lcn.lt